ข้อมูลโทษทางวินัยข้าราชการครู
https://sites.google.com/site/pmnangrongschool/kar-srangicon-ni-thorsaphth

 ++ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด++
  1. หนังสือต้นเรื่อง
  2. รายละเอียดกำหนดการ
  3. ถ้ามีนักเรียนไปด้วย ให้แนบใบขออนุญาตผู้ปกครอง
  4. ดำเนินการขออนุญาตไปราชการก่อน 1 สัปดาห์

http://eme3.obec.go.th/~eme53/