ขั้นตอนการปฏิบัติการพัฒนาเพื่อแก้ไข มผ.pdf
บัญญัติ-17-ประการ-โรงเรียนางรอง.pdf

<<<แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาเพื่อแก้ มผ. กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนนางรอง<<<บัญญัติ 17 ประการ
โรงเรียนนางรอง++ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด++
1. หนังสือต้นเรื่อง

2. รายละเอียดกำหนดการ

3. ถ้ามีนักเรียนไปด้วย ให้แนบใบขออนุญาตผู้ปกครอง

4. ดำเนินการขออนุญาตไปราชการก่อน 1 สัปดาห์

http://eme3.obec.go.th/~eme53/

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
โดยครูอัคร ศรีเมือง

http://careforall.smis32.com/login.php
https://www.facebook.com/nangrongschool/

กิจกรรมคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

โดยสิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะ

โดยนางจริยาพร กุลไธสง หัวหน้างานวิทยฐานะ

การอบรมการใช้ ipad เพื่อการศึกษา

โดยนางสาวไพลิน มั่นยืน ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรและคณะ