บัญชียาจิตเวชสำหรับรพ.ในเครือข่ายฯ

แนวทางการพิจารณาจัดทำบัญชียาจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

1. ที่มาและความสำคัญ

          จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จ.นนทบุรี พบว่ายาทางจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันทั้งชนิด ขนาด และลักษณะยา ทำให้เกิดปัญหาการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการทางเภสัชกรรม ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น ซึ่งจากการศึกษาพบว่ายังไม่มีมาตรฐานของระบบบัญชียาทางจิตเวช ที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

          กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จึงเสนอให้มีการจัดทำบัญชียาทางจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการทางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัญชียาทางจิตเวช ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชนในจ.นนทบุรี

2. เพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย

3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทางเภสัชกรรม

4. เพื่อเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดทำบัญชียาจิตเวช สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนนทบุรี


หลักการทั่วไป

       

การพิจารณายาเพื่อเข้าในบัญชี จะต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ข้อเท็จจริง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 3 ด้าน คือ

1. ด้านผู้ป่วยและผู้ดูแล

2. ด้านการรักษา

3. ด้านสถานบริการและระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

 

เกณฑ์ในการพิจารณา

1. พิจารณายาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อนเป็นอันดับแรก โดยเรียงตามลำดับในบัญชี

 

2. พิจารณายาที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นอันดับรองลงมา โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นและข้อบ่งชี้

อย่างชัดเจน

3. การพิจารณาให้ถือตามชื่อสามัญทางยาเป็นหลัก

4. จำนวนของยาในบัญชีให้มีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยต้องคำนึงถึงหลักการทั่วไปในการพิจารณา

5. ขนาดยาในบัญชีควรเป็นขนาดเดียว ยกเว้นมีข้อบ่งชี้อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมียาหลายขนาด

6. การพิจารณาใช้ฉันทามติเป็นหลัก ยกเว้นไม่สามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ ให้กรรมการเลือกใช้วิธีลงมติโดย

เสียงข้างมาก หรือส่งให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแล้วแต่กรณี

7. ไม่นำข้อมูลบริษัทผู้ผลิตและความแตกต่างของราคายาของแต่ละบริษัท รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่เกิดจาก

การจัดซื้อมาใช้ในการพิจารณา

จัดทำบัญชียา เมื่อ 16 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุมห้องสมุด รพ.พระนั่งเกล้า

*เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของสปสช.
แสดง 22 รายการ
ชื่อยารพ.พระนั่งเกล้ารพ.บางกรวยรพ.ไทรน้อยรพ.บางบัวทองรพ.บางใหญ่
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อยารพ.พระนั่งเกล้ารพ.บางกรวยรพ.ไทรน้อยรพ.บางบัวทองรพ.บางใหญ่
11. Risperidone 2 mg (GPO)*      
13. Amitriptyline 25 mg      
14. Fluoxetine 20 mg      
16. Sertraline 50 mg (GPO)*      
18. Trihexyphenidyl 2 mg      
17. Sodium valproate controlled release 200 mg      
19. Diazepam inj. 10 mg      
20. Haloperidol inj. 5 mg      
21. Fluphenazine decanoate 25 mg      
10. Perphenazine 8 mg      
02. Diazepam 2 mg      
03. Diazepam 5 mg      
15. Trazodone 50 mg      
06. Clonazepam 0.5 mg      
22. Haloperidol decanoate 50 mg      
12. Amitriptyline 10 mg      
04. Lorazepam 0.5 mg      
05. Lorazepam 1 mg      
07. Chlorpromazine 50 mg      
08. Haloperidol 0.5 mg      
09. Haloperidol 5 mg      
01. Alprazolam 0.25 mg      
แสดง 22 รายการ