ผลงาน

ผลงานที่ผ่านของกลุ่มงานจิตเวช รพ.พระนั่งเกล้า ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เราได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งการบริการ โครงการต่างๆ ผลงานวิชาการและการศึกษาอบรม เพื่อการดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมีคุณภาพ และเราไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆตลอดไป

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชจังหวัดนนทบุรี

posted Jun 12, 2011, 11:48 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชจังหวัดนนทบุรี

1. รูปแบบของโครงการ  แบ่งเป็น  2  ส่วนหลัก  ดังนี้

1.1 โครงการหลัก : “โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  จังหวัดนนทบุรี”
        ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ

1.2 โครงการเฉพาะหน่วยบริการ 

     1. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลชุมชน จ.นนทบุรี
        ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการโรงพยาบาลไทรน้อย

     2. โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชนและผู้ดูแลเพื่อการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
        ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการโรงพยาบาลไทรน้อย

     3. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลโรคทางจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลชุมชน จ.นนทบุรี
        ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการโรงพยาบาลบางบัวทอง

    4.โครงการพัฒนาระบบสื่อสารและการจัดการความรู้สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
        ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทำงานผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการโรงพยาบาลบางใหญ่
 
ดูรายละเอียดได้ที่Website เครือข่ายใส่ใจ www.saijainetwork.com

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล

posted Jun 12, 2011, 11:38 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

ระยะที่ 1.  การจัดการข้อมูลเอกสาร เป็นการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบรายงานเดิมทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ระยะที่ 2.  การจัดการข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ สืบค้น และประหยัด

ระยะที่ 3.  การจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลแบบ cloud computing เป็นการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในแบบฐานข้อมูลบนพื้นฐานของ Cloud computing ทำให้ลดข้อจำกัดในการทำงาน สามารถทำงานจากที่ใดๆและบนอุปกรณืใดๆก็ได้ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ทได้ และไม่ต้องเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง 
             ปัจจุบัน(มิ.ย. 2554)  อยู่ในการดำเนินการระยะที่ 3
 

โครงการน้ำ(ใจ)ดื่มได้

posted Jun 12, 2011, 11:34 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า   [ updated Jun 12, 2011, 11:38 PM ]

การป้องกันความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้มารับบริการ จัดให้มีบริการเครื่องดื่มสำเร็จรูปไว้ที่จุดคัดกรอง และสังเกตผู้มารับบริการที่มีโอกาสเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยขอความสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเครื่องดื่ม

ระบบคิวนัดแบบเหลื่อมช่วงเวลา

posted Jun 12, 2011, 11:22 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

    ใช้แนวคิดของ LEAN มาใช้ในการจัดการ โดยค้นหาสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าในระบบ เพื่อลดหรือกำจัดออกไป และค้าหาสิ่งที่เป็นคุณค่าในระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มขึ้น และทำอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างความสูญเปล่าของระบบ ได้แก่ระยะเวลารอคอย,เวลาในการเคลื่อนย้ายระหว่างจุดให้บริการ ตัวอย่างสิ่งที่เป็นคุณค่าของระบบได้แก่ระยะเวลาที่ได้รับคำปรึกษา/ให้สุขศึกษา
     ระบบคิวนัดผู้มารับบริการเป็นการสร้างระบบการนัดและคิวการรับบริการ โดยรวมข้อดีของระบบนัดตามคิวและการนัดแบบกำหนดเวลา เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 มี.ค. 2554 ผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการต่อรายได้ และไม่ลดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ปัจจุบัน (มิ.ย. 2554) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 และสรุปผลอย่างเป็นทางการ

โครงการ นับยา...ช่วยชาติ

posted Jun 12, 2011, 7:53 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

การลดความสิ้นเปลืองทางยาโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม โดยให้ผู้มารับบริการนำยาเดิมที่เหลือมาพบแพทย์ พร้อมนับจำนวนเขียนมาบนซองยา ทำให้แพทย์สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ยาและสั่งจ่ายยาต่อเนื่องได้ ลดความสูญเปล่าจากยาที่ตกค้างหรือเหลือที่ผู้ป่วย ลดอันตรายจากการใช้ยาที่หมดอายุ ส่วนยาที่เหลือไม่ได้ใช้แล้วจะรวบรวมส่งคืนห้องยาเพื่อคัดเลือกและนำมาใช้

ระบบคิวใส่ใจ

posted Jun 12, 2011, 7:51 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

เป็นการพัฒนาระบบคิว ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. บัตรคิว : พัฒนาจากแนวคิดของการให้ความรู้ผ่านบัตรคิว(บัตรคิวอ่านได้)

2. แฟ้มคิว : ใช้หลักการนำด้วยสายตาระดับสูงมาใช้เพิ่มความรวดเร็วในการบริการ

3. ป้ายคิว : เป็นจอภาพขนาดใหญ่ให้ข้อมูลลำดับคิวและข้อมูลต่างๆแก่ผู้รับบริการ

ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และใช้ต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับที่มีการใช้อยู่ที่อื่นๆรวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในรูปแบบบริการอื่นๆได้ง่าย

คลินิกใส่ใจ

posted Aug 8, 2010, 7:50 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า   [ updated Aug 8, 2010, 7:58 PM ]

กลุ่มงานจิตเวชดำเนินการจัดตั้งคลินิกรับยาเดิมโดยใช้ชื่อว่า คลินิกใส่ใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้มารับบริการ  และลดจำนวนผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก  เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วย จากศึกษาประสิทธิภาพด้านความต่อเนื่องการมารับบริการ, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ผลการรักษาและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ )  พบมีผู้รับบริการมารับการรักษาต่อเนื่องสูงกว่าแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช มีระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช และผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่ต่ำกว่าแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช และปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคลินิกรับยาจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้แนวทางการดำเนินงานของคลินิกใส่ใจ

Palliative care ร่วมกับทีมประคองใจ

posted Jul 5, 2010, 12:15 AM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

   องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะประคับประคอง(palliative care) ว่า เป็น"วิธีการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นระยะสุดท้ายของโรคและครอบครัว โดยการป้องกันและบรรเทาอาการตลอดจนความทุกข์ทรมานด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลจะเน้นการดูแลที่เป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติของสุขภาอันได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย" โดยเป้าหมายหลักของการดูแลคือ การลดความทรมานของผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และทำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบ
  กลุ่มงานจิตเวชเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประคองใจของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีบทบาททางการช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว

ศูนย์พึ่งได้(OSCC)

posted Jul 5, 2010, 12:03 AM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตภายใน 24 ชั่วโมง จากแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และทีมสหวิชาชีพรวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วย เหลือต่อไปตามความเหมาะสม

โครงการเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

posted Jul 4, 2010, 11:53 PM by จิตเวช พระนั่งเกล้า

ทีมจิตเวชมีการประเมินผู้ที่มารพ.ด้วยปัญหาการทำร้ายตนเองที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกราย และมีการประสานกับหอผู้ป่วยในการติดตามเยี่ยมและเฝ้าระวังระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล วางแผนการจำหน่ายและส่งต่อ และจัดทำทะเบียนติดตามผู้ป่วยภายหลังจำหน่าย และติดตามทั้งทางโทรศัพท์หรือติดตามเยี่ยมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยบริการใกล้บ้านติดตามต่อเนื่อง

1-10 of 11