STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOŚCIU

  PODSTAWY PRAWNE:

1.      art. 60 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U  z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami ),

2.      załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2001 nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

3.      Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (DzU 2000 nr 107, poz. 1128),

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, , poz. 225 z 2003 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2010 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji.

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  17 czerwca 2016  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz.U. 2016 poz 895),

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

7.      Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

8.      Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013  poz. 532)

9.      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7),

10.   ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz.883 z późn. zm )

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 24 lipca 2015 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 poz. 1270)

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 6 sierpnia 2015 r w sprawie wymagań szkól i placówek (Dz.U z 2015 r poz. 1214)

14.  USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw( Dz.U z dnia 8 grudnia 2016 roku poz. 1985)

15.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -  prawo oświatowe  (Dz.u z 2017 r. poz. 59)

    16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatwe ( Dz.U. z 2017 r. poz.60 )

16.   UCHWAŁA NR XXV/304/2016 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość

17.   Zarządzenie nr 194/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 listopada 2016 r. 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W ZAMOŚCIU 

TEKST UJEDNOLICONY Z DNIA 01.02.2017 PO NOWELIZACJI

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Status, siedziba Przedszkola Miejskiego Nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu


1. Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu zwane dalej Przedszkolem jest publiczną placówką prowadzoną przez Miasto Zamość

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

3. Siedziba Przedszkola mieści się w Zamościu, ul. Asnyka 3.

 

§ 2

Nazwa Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

  1. Placówka otrzymuje nazwę: „Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu". 
  2. Nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu.
  3. Przedszkole używa pieczęci:

Przedszkole Miejskie Nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

tel. 084 61 69 098

NIP 922-24-28-789

4.Nazwa Przedszkola może w przyszłości zawierać imię Przedszkola, które nadaje mu organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 3

 

1.Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, zwane w dalszej treści Statutu „Przedszkolem", jest Przedszkolem publicznym, które:

a) prowadzi nieodpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w godz. od 8.00 do 13.00. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach  czas pracy na realizacje podstawy programowej  może być przesunięty. 

b) prowadzi działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać:

-  dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

- dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat,

c) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy ( m.in. obowiązek dzieci 6-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego, prawo dzieci 5 i 4-letnich do edukacji przedszkolnej ),

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

e) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka,

f) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

Przedszkole jest jednostką budżetową.

 

§ 5

 

Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami  obowiązującej w tym zakresie.

Rozdział 1a

Misja i Wizja Przedszkola

MISJA

1.      Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na miarę ich możliwości i potrzeb.

2.      Wspieramy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.

3.      Wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka.

 

WIZJA

·         Jesteśmy przedszkolem integracyjnym wychowującym dzieci w duchu tolerancji zgodnie z ideą integracji.

·         Zapewniamy wszechstronny i radosny rozwój wszystkim wychowankom.

·         Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.

·         Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.

·         Przygotowujemy dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.

·         Nasza praca zmierza do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w życiu społecznym.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konwencji Praw Dziecka, Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej  podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem Przedszkola jest:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czyn­ności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)     budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się   w tym, co jest dobre, a co złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach,  w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w po­prawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektu­alnych,

f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych,

g)     budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich prze­myśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h)     wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umie­jętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i)       kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych  wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

k)     kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania

k) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

l) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 

2.                  Zadaniem Przedszkola jest  w szczególności:

a)      udzielanie i organizowanie dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu.

b)     w przypadku uczęszczania do Przedszkola dziecka innej narodowości - umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,

c)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d)     sprawowanie opieki w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

e)      zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki   poprzez  stworzenie odpowiednich warunków min. poprzez objęcie budynków i terenu przedszkolnego nadzorem kamer  (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

§ 7

1.  Wobec rodziny Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,  a w szczególności:

a)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)     wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu,

c)      informuje o sukcesach i trudnościach dzieci,

d)     ujednolica oddziaływania wychowawcze Przedszkola i domu.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji celów i zadań przedszkola

 

§ 8

1.      W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci  w wieku przedszkolnym zaleca się następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

- co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

- co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.);

- co najmniej  jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

- pozostały czas – przeznacza się , odpowiednio do potrzeb, na realizacje :

            - dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w  tej puli

czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

2.      W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

- systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,

- informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafią,

- zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

§ 9

1. Przedszkole realizuje postawione sobie zadania poprzez:

a)      organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy,

b)     umożliwianie dzieciom działania, przeżywania i poznawania otaczającego świat (stymulacja poznawcza i emocjonalna),

c)      organizowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów  społecznych,

d)     stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

e)      umożliwianie dzieciom wyrażenia własnych emocji i myśli, wypowiadanie siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

f)       ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego,

g)     zapoznawanie dzieci z kulturą i tradycjami regionalnymi,

h)     we współdziałaniu z rodzicami zapewnia dzieciom funkcjonowanie w etycznym systemie wartości, jak: bezpieczeństwo, miłość, uznanie, afirmacja, koleżeństwo, otwartość wobec siebie i innych ludzi, świata i życia; rozumienie i szanowanie innych,

i)       zapewnianie dzieciom wspomagania indywidualnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,

j)        prowadzenie pracy indywidualnej z działaniami profilaktycznymi, stymulacyjnymi, kompensacyjnymi i korekcyjnymi,

k)     zapewnianie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez: logopedę, psychologa, pedagogów specjalnych, rehabilitanta, nauczycieli

l)       zapewnianie dziecku odpowiednich warunków zdrowotnych i higienicznych oraz bezpieczeństwa

m)   ciągły rozwój i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju placówki, które uczynią jej ofertę bardziej atrakcyjną

 

Rozdział 4

Sposób sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka  

w przedszkolu

 

§ 10

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności:

a)      zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

b)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym,  jak i psychicznym.

2.      Zasady sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu:

a)      każda grupa wiekowa dzieci przebywająca w Przedszkolu oddana jest pod opiekę 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego (na zmianę) oraz pedagoga specjalnego i woźnej.

b)     w szczególnych przypadkach opiekę nad dziećmi na krótko może przejąć obecny na sali inny nauczyciel lub woźna oddziałowa, bądź też inny pracownik Przedszkola,

c)      podczas zajęć dodatkowych odbywających się równolegle do zajęć dydaktycznych (rytmika, rehabilitacja, zajęcia indywidualne z psychologiem i logopedą, czy też inne organizowane w miarę potrzeb)  oraz zajęć realizowanych poza godzinami realizacji Podstawy Programowej (katecheza, j. angielski – dzieci 3 i 4-letnie,  koła zainteresowań) odpowiedzialność za dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia,

3.      W przypadku wyjść dzieci z Przedszkola na teren ogrodu lub spacer opiekę sprawują co najmniej dwie osoby tj.: nauczyciel i pedagog specjalny lub woźna. Szczegółowe przepisy wyjść  regulują odrębne przepisy- procedury obowiązujące w przedszkolu.

4.      Przy wyjściach poza teren placówki (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.),  wyjście takie należy zapisać w zeszycie wyjść, który znajduje się u dyrektora placówki. W opiece nad dziećmi na prośbę nauczyciela mogą pomagać rodzice z danej grupy a szczególnie rodzice dzieci niepełnosprawnych).

5.      Organizacja wycieczki krajoznawczej poza teren Zamościa podlega osobnej procedurze zgodnej   z odrębnymi przepisami.

6.      Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi określone są w zakresie obowiązków każdego pracownika placówki.

7.      Przedszkole niosąc pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologiami czy znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej współpracuje z instytucjami charytatywnymi, a w szczególności MCPR, PCK, TPD, NIEBIESKA LINIA i innymi.

 

 

Rozdział 5

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 11

1.      Opiekę nad dziećmi w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.

2.      Za dziecko podlegające opiece nauczyciela Przedszkola, uważa się takie, które zostało oddane bezpośrednio przez rodzica (prawnego opiekuna) pod opiekę nauczyciela w grupie lub w grupie dyżurującej („do rąk własnych").

3.      Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą osobiście odebrać dziecka z Przedszkola, wówczas obowiązek ten mogą zlecić innej przez siebie upoważnionej osobie. Upoważnienie takie winno być złożone na piśmie oraz potwierdzone przez rodzica własnoręcznym podpisem.

4.      Jeżeli istnieje domniemanie, że osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie jest wstanie zapewnić dziecku opieki i bezpieczeństwa a szczególnie gdy jest w stanie nietrzeźwym, dziecko nie będzie jej wydane.

5.      Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie odbierają dziecka w godzinach pracy Przedszkola a kontakt z nimi jest niemożliwy zaistniały problem należy zgłosić do dyrektora Przedszkola.  W sytuacji takiej dziecko zostanie odesłane do innej placówki sprawującej opiekę tj. do pogotowia opiekuńczego. W przypadku powtarzającej się sytuacji dziecko może zostać skreślone z listy   wychowanków.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci określa odrębna  procedura obowiązująca  w przedszkolu.

Rozdział 6

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJI

§ 12

1.           Organami Przedszkola są:

a)      Dyrektor Przedszkola,  

b)     Rada Pedagogiczna,

c)      Rada Rodziców.

2.           Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działal­ności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Sta­tutem.

3.           Przedszkole zapewnia każdemu organowi swobodne działanie w granicach

  swoich kompetencji i uprawnień.

 

§ 13

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

1.      Przedszkolem kieruje Dyrektor powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący placówkę.

2.      Dyrektor Przedszkola wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności następujące zadania:

a)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki;

b)    reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;

c)    sprawuje nadzór pedagogiczny;

d)    stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków;

e)    organizuje pomoc  psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu,

f)     dopuszcza  do użytku w Przedszkolu programy wychowania przed­szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami

g)    wydaje dzieciom niepełnosprawnym legitymacje przedszkolne i prowadzi ich ewidencję

h)    prowadzi księgi ewidencji dzieci 5 i 6 letnich

i)     wydaje rodzicom  dzieci 5- letnich i starszych   zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informację o stanie gotowości szkolnej.

j)      informuje dyrektorów szkół  o dzieciach z ich obwodów realizujących obowiązek szkolny w Przedszkolu Miejskim Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

k)    zapewnia i dokonuje kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w przedszkolu oraz pracy  pracowników;

l)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola;

m)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola i Rady Rodziców;

n)   wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola niezgodne z prawem;

o)    powierza nauczycielom pełnienie  zastępstw za dyrektora na wypadek jego nieobecności i odwołuje ich z tej funkcji;

p)    opracowuje arkusz organizacyjny Przedszkola;

q)    dba o powierzone mienie Przedszkola;

r)     dokonuje oceny pracy nauczycieli;

s)    realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela;

t)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

3.        Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami, Dyrektor decyduje w szczególności
w sprawach:

a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola,

c)      występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

4.        Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi oraz szkołami, placówkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie własnej działalności statutowej 

5.      Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej 2 razy w roku  szkolnym, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

§ 14

rada pedagogiczna:

1.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

- dyrektor Przedszkola jako przewodniczący,

- wszyscy nauczyciele jako członkowie.

- w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. W miarę potrzeb Dyrektor przedszkola może organizować zebrania Rady Pedagogicznej w trybie pilnym. Zebrania mogą być organizowane również na wniosek:

a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

b) z inicjatywy przewodniczącego;

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby jej członków. Zebrania są protokołowane.

4.Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

5.Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

a)      stanowiące,

b)      opiniodawcze,

c)       wnioskodawcze.

6.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy;

b)     przygotowanie projektu statutu Przedszkola i zatwierdzanie jego zmian;

c)      podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów peda­gogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

d)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczają­cych do Przedszkola (nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących obo­wiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

e)      ustalanie celów i  organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przed­szkola;

f)       uchwalanie regulaminów i procedur Przedszkola o charakterze wewnętrznym;

g)     ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.

7.                  Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a)            opiniowanie organizacji pracy Przedszkola,  w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych

b)    opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ra­mach

budżetu;

c)    opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d)    przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wycho­wawczych i opiekuńczych przedstawionych przez  dyrektora;

e)    opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

f)     wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko społecznego za­stępcy dyrektora

g)    wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na na­stępną kadencję przez organ prowadzący;

h)   wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

i)     zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscypli­narnych;

j)      wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

      8. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a)      występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora  Przedszkola (uchylony)3 lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,

b)     wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na sta­nowisko dyrektora  Przedszkola.

9.  Ze struktury Rady Pedagogicznej mogą być tworzone zespoły problemowo-zadaniowe zgodnie z potrzebami Przedszkola

a)      zespół ds. ewaluacji i wykorzystania wniosków z nadzoru

b)     zespół konsultacyjny nauczycieli przygotowujących dzieci do podjęcia nauki w szkole

c)      zespół konsultacyjny: pedagodzy specjalny, psycholog, logopeda

d)     zespól ds. nowelizacji statutu

 

 

§ 15

1.      Rada Rodziców  działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Prawem Oświatowym  i własnym regulaminem, który nie może być  sprzeczny ze statutem Przedszkola;

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      opracowanie rocznego planu pracy oraz  preliminarza wydatków ,

b)     opiniowanie statutu Przedszkola,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola,

d)     opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie Przedszkola,

e)      występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami  o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przed­szkola,

f)       występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Przedszkola,

g)     wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na sta­nowisko dyrektora Przedszkola.

3. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady  Rodziców określa jej regulamin.

4.    Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przed­szkoli, szkół i placówek  oświatowych i ustalać zasady oraz zakres współpracy.

 

 

Rozdział 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA

I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 16

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie Przedszkola.

2. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Dyrektor przekazuje informacje: rozporządzenia MEN, przepisy Lubelskiego Kuratora Oświaty, uchwały Rady Miasta Zamość na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna przekazuje bezpośrednio dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach plenarnych i szkoleniowych.

5. Każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego może włączyć się do rozwiązania konkretnych problemów przedszkola proponując swoją opinię lub propozycję.

6. Organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli   innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

7. Nauczyciele z poszczególnych grup na pierwszym zebraniu grupowym ustalają z rodzicami plan współpracy na cały rok.

8. Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci poprzez aktywne uczestnictwo rodziców i opiekunów w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wspólnych wyjazdów itp.

9. Rada Rodziców akceptuje i wspiera działania Przedszkola jako placówki integracyjnej.

 

§ 17

1.                  W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Przedszkola negocjatorem jest Dyrektor Przedszkola jako przedstawiciel  i przewodniczący  Rady Pedagogicznej, w związku z tym:

a)      wykonuje jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem;

b)     wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem zgodnie z § 13a;

c)      rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli
w regulaminie je pominięto;

d)     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

e)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

f)       jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy pracownikami Przedszkola wynikających z obowiązków zawodowych;

g)     dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie;

h)     w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

i)       wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego uwzględniając interesy Przedszkola , wychowanków i ich rodziców oraz 

 

2.        W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Przedszkola, do rozpatrzenia sporu pomiędzy organami Przedszkola dyrektor może powołać komisję w skład, której wchodzą po jednym przedstawicielu:

- nauczycieli,

- pracowników obsługi,

- rodziców,

- związków zawodowych.

3.      Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.

4.      Od decyzji dyrektora lub komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów ( organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

Rozdział 8

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

            Zasady i sposób rekrutacji dzieci do Przedszkola określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7, zaś harmonogram rekrutacji ustalony zostaje w porozumieniu z Organem Prowadzącym  przedszkole.

§ 19

            Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu jest placówką wielooddziałową, w której funkcjonują  cztery oddziały. W miarę potrzeb poszczególne oddziały mogą funkcjonować jako oddziały integracyjne. Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może funkcjonować dodatkowy  5 oddział.

 

§ 20

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa   arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.

2.      Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po przedłożeniu go przez  dyrektora Przedszkola.

3.      Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

- czas pracy Przedszkola,

- liczbę oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach,

- liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, administracyjne, obsługowe i pedagogiczne,

- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.

 

Czas pracy przedszkola i oddziału

 

§ 21

1. Czas pracy Przedszkola w ciągu roku wynosi:

a)      dla dzieci cały rok szkolny z zachowaniem 7- tygodniowej przerwy letniej, podczas, której rodzice zapewniają dzieciom opiekę we własnym zakresie lub dzieci mogą uczęszczać do innych placówek przedszkolnych pełniących „dyżur wakacyjny".

2.       Czas pracy Przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni.

3.       Czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący wynosi w ciągu dnia 10,5 godziny dziennie- od 6.30 do 17.00, w tym 5 godzin na realizację  podstawy programowej (od 8.00- do 13.00). W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas przeznaczony na realizacje Podstawy Programowej może ulec zmianie.

 

Organizacja oddziału

 

§ 22

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.      Liczba dzieci w oddziale Przedszkola nie może przekraczać 25.

3.      W Przedszkolu mogą funkcjonować oddziały integracyjne. Liczba dzieci w takim oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Za zgodą organu  prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych, może być niższa od liczby  określonej  w przepisach wydanych na podst. art. 60 ust. 2 ustawy.

4.      W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

5.      Dyrektor Przedszkola powierza oddział opiece dwóm nauczycielom wychowania przedszkolnego, a w przypadku oddziału integracyjnego dodatkowo nauczycielowi ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. W każdym oddziale zatrudniona jest woźna oddziałowa.

6.      Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności do potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

§ 23

1.      Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zaleceń zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego  oraz oczekiwań   rodziców.

2.      Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, m.in.: godziny pracy Przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji podstawy programowej oraz godziny realizacji  zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, organizowanych w Przedszkolu na życzenie rodziców.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę    nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.

a)            rozkład (plan) dnia powinien mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.

b)           należy także pamiętać o zachowaniu właściwej proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.

c)            część codziennych zajęć zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi dzieci w wieku przedszkolnym, powinna się odbywać na powietrzu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

§ 24

1.                Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku   z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

2.                Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej.

3.                Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, salę rehabilitacyjną, salę polisensoryczną, specjalistyczne gabinet logopedy i psychologa, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.

4.                Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

5.                Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,

2)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie  przedszkolnym, na boisku, w parku itp.,

3)      co najmniej  1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)     pozostały czas – przeznacza się , odpowiednio do potrzeb, na realizacje :

- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w  tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

6.                W czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

Zajęcia dodatkowe

§ 25

1.           W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, mające charakter świadczeń wykraczających poza podstawę programową, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Świadczenia te mogą obejmować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2.           W Przedszkolu organizuje się na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) 

naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.           Uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych odbywa się za pisemną zgodą rodziców.

4.           Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe:

a) opłacane z budżetu jednostki:

- religia dla dzieci 5,6-letnich ( 1 raz 30 min.),

- język angielski dla dzieci

- rehabilitacja ( 4 godzin dziennie),

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia z dogoterapii

- zajęcia  z zakresu integracji sensorycznej

b) bezpłatne, prowadzone przez nauczycieli przedszkola zgodnie z  potrzebami   dzieci i rodziców :

- rytmika,

- koła zainteresowań zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,

5.           Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi wynosi:

·         dzieci 3-4 letnie około 15 minut

·         dzieci 5-6 letnie około 30 minut

6.           Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

7.           Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela prowadzącego.

8.           W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szczególności w formie:

a)       zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć z psychologiem  oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

b)      porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

9.Dyrektor przedszkola zawiadamia pisemnie  rodziców dzieci o proponowanych formach zajęć w ramach sprawowanej opieki psychologiczno-pedagogicznej celem uzyskania zgody na udział dziecka w proponowanych zajęciach .

 

§ 26

1.      Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych. Wszystkie dzieci 5-6 poddawane są badaniom przesiewowym, a 3-4 letnie diagnostycznym. 

2.      Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do prowadzenia terapii logopedycznej. W przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę pomocą    logopedyczną mogą być objęte dzieci bez orzeczeń . Dzieci 3-letnie nie podlegają indywidualnej opiece  logopedycznej ze względu na deficyty będące w normie wiekowej.

3.      Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualne i grupowe  zgodnie z opracowanym przez nauczyciela  logopedę harmonogramem ( grupa może liczyć do 5 dzieci)

 

§ 27

1.      Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć

z psychologiem.

2.      Zajęcia organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do prowadzenia terapii psychologicznej.

3.      W miarę możliwości pomoc psychologiczna jest udzielana dzieciom zdrowym z deficytami zachowania. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowego (grupa może liczyć od 5 do 10 dzieci )

4.      Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych prowadzonych w formie terapii zajęciowej i zajęciach grupowych zgodnie z opracowanymi przez psychologa harmonogramami.

 

§ 28

1.      Przedszkole organizuje rehabilitację ruchową dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżoną ogólną sprawnością fizyczną i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

2.      Gimnastyka korekcyjna może być prowadzona z poszczególnymi grupami przedszkolnymi.

3.      Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.

4.      Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest jako forma  zajęć dodatkowych

5.      Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się na sali rehabilitacyjnej pod opieką specjalisty.

6.      Grupa dzieci uczestniczących w zajęciach liczy od 5 do 10 osób.

7.      Kwalifikacje specjalisty do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

 

§ 29

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 30

                                   Szczegółową organizację zajęć w Przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z

                                    Radą Pedagogiczną..

 

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§31

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Terminy tych przerw ustala organ prowadzący każdego roku.

2.      Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i wynosi: 630 – 1700.

3.      Zasady odpłatności za świadczenia realizowane w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący:

a)       wysokość opłaty ustalana jest przez Radę Miejską Zamościa.

b)      przedszkole zobowiązuje się do bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie,  w godzinach  od 8.00- 13.00.

c)       przedszkole oferuje możliwość odpłatnego korzystania z zajęć w czasie przekraczającym realizację godzinnej podstawy programowej, organizując różnego rodzaju gry i zabawy, zajęcia wyrównawcze  i wspomagające wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z propozycjami określonymi   w statucie przedszkola oraz   Uchwale Nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 lutego 2012  roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest  Miasto Zamość.

 d) rodzice/opiekunowie prawni  dziecka zobowiązują się do ponoszenia odpłatności za każdą dodatkową  godzinę korzystania ze świadczeń   w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej. 

e)Opłata za 1 godzinę korzystania ze świadczeń   w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi  1 zł.  Zapis  dotyczy  dzieci w wieku do  lat 5.

f) wpłat dokonują rodzice na wskazane w umowie konta bankowe w terminach wskazanych w umowie.

 

4.      Wysokość i zasady opłat za korzystanie z wyżywienia ustalone są  przez dyrektora przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie analizy kosztów wyżywienia.

b)      za dni nieobecne w Przedszkolu dziecku naliczane są odpisy w miesiącu następnym (stawka żywieniowa x ilość dni),

c)       wpłat dokonują rodzice zgodnie z zapisem w § 31 pkt.3 lit.f

5.       Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników:

a) pracownicy mają możliwość korzystania z wyżywienia zgodnie z stawką żywieniową  ustaloną dla nich  przez dyrektora przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym,

b) pracownicy kuchni zwolnieni są z opłat zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami z dn. 31.01.2002 art. 18.  z późn. zm.

6. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na wniosek rodziców ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie). Zajęcia takie mogą odbywać się po godzinach pracy przedszkola tj. po godz. 17.00

 

 

Rozdział 9

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 32

1.      W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz psychologa, logopedę, rehabilitanta, katechetę, nauczyciela języka angielskiego oraz pracowników administracji i obsługi.

2.      Zatrudnianie dodatkowych nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów  następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  w  ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

     § 33

1.      Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną  zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

2.       Z przyczyn organizacyjnych oraz wynikających z charakteru przedszkola nauczyciele przypisani są do danej grupy wiekowej.

3.      Obowiązki nauczycieli:

a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranym programem pracy

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) realizowanie zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

( konsultacje ze specjalistami , opracowywanie i prowadzenie stosownej dokumentacji),

c) kształcenie i wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i  szacunku dla każdego człowieka,

          d) dbałość o  kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie

           z ideą  demokracji,  pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras

           i światopoglądów,

e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

f) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna- X/XI, V/VI) w  roku poprzedzającym  rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej i przedstawianie zgromadzonych informacji rodzicom, w razie potrzeby pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej,

g) opracowanie  w przypadku uzasadnionym wynikami diagnozy Indywidualnego Programu Wspomagania i Korygowania rozwoju dziecka lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego , który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

h) opracowanie dla rodziców informacji o stanie gotowości szkolnej  dzieci  6-letnich i wydanie ich  rodzicom do końca kwietnia danego roku szkolnego

           i) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

j) znajomość podstawy  programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w  zakresie I etapu edukacyjnego,

k) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów,

l) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

m) współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania,

m) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

n) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

o) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

p) współuczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej,

r) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

s) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

t) realizacja zaleceń  dyrektora i  osób kontrolujących,

4.      Nauczyciel w ramach czasu pracy, poza pensum dydaktycznym, podejmuje się realizacji zadań dodatkowych według własnych możliwości, zdolności i zainteresowań.

5.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność Przedszkola .

6.      Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy za strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz specjalistów , instytucji naukowo-oświatowych.

7.      Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

8.      Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych,

9.      Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie ww. obowiązków.

 

§ 34

Obowiązki pedagoga specjalnego:

1. Pedagog specjalny otacza opieką wszystkie dzieci w oddziale, w którym  pracuje, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2. W szczególności do zadań pedagoga specjalnego należy:

a)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i analiza przyczyn niepowodzeń,

b)     określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności

c)      współuczestnictwo w tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla każdego dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ich realizacja w pracy z dzieckiem,

d)     współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli, w tym przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych,

e)      prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz terapeutycznych,

f)       współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; prowadzenie doradztwa, udzielanie instruktażu i informacji o dziecku,

g)     współpraca z gronem pedagogicznym: nauczycielami i specjalistami, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, wzajemna pomoc,

h)     realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)       prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 35

Obowiązki logopedy

1.       Logopeda w Przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2.       Do zadań logopedy należy w szczególności:

a)      diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie badan przesiewowych dla dzieci 5-6 letnich oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

b)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

c)      udział w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

d)     organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie instruktażu i doradztwa dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

e)      podejmowanie  działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

f)       wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

g)     realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

h)     realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)       prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 36

Obowiązki psychologa

1.      Psycholog w Przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2.      Do zadań psychologa należy w szczególności:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci,

b)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

d)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka;

e)      wspieranie wychowawców w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy  wychowawczej,

f)       współuczestnictwo  w tworzeniu  indywidualnych  programów edukacyjno- terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących,   kompensacyjno-wyrównawczych,

g)     udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup   integracyjnych oraz do grup terapeutycznych,

h)     realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)       prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§37

 

Obowiązki rehabilitanta

1.      Rehabilitant otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola z uwzględnieniem dzieci zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych.

2.      W szczególności do zadań terapeuty należy:

a)      współpraca z nauczycielami w grupach w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych - fizycznych,

b)     współudział  w tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych lub innych programów  dla dzieci bez orzeczeń , prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych: grupowych i indywidualnych,

c)      współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji  dla rodziców,

j)        realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

d)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 38

Obowiązki nauczyciela katechety

1. Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy:

a)      realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,

b)      kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,

c)       wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie,

d)      podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci,

e)      kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę,

k)     realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

f)       dokonuje wpisów w dzienniku zajęć danej grupy.

 

Zasady  współpracy  pomiędzy

 pracownikami  pedagogicznymi

§ 39

1.        W Przedszkolu działają zespoły konsultacyjne tworzone przez specjalistów: pedagogów, psychologa, logopedę oraz nauczycielki.

2.        Zespoły zbierają się na konsultacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań.

3.        Nauczyciele współpracując ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, opiekę zdrowotną i inną zobowiązani są do:

a)      uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez specjalistów,

b)     ciągłej wymiany informacji w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,

c)      konsultowania się we wszystkich sprawach trudnych ze specjalistami,

d)     przestrzegania zaleceń wydanych przez specjalistów dotyczących postępowania z wychowankami,

e)      organizowania spotkań  specjalistów z rodzicami.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGOWI

§ 40

1.        W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługowi.

2.        W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres za­dań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.

3.        Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.

4.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

5.        Obowiązki innych pracowników Przedszkola reguluje Regulamin Pracy.

 

§ 41

Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:

1.             wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,

2.             udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

3.             informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 

§ 42

1.                  Specjalista pełniący obowiązki głównej księgowej.

1)      Specjalista pełniący obowiązki głównej księgowej jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w Przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem Przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2)      Główna księgowa podlega bezpośrednio dyrektorowi placówki i realizuje zadania zlecone przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

3)      W realizacji swoich zadań współdziała z Wydziałem Edukacji, bankami, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

4)      Wykonywanie podstawowych obowiązków służbowych, zasady prowadzenia księgowości placówki oraz inne zadania budżetowo-finansowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie spraw budżetowo-rachunkowych.

5)      przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

2.       Specjalista pełniący obowiązki referenta

1)      Sporządzanie list płac dla wszystkich pracowników placówki w oparciu o aktualne zaszeregowanie, dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2)      Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń, na których sporządzone są listy płac/ zadłużenia oraz prawidłowe naliczanie godz. doraźnych zastępstw

3)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty zasiłków chorobowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych

4)      Wyliczanie składek ubezpieczeniowych wypłat wynagrodzeń za pracę z osobowego funduszu płac dla wszystkich pracowników, dla których sporządzone są listy płacy, oraz terminowe sporządzanie deklaracji składek i poleceń przelewów ZUS.

5)      Prowadzenie kart wydatków do konta podstawowego i rachunku dochodów własnych

6)      Sumowanie zapisów księgi głównej

7)      Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki  oraz gl. księgowej w ramach obowiązujących przepisów.

8)      przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§43

Do obowiązków   intendenta-zaopatrzeniowca należy:

1.      zaopatrywanie Przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt, pomoce oraz materiały    gospodarcze,

2.      nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,

3.      sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,

4.      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5.      naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, kontrolowanie terminowości opłat,

6.      prowadzenie na bieżąco raportu kasowego,

7.      odprowadzanie do banku wszystkich wpłat,

8.      podejmowanie gotówki z banku,

9.      dokonywanie kontroli spisów inwentarza,

10.  terminowe wykonywanie sprawozdań,

11.  sporządzanie m-c zestawień zużycia artykułów żywieniowych,

12.  prowadzenie kontroli żywieniowej,

13.  przestrzeganie i prowadzenie dokumentacji HACAP

14.  przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

15.  wykonywanie innych  czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki

 

§44

Kucharka zobowiązana jest do:

1. przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków,

2. pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie,

3. wydawanie porcji o ustalonych godzinach i ustalonych ilościach,

4. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,

5. udział w ustalaniu jadłospisów,

6. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych oraz naczyń i sprzętów.

                                         8. przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

9. wykonywania innych czynności dodatkowych zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

 

§ 45

Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:

1. pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków,

2. utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów,

3. sprzątania korytarza oraz pomieszczenia socjalnego,

4. prania fartuchów, czepków, ścierek i firanek,

5. współodpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy.

6. wykonywania innych czynności dodatkowych zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

7. przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§46

Woźna oddziałowa zobowiązana jest do:

1. utrzymania w czystości powierzonych pomieszczeń,

2. prania bielizny stołowej, ręczników, firan,

3. rozkładania leżaków (w grupach najmlodszych)

4. pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez dyrektora lub nauczyciela,

5. estetycznego nakrywania do stołu i podawania posiłków o ustalonych porach,

6. przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenia czy okna i krany są pozamykane, oraz wyłączone wszystkie urządzenia,

7. wykonywania  innych czynności dodatkowych  i zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

8. przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§ 47

Dozorca zobowiązany jest do:

1.      otwierania i zamykania budynku przedszkola oraz bramki,

2.      wyłączenia i włączania alarmu,

3.      wykonywania drobnych napraw bieżących,

4.       odpowiada za czystość obejścia a szczególności placu zabaw, dezynfekowania i zachowania porządku wokoło śmietnika,

5.      wykonywania prac ogrodowych, pielęgnowania krzewów i trawników

6.      dbania o estetykę i bezpieczeństwo wokół Przedszkola

7.      w zimie do odśnieżania drogi do budynku oraz przylegającej do grodzenia posesji

8.      wykonywania  innych czynności dodatkowych oraz zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

9.      przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§48

Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania  zarządzeń dyrektora Przedszkola oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Przedszkolu.

 

Rozdział 10

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§49

1.      Dzieci posiadają swoje prawa i obowiązki, które wynikają z Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ i przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20.11.1989 roku (konwencję tę ratyfikowała Polska- 30.09.1991 roku).

2.      Dzieci posiadają w szczególności prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju;

d)   przebywania wśród osób odpowiedzialnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w swoją pracę, na pomoc których mogą zawsze liczyć;

e)   dziecko fizycznie lub psychicznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągniecie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

f)    swobody wyrażania myśli i przekonań,

g)   rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

h) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

i) wszechstronnego rozwoju umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

j)   wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na

rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,

k)  poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,

1)   spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

m)     wyrażania   swoich   spostrzeżeń,   przeżyć,   uczuć   w   różnych   formach działalności,

n)  zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

o)  zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych w Przedszkolu oprócz pierwszej pomocy (nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie oraz podawane leki.)

p) podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

r) dzieci innej narodowości, które nie znają języka polskiego albo znają go w stopniu  niewystarczającym do korzystania z zajęć, mają prawo do dodatkowej , bezpłatnej nauki języka  polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego  dla tych wychowanków organizuje  organ prowadzący, jednak przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

§ 50

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

2. szanowanie odrębności, inności każdego człowieka zgodnie z propagowaną przez placówkę ideą integracji;

3. przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

4. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

5. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

6. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

7. kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,

8. przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,

9. odnoszenie się z szacunkiem i zaufaniem do wychowawców i innych pracowników placówki i wykonywanie ich poleceń,

10. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów  i wycieczek,

10. pomaganie słabszym kolegom, wzajemna tolerancja i poszanowanie,

11.przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno,                          prawdomówność,

12. poszanowanie symboli narodowych i religijnych, tożsamości narodowej i religijnej innych ludzi.

Rozdział  11

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Prawnych opiekunów)

 

§ 51

Rodzice mają prawo do:

1. znajomości zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego Przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

2. wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez Przedszkole

3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4. udziału w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem,

5. wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,

6. stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne,

7. aktywnego włączania się w życie Przedszkola,

8. współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci,

9. rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone do dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz innych instytucji zajmujących się obroną praw dziecka.

 

§52

Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:

1. przestrzeganie niniejszego statutu,

2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

3. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko             i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju,

4. włączanie się rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego,

5. udział w organizowanych pracach społeczno-użytecznych na rzecz Przedszkola,

6. pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek itp.

7. zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej,

8. przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,

9. respektowanie czasu pracy Przedszkola, przyprowadzanie i odbierać dzieci w  ustalonych godzinach

10. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

11. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu według zasad ustalonych przez organ prowadzący,

12. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązani są dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, a także informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział 12 

ZASADY REKRUTACJI

Określają odrębne przepisy

 

§ 53 (uchylono)

Rozdział 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 55

Zmiany do statutu sporządza się na wniosek organów działających w placówce.

§ 56

Zmiany w "Statucie Przedszkola" uchwala Rada Pedagogiczna. Rada Pedagogiczna uchwałą  Nr 2/2010 z dn. 26.05.2010 r. wyraziła zgodę na tworzenie  przez dyrektora  jednolitej wersji statutu po każdorazowej jego nowelizacji.

§ 57

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.

§ 58

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu uchyla się statut obowiązujący dotychczas.                                                      

§ 59

1.Dyrektor zapewnia możliwość funkcjonowania na terenie Przedszkola związkom zawodowym zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

 

2.Dyrektor za zgodą organu nadzorującego zapewnia możliwość funkcjonowania na terenie Przedszkola Stowarzyszeniu rodziców i dzieci autystycznych „Przebudzenie”

 

§ 60

  Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom Przedszkola i rodzicom poprzez  umieszczenie go na stronie internetowej Przedszkola i wyłożenie w kąciku dla rodziców.

§ 61

Traci moc statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu  Uchwałą nr 8/2016/2017 z dnia 31.08.2016r