STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZAMOŚCIU


PODSTAWY PRAWNE:

 1. art. 60 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 3. załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (DzU 2001 nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 4. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (DzU 2000 nr 107, poz. 1128),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, , poz. 225 z 2003 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2010 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji,
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia  2012 r. z późn. zm. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (poz. 977),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240),
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 10. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7).


Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                  

§ 1

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Zamość.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 3. Siedziba Przedszkola mieści się w Zamościu, ul. Asnyka 3.

 

§ 2

 1. Placówka otrzymuje nazwę: „Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu".
 2. Nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Przedszkole używa pieczęci:

  Przedszkole Miejskie Nr 7

  z Oddziałami Integracyjnymi

  ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

  tel. 084 61 69 098

  NIP 922-24-28-789


 1. Nazwa Przedszkola może w przyszłości zawierać imię Przedszkola, które nadaje mu organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.


§ 3

 1. Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, zwane w dalszej treści Statutu „Przedszkolem", jest Przedszkolem publicznym, które:

a) prowadzi nieodpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w godz. od 8.00 do 13.00. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach  czas pracy na realizacje podstawy programowej może być przesunięty. 

b) prowadzi działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać:

- dziecko, które ukończyło 2,5 roku,

- dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat,

c) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując obowiązujące w tym względzie przepisy (m.in. obowiązek dzieci 5-letnich i 6-letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego),

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

e) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka,

f) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 4

Przedszkole jest jednostka budżetową.

 

§ 5

Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującej w tym zakresie.

 

Rozdział 1aMISJA

Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na miarę ich możliwości i potrzeb.

Wspieramy w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.

Wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka.

 

WIZJA


Jesteśmy przedszkolem integracyjnym wychowującym dzieci w duchu tolerancji zgodnie z ideą integracji.

Zapewniamy wszechstronny i radosny rozwój wszystkim wychowankom.

Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.

Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.

Przygotowujemy dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.

Nasza praca zmierza do przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w życiu społecznym.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6


 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konwencji   Praw Dziecka, Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej  podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem Przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czyn­ności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w po­prawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektu­alnych,

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich prze­myśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umie­jętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych  wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


Zadaniem Przedszkola jest  w szczególności:

a) udzielanie i organizowanie dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu.

b) w przypadku uczęszczania do Przedszkola dziecka innej narodowości - umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,

c) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d) sprawowanie opieki w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

e) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki   poprzez  stworzenie odpowiednich warunków min. poprzez objęcie budynków i terenu przedszkolnego nadzorem kamer  (wewnętrznych i zewnętrznych)


§ 7

1.  Wobec rodziny Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, a w szczególności:

a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu,

c) informuje o sukcesach i trudnościach dzieci,

d) ujednolica oddziaływania wychowawcze Przedszkola i domu.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji celów i zadań przedszkola

§ 8


 1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
 • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.);
 • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

     2.  W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafią,
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

§ 9

1. Przedszkole realizuje postawione sobie zadania poprzez:

a) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy,

b) umożliwianie dzieciom działania, przeżywania i poznawania otaczającego świat (stymulacja poznawcza i emocjonalna),

c) organizowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów społecznych,

d) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

e) umożliwianie dzieciom wyrażenia własnych emocji i myśli, wypowiadanie siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

f) ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego,

g) zapoznawanie dzieci z kulturą i tradycjami regionalnymi,

h) we współdziałaniu z rodzicami zapewnia dzieciom funkcjonowanie w etycznym systemie wartości, jak: bezpieczeństwo, miłość, uznanie, afirmacja, koleżeństwo, otwartość wobec siebie i innych ludzi, świata i życia; rozumienie i szanowanie innych,

i) zapewnianie dzieciom wspomagania indywidualnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,

j) prowadzenie pracy indywidualnej z działaniami profilaktycznymi, stymulacyjnymi, kompensacyjnymi i korekcyjnymi,

k) zapewnianie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez: logopedę, psychologa, pedagogów specjalnych, rehabilitanta, nauczycieli

l) zapewnianie dziecku odpowiednich warunków zdrowotnych i higienicznych oraz bezpieczeństwa

m) ciągły rozwój i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju placówki, które uczynią jej ofertę bardziej atrakcyjną

 


Rozdział 4

Sposób sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu

 

§ 10


1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2.  Zasady sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu:

a) każda grupa wiekowa dzieci przebywająca w Przedszkolu oddana jest pod opiekę 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego (na zmianę) oraz pedagoga specjalnego i woźnej.

b) w szczególnych przypadkach opiekę nad dziećmi na krótko może przejąć obecny na sali inny nauczyciel lub woźna oddziałowa, bądź też inny pracownik Przedszkola,

c)  podczas zajęć dodatkowych odbywających się równolegle do zajęć dydaktycznych (katecheza, rytmika, rehabilitacja, zajęcia indywidualne z psychologiem i logopedą, czy też inne organizowane w miarę potrzeb)  oraz zajęć realizowanych poza godzinami realizacji Podstawy Programowej (j. angielski, koła zainteresowań) odpowiedzialność za dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia,

d) w sytuacji funkcjonowania w przedszkolu  oddziału 5- godzinnego – opiekę nad nim sprawuje 1 nauczyciel i 1 woźna oddziałowa.

3. W przypadku wyjść dzieci z Przedszkola na teren ogrodu lub spacer opiekę sprawują co najmniej dwie osoby tj.: nauczyciel i pedagog specjalny lub woźna. Szczegółowe przepisy wyjść regulują odrębne przepisy- procedury obowiązujące w przedszkolu.

4. Przy wyjściach poza teren placówki (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.),  wyjście takie należy zapisać w zeszycie wyjść, który znajduje się u dyrektora placówki. W opiece nad dziećmi na prośbę nauczyciela mogą pomagać rodzice z danej grupy, a szczególnie rodzice dzieci niepełnosprawnych).

5. Organizacja wycieczki krajoznawczej poza teren Zamościa podlega osobnej procedurze zgodnej z odrębnymi przepisami.

6. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi określone są w zakresie obowiązków każdego pracownika placówki.

7. Przedszkole niosąc pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologiami czy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej współpracuje z instytucjami charytatywnymi, a w szczególności MCPR, PCK, TPD, NIEBIESKA LINIA i innymi.

 

 

Rozdział 5

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 11


 1. Opiekę nad dziećmi w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
 2. Za dziecko podlegające opiece nauczyciela Przedszkola, uważa się takie, które zostało oddane bezpośrednio przez rodzica (prawnego opiekuna) pod opiekę nauczyciela w grupie lub w grupie dyżurującej („do rąk własnych").
 3. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą osobiście odebrać dziecka z Przedszkola, wówczas obowiązek ten mogą zlecić innej przez siebie upoważnionej osobie. Upoważnienie takie winno być złożone na piśmie oraz potwierdzone przez rodzica własnoręcznym podpisem.
 4. Jeżeli istnieje domniemanie, że osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie jest wstanie zapewnić dziecku opieki i bezpieczeństwa, a szczególnie gdy jest w stanie nietrzeźwym, dziecko nie będzie jej wydane.
 5. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie odbierają dziecka w godzinach pracy Przedszkola a kontakt z nimi jest niemożliwy zaistniały problem należy zgłosić do dyrektora Przedszkola. W sytuacji takiej dziecko zostanie odesłane do innej placówki sprawującej opiekę tj. do pogotowia opiekuńczego. W przypadku powtarzającej się sytuacji dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci określa odrębna procedura obowiązująca  w przedszkolu.

 

Rozdział 6

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


§ 12


1. Organami Przedszkola są:

a) Dyrektor Przedszkola,  

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działal­ności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym sta­tutem.

§ 13


1. Do obowiązków dyrektora Przedszkola należy:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:

a. prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycie­lami,

b. kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

c. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonij­nego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdro­wotne,

4) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu,

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodzi­ców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

6) dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programów wychowania przed­szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami

7) wydanie dzieciom niepełnosprawnych legitymacji przedszkolnych  i prowadzenie jej ewidencji

8) prowadzenie księgi ewidencji dzieci 5 i 6 letnich

9) wydanie rodzicom  dzieci 5-6 letnich zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz Informacji o stanie gotowości szkolnej.

10) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,

11) dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych wa­runków korzystania z obiektów należących do Przedszkola, w tym bez­piecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

13) zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie  systemu kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami

14) informowanie dyrektorów szkół  o dzieciach z ich obwodów realizujących obowiązek szkolny w Przedszkolu Miejskim Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

2. Dyrektor Przedszkola decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przed­szkola,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie­lom i innym pracownikom placówki,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicz­nej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycie­li oraz pozostałych pracowników placówki.

3. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z orga­nami Przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i spra­wującym nadzór pedagogiczny.

4. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pra­cownikom Przedszkola i rodzicom poprzez  umieszczenie go na stronie internetowej Przedszkola i wyłożenie w kąciku dla rodziców.


§ 14

rada pedagogiczna:

1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Przedszkola jako przewodniczący i wszyscy nauczyciele jako członkowie.

2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem. W miarę potrzeb Dyrektor przedszkola może organizować zebrania Rady Pedagogicznej w trybie pilnym .

3.        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby jej członków. Zebrania są protokołowane.

4.        Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

5.        Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

a)      stanowiące,

b)      opiniodawcze,

c)      wnioskodawcze.

 6.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,

b)      przygotowanie projektu statutu Przedszkola i jego zmian,

c)      podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów peda­gogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

d)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczają­cych do Przedszkola (nie dotyczy dzieci 5 i 6-letnich realizujących obo­wiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

e)      ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przed­szkola,

f)       uchwalanie regulaminów i procedur Przedszkola o charakterze wewnętrznym.

 

       7. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a)      opiniowanie organizacji pracy Przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy                               nauczyciela,

b)      opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ra­mach budżetu,

c)      opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wycho­wawczych i opiekuńczych przedstawionych przez                   dyrektora,

e)      opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

f)       wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko za­stępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w Przedszkolu,

g)      wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na na­stępną kadencję przez                 organ prowadzący,

h)      wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

i)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscypli­narnych,

j)        wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

      8. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

a)      występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora           Przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,

b)      wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na sta­nowisko dyrektora                    Przedszkola.

§ 15

1.        Rada Rodziców:

a)  działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i własnym regulaminem, który nie może być 

     sprzeczny ze statutem Przedszkola,

b) dostosowuje swe działania do potrzeb Przedszkola i realizacji zadań statutowych,

c) na pierwszym spotkaniu z Dyrektorem ustala ogólne zasady działania i plan współpracy na cały  

    rok,

d) powoływana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym zebraniu ogółu rodziców Przedszkola,

e) w jej skład wchodzi co najmniej 1 reprezentant każdej grupy,

f) działalnością Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady Rodziców,

       g) do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego                    

           za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym w tym dyrektor Przedszkola,   

           członkowie Rady Pedagogicznej,

      h) kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok z możliwością rezygnacji lub zgłoszenia nowych członków 

           w ciągu roku,

       i) zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)      opracowanie rocznego planu pracy oraz  planu finansowo-gospodarczego Rady Rodziców,

b)     opiniowanie statutu Przedszkola,

c)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola,

d)     opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie Przedszkola,

e)      występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami                    o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przed­szkola,

f)      występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Przedszkola,

g)     wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na sta­nowisko dyrektora                  Przedszkola.

 

3. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze                  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady                  Rodziców określa jej regulamin.

 

4.Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przed­szkoli, szkół i placówek

 oświatowych i ustalać zasady oraz zakres współpracy.

 

 

Rozdział 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA

I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 16

 1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie Przedszkola.
 2. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Dyrektor przekazuje informacje: rozporządzenia MENiS, przepisy Lubelskiego Kuratora Oświaty, uchwały Rady Miasta Zamość na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 4. Rada Pedagogiczna przekazuje bezpośrednio dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach plenarnych i szkoleniowych.
 5. Każdy organ Przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego może włączyć się do rozwiązania konkretnych problemów przedszkola proponując swoją opinię lub propozycję.
 6. Organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 7. Nauczyciele z poszczególnych grup na pierwszym zebraniu grupowym ustalają z rodzicami plan współpracy na cały rok.
 8. Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci poprzez aktywne uczestnictwo rodziców i opiekunów w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wspólnych wyjazdów itp.
 9. Rada Rodziców akceptuje i wspiera działania Przedszkola jako placówki integracyjnej.

 

§ 17


 1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w skład, której wchodzą po jednym przedstawicielu:

  - nauczycieli,

  - pracowników obsługi,

  - rodziców,

  - związków zawodowych.

 2. Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.
 3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów ( organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

Rozdział 8

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 18

Zasady i sposób rekrutacji dzieci do Przedszkola określa procedura rekrutacji uchwalona przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

 

§ 19

Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu jest placówką wielooddziałową, w której mogą funkcjonować cztery oddziały. W miarę potrzeb poszczególne oddziały mogą funkcjonować jako oddziały integracyjne. Za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może funkcjonować dodatkowo oddział 5-godzinny.

 

§ 20


 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa   arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.
 2. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po przedłożeniu go przez  dyrektora Przedszkola.
 3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
 • czas pracy Przedszkola,
 • liczbę oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach,
 • liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, administracyjne, obsługowe i pedagogiczne,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.

 

Czas pracy przedszkola i oddziału

§ 21

1. Czas pracy Przedszkola w ciągu roku wynosi:

a)      dla dzieci młodszych- cały rok szkolny z zachowaniem 7- tygodniowej przerwy letniej, podczas, której rodzice zapewniają dzieciom opiekę we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach dzieci mogą uczęszczać do innych placówek przedszkolnych pełniących „dyżur wakacyjny".

2.      Czas pracy Przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni.

3.      Czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący wynosi w ciągu dnia 10,5 godziny dziennie- od 6.30 do 17.00, w tym 5 godzin na realizację  podstawy programowej (od 8.00- do 13.00). W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas przeznaczony na realizacje Podstawy Programowej może ulec zmianie.

 

 

Organizacja oddziału

 

§ 22


 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale Przedszkola nie może przekraczać 25.
 3. W Przedszkolu mogą funkcjonować oddziały integracyjne. Liczba dzieci w takim oddziale powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. W przypadku utworzenia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 5. Dyrektor Przedszkola powierza oddział opiece dwóm nauczycielom wychowania przedszkolnego, a w przypadku oddziału integracyjnego dodatkowo nauczycielowi ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. W każdym oddziale zatrudniona jest woźna oddziałowa.
 6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności do potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

§ 23


 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, m.in.: godziny pracy Przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji podstawy programowej oraz godziny realizacji  zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, organizowanych w Przedszkolu na życzenie rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

a) Rozkład (plan) dnia powinien mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.

b) Należy także pamiętać o zachowaniu właściwej proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.

c) Część codziennych zajęć zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi dzieci w wieku przedszkolnym, powinna się odbywać na powietrzu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

 

§ 24


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej.
 3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, salę rehabilitacyjną, salę polisensoryczną, specjalistyczne gabinet logopedy i psychologa, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.
 4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

  1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,

  2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie  przedszkolnym, na boisku, w parku itp.,

  3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  4) pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

 6. W czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe


§ 25


 1. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, mające charakter świadczeń wykraczających poza podstawę programową, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Świadczenia te mogą obejmować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 2. W Przedszkolu organizuje się na życzenie rodziców (prawnych opiekunów)  naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych odbywa się za pisemną zgodą rodziców.
 4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe:

a) opłacane z budżetu jednostki:

- religia dla dzieci 5,6-letnich ( 1 raz 30 min.),

- język angielski dla dzieci 5, 6-letnich ( 2 razy po 30 min. )

- rehabilitacja ( 5 godzin dziennie),

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem,

b) bezpłatne, prowadzone przez nauczycieli przedszkola zgodnie potrzebami dzieci i rodziców :

- rytmika,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- koła zainteresowań zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi wynosi:

 • dzieci 3-4 letnie około 15 minut
 • dzieci 5-6 letnie około 30 minut

6. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

7. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

8. W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szczególności w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć z psychologiem  oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

b) porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

9.Dyrektor przedszkola zawiadamia pisemnie  rodziców dzieci o proponowanych formach zajęć w ramach sprawowanej opieki psychologiczno-pedagogicznej celem uzyskania zgody na udział dziecka w proponowanych zajęciach .


§ 26


 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych. Wszystkie dzieci 5-6 poddawane są badaniom przesiewowym, a 3-4 letnie diagnostycznym. 
 2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do prowadzenia terapii logopedycznej. W przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę pomocą  logopedyczną mogą być objęte inne dzieci. Dzieci 3-letnie nie podlegają indywidualnej opiece  logopedycznej ze względu na deficyty będące w normie wiekowej.
 3. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualne i grupowe  zgodnie z opracowanym przez nauczyciela  logopedę harmonogramem ( grupa może liczyć do 5 dzieci)

§ 27


 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć z psychologiem.
 2. Zajęcia organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do prowadzenia terapii psychologicznej.
 3. W miarę możliwości pomoc psychologiczna jest udzielana dzieciom zdrowym z deficytami zachowania. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć grupowych dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowego (grupa może liczyć od 5 do 10 dzieci).
 4. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych prowadzonych w formie terapii zajęciowej i zajęciach grupowych zgodnie z opracowanymi przez psychologa harmonogramami.

 

§ 28


 1. Przedszkole organizuje rehabilitację ruchową dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżoną ogólną sprawnością fizyczną i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.
 2. Gimnastyka korekcyjna może być prowadzona z poszczególnymi grupami przedszkolnymi.
 3. Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.
 4. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest jako forma zajęć dodatkowych.
 5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się na sali rehabilitacyjnej pod opieką specjalisty.
 6. Grupa dzieci uczestniczących w zajęciach liczy od 5 do 10 osób.
 7. Kwalifikacje specjalisty do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

 

§ 29

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 30

Szczegółową organizację zajęć w Przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną..

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU


§ 31


 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Terminy tych przerw ustala organ prowadzący każdego roku.
 2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i wynosi: 630 – 1700.
 3. Zasady odpłatności za świadczenia realizowane w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący:

  a) wysokość opłaty ustalana jest przez Radę Miejską Zamościa.

  b) przedszkole zobowiązuje się do bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie,  w godzinach  od 8.00- 13.00.

  c) przedszkole oferuje możliwość odpłatnego korzystania z zajęć w czasie przekraczającym realizację godzinnej podstawy programowej, organizując różnego rodzaju gry i zabawy, zajęcia wyrównawcze  i wspomagające wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z propozycjami określonymi   w statucie przedszkola oraz   Uchwale Nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 lutego 2012  roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest  Miasto Zamość.

  d) rodzice/opiekunowie prawni  dziecka zobowiązują się do ponoszenia odpłatności za 1 godzinę korzystania ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej. 

  Maksymalna opłata za przedszkole nie może  być wyższa niż 1 zł ( maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji )

  e)  na podstawie  przedstawionej przez rodzica decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego dyrektor przedszkola obniża  opłatę, o której mowa w & 31  ust.3 pkt. d) o 50 %

  f) wpłat dokonują rodzice na wskazane w umowie konta bankowe w terminach wskazanych w umowie.

 4. Wysokość i zasady opłat za korzystanie z wyżywienia ustalone są  przez dyrektora przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie analizy kosztów wyżywienia.
 • za dni nieobecne w Przedszkolu dziecku naliczane są odpisy w miesiącu następnym (stawka żywieniowa x ilość dni)
 • wpłat dokonują rodzice zgodnie z zapisem w § 31 pkt.3 lit.f

      5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników:

a) pracownicy mają możliwość korzystania z wyżywienia zgodnie z stawką żywieniową  ustaloną dla nich  przez dyrektora przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym,

b) pracownicy kuchni zwolnieni są z opłat zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami z dn. 31.01.2002 art. 18.  z późn. zm.

     6. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na wniosek rodziców ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Zajęcia takie mogą odbywać się po godzinach pracy przedszkola tj. po godz. 17.00

 

Rozdział 9

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 32

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz psychologa, logopedę, rehabilitanta, katechetę, nauczyciela języka angielskiego oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zatrudnianie dodatkowych nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów  następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa  w  ust. 1 określają odrębne przepisy.

       § 33

1.      Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

2.       Z przyczyn organizacyjnych oraz wynikających z charakteru przedszkola nauczyciele przypisani są do danej grupy wiekowej.

3.      Obowiązki nauczycieli:

a) planowanie i prowadzenie pracy –wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) realizowanie zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( konsultacje ze specjalistami , opracowywanie i prowadzenie stosownej dokumentacji),

c) kształcenie i wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i  szacunku dla każdego człowieka,

          d) dbałość o  kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  demokracji,  pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

f) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna- X/XI, V/VI) w  roku poprzedzającym  rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej i przedstawianie zgromadzonych informacji rodzicom, w razie potrzeby pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej,

g) opracowanie  w przypadku uzasadnionym wynikami diagnozy indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

h) opracowanie dla rodziców informacji o stanie gotowości szkolnej  dzieci 5i6-letnich i wydanie rodzicom do końca kwietnia danego roku szkolnego

           i) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

j) znajomość podstawy  programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w  zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza dla klasy I szkoły podstawowej,

k) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów,

l) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

ł) współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania,

m) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

n) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

o) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

p) współuczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej,

r) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

s) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

t) realizacja zaleceń  dyrektora i  osób kontrolujących,

 

4.      Nauczyciel w ramach czasu pracy, poza pensum dydaktycznym, podejmuje się realizacji zadań dodatkowych według własnych możliwości, zdolności i zainteresowań.

5.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność Przedszkola .

6.      Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy za strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz specjalistów , instytucji naukowo-oświatowych.

7.      Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

8.      Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych,

9.      Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niewypełnienie ww. obowiązków.

 

§34

Obowiązki pedagoga specjalnego:

1. Pedagog specjalny otacza opieką wszystkie dzieci w oddziale, w którym  pracuje, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2. W szczególności do zadań pedagoga specjalnego należy:

a)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i analiza przyczyn niepowodzeń,

b)      określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej                odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)      współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla każdego dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ich realizacja w pracy z dzieckiem,

d)     współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli, w tym przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych,

e)      prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz terapeutycznych,

f)       współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; prowadzenie doradztwa, udzielanie instruktażu i informacji o dziecku,

g)      współpraca z gronem pedagogicznym: nauczycielami i specjalistami, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, wzajemna pomoc,

h)      realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 35

Obowiązki logopedy

1.        Logopeda w Przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2.        Do zadań logopedy należy w szczególności:

a)      diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie badan przesiewowych dla dzieci 5-6 letnich oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

b)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

c)      udział w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

d)     organizowanie i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie instruktażu i doradztwa dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

e)      podejmowanie  działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

f)       wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

g)      udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych oraz do

grup terapeutycznych,

h)      realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 36

Obowiązki psychologa

1.        Psycholog w Przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

2.        Do zadań psychologa należy w szczególności:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci,

b)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli;

c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

d)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka;

e)      wspieranie wychowawców w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy                                  wychowawczej,

f)       współuczestnictwo  w tworzeniu  indywidualnych  programów edukacyjno- terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, relaksujących,   kompensacyjno-wyrównawczych,

g)      udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup   integracyjnych oraz do grup terapeutycznych,

h)      realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

i)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§37

Obowiązki rehabilitanta

1.        Rehabilitant otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola z uwzględnieniem dzieci zakwalifikowanych do grup dyspanseryjnych.

2.        W szczególności do zadań terapeuty należy:

a)      współpraca z nauczycielami w grupach w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych - fizycznych,

b)      tworzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych: grupowych i indywidualnych,

c)      współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców,

j)        realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

d)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 38

Obowiązki nauczyciela katechety

1. Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy:

a)      realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,

b)      kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,

c)      wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie,

d)     podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci,

e)      kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę,

k)      realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

f)       dokonuje wpisów w dzienniku zajęć danej grupy.

 

Zasady  współpracy  pomiędzy

 pracownikami  pedagogicznymi

 

§ 39

1.        W Przedszkolu działają zespoły konsultacyjne tworzone przez specjalistów: pedagogów, psychologa, logopedę oraz nauczycielki.

2.        Zespoły zbierają się na konsultacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań.

3.        Nauczyciele współpracując ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, opiekę zdrowotną i inną zobowiązani są do:

a)      uczestnictwa w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez specjalistów,

b)      ciągłej wymiany informacji w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,

c)      konsultowania się we wszystkich sprawach trudnych ze specjalistami,

d)     przestrzegania zaleceń wydanych przez specjalistów dotyczących postępowania z wychowankami,

e)      organizowania spotkań  specjalistów z rodzicami.

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGOWI

§ 40

1.        W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługowi.

2.        W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres za­dań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.

3.        Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.

4.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

5.        Obowiązki innych pracowników Przedszkola reguluje Regulamin Pracy.

 

§ 41

Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:

1.             wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,

2.             udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,

3.             informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 

§ 42

Specjalista pełniący obowiązki głównej księgowej.

1.      Specjalista pełniący obowiązki głównej księgowej jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w Przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem Przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2.      Główna księgowa podlega bezpośrednio dyrektorowi placówki i realizuje zadania zlecone przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

3.      W realizacji swoich zadań współdziała z Wydziałem Edukacji, bankami, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi.

4.      Wykonywanie podstawowych obowiązków służbowych, zasady prowadzenia księgowości placówki oraz inne zadania budżetowo-finansowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie spraw budżetowo-rachunkowych.

 

§43

Do obowiązków   intendenta-zaopatrzeniowca należy:

1.        zaopatrywanie Przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt, pomoce oraz materiały                         gospodarcze,

2.        nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i personelu,

3.        sporządzanie jadłospisów, zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci,

4.        prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5.        naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, kontrolowanie terminowości opłat,

6.        prowadzenie na bieżąco raportu kasowego,

7.        odprowadzanie do banku wszystkich wpłat,

8.        podejmowanie gotówki z banku,

9.        dokonywanie kontroli spisów inwentarza,

10.    terminowe wykonywanie sprawozdań,

11.    sporządzanie m-c zestawień zużycia artykułów żywieniowych,

12.    prowadzenie kontroli żywieniowej,

13.    przestrzeganie i prowadzenie dokumentacji HACAP

14.    przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

15.    wykonywanie innych  czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

 

 

§ 44

Kucharka zobowiązana jest do:

 1. przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków,
 2. pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbania o racjonalne ich zużycie,
 3. wydawanie porcji o ustalonych godzinach i ustalonych ilościach,
 4. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu,
 5. udział w ustalaniu jadłospisów,
 6. pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
 7. utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych oraz naczyń i sprzętów,
 8. przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.,
 9. wykonywania innych czynności dodatkowych zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,

 

§ 45

Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:

 1. pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków,
 2. utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów,
 3. sprzątania korytarza oraz pomieszczenia socjalnego,
 4. prania fartuchów, czepków, ścierek i firanek,
 5. współodpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy,
 6. wykonywania innych czynności dodatkowych zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,
 7. przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§ 46

Woźna oddziałowa zobowiązana jest do:

 1. utrzymania w czystości powierzonych pomieszczeń,
 2. prania bielizny stołowej, ręczników, firan,
 3. rozkładania leżaków (w grupach najmłodszych),
 4. pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zleconych przez dyrektora lub nauczyciela,
 5. estetycznego nakrywania do stołu i podawania posiłków o ustalonych porach,
 6. przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenia czy okna i krany są pozamykane oraz wyłączone wszystkie urządzenia,
 7. wykonywania  innych czynności dodatkowych i zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,
 8. przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§ 47

Dozorca zobowiązany jest do:

 1. otwierania i zamykania budynku przedszkola oraz bramki,
 2. wyłączenia i włączania alarmu,
 3. wykonywania drobnych napraw bieżących,
 4. odpowiada za czystość obejścia a szczególności placu zabaw, dezynfekowania i zachowania porządku wokoło śmietnika,
 5. wykonywania prac ogrodowych, pielęgnowania krzewów i trawników,
 6. dbania o estetykę i bezpieczeństwo wokół Przedszkola,
 7. w zimie do odśnieżania drogi do budynku oraz przylegającej do grodzenia posesji,
 8. wykonywania  innych czynności dodatkowych oraz zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki,
 9. przestrzegania przepisów BHP i P.Poż.

 

§ 48

Każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania  zarządzeń dyrektora Przedszkola oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Przedszkolu.

 

Rozdział 10

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 49


 1. Dzieci posiadają swoje prawa i obowiązki, które wynikają z Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ i przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20.11.1989 roku (konwencję tę ratyfikowała Polska- 30.09.1991 roku).
 2. Dzieci posiadają w szczególności prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym dostosowanym do indywidualnego tempa rozwoju;

d) przebywania wśród osób odpowiedzialnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zaangażowanych w swoją pracę, na pomoc których mogą zawsze liczyć;

e) dziecko fizycznie lub psychicznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągniecie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

f) swobody wyrażania myśli i przekonań,

g) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

h) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

i) wszechstronnego rozwoju umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

j) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,

k) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,

l) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

m) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

n) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

o) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych w Przedszkolu oprócz pierwszej pomocy (nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie oraz podawane leki.)

 

§ 50

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 1. współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
 2. szanowanie odrębności, inności każdego człowieka zgodnie z propagowaną przez placówkę ideą integracji;
 3. przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
 4. szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 5. uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 6. przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 7. kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
 8. przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur,
 9. odnoszenie się z szacunkiem i zaufaniem do wychowawców i innych pracowników placówki i wykonywanie ich poleceń,
 10. zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów  i wycieczek,
 11. pomaganie słabszym kolegom, wzajemna tolerancja i poszanowanie,
 12. przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno, prawdomówność,
 13. poszanowanie symboli narodowych i religijnych, tożsamości narodowej i religijnej innych ludzi.

 

Rozdział  11

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Prawnych opiekunów)

 

§ 51

Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego Przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 2. wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez Przedszkole,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 4. udziału w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem,
 5. wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola,
 6. stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne,
 7. aktywnego włączania się w życie Przedszkola,
 8. współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci,
 9. rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone do dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz innych instytucji zajmujących się obroną praw dziecka.

 

§ 52

Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 3. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju,
 4. włączanie się rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego,
 5. udział w organizowanych pracach społeczno-użytecznych na rzecz Przedszkola,
 6. pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek itp.
 7. zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej,
 8. przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej,
 9. respektowanie czasu pracy Przedszkola, przyprowadzanie i odbierać dzieci w  ustalonych godzinach
 10. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 11. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu według zasad ustalonych przez organ prowadzący,
 12. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązani są dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, a także informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział 12

ZASADY REKRUTACJI

 

§ 53

 1. Rodzice dzieci  już uczęszczających  do danego przedszkola, przynajmniej  7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli  od 17 marca do 24 marca składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 2. Od 25 marca dyrektorzy przedszkoli wydają wnioski zgłoszeniowe rodzicom. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola www.7zamosc.tk
 3. Od 25 marca rodzice rozpoczynają składanie wniosków w formie papierowej wraz z załącznikami w gabinecie dyrektora przedszkola, który prowadzi ewidencję złożonych wniosków.
 4. Z dniem 6 maja do godz.15.00 upływa termin składania wniosków.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc lub równa ilości miejsc organizacyjnych wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci do przedszkola.
 6. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Zamość
 7. W przypadku  złożonych wniosków przekraczających ilość wolnych miejsc w przedszkolu dyrektor Zarządzeniem powołuje Komisję Rekrutacyjną. W Zarządzeniu wskazuje miejsce i godzinę spotkania wszystkich członków Komisji.
 8. W skład Komisji mogą wchodzić nauczyciele, pracownicy administracji bądź rodzice. Dyrektor nie może być przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Prace Komisji trwają od 12 maja do 14 maja. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski:.

a) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego tj. odpowiednio:
- wielodzietności rodziny kandydata – oświadczenie,
- niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność – kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

-  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

-  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

-  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -  prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

-  objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,

b) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uzgodnione pomiędzy dyrektorem przedszkola i  prezydentem oraz kryterium dochodowe  ustalone przez Prezydenta Miasta Zamość, tj.

 • oboje rodziców pracuje, prowadzą gospodarstwo rolne, studiują w systemie dziennym lub prowadzą własną działalność gospodarczą – 2 pkt, - potwierdzone oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów kandydata,
 • jeden rodzic pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, studiuje w systemie dziennym lub prowadzi własną działalność gospodarczą – 1 pkt,- potwierdzone oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów kandydata,
 • rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 1 pkt,
 • rodzeństwo w poprzednich latach uczęszczało do danego przedszkola – 1 pkt,
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata - 100 % kwoty 539 zł na członka rodziny  - 10 pkt, lub 100 % kwoty 623 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt.- potwierdzone oświadczeniem o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

10. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

11. W dniu 15 maja Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej wywiesza na terenie placówki w widocznym miejscu listy zakwalifikowanych kandydatów z imionami i nazwiskami w kolejności alfabetycznej, których wnioski spełniają wymogi formalne i będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i niezakwalifikowanych kandydatów ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji lub niewłaściwe wypełnienie wniosków.

12. Od 15 maja do 30 maja rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu do przedszkola.

13. W przypadku gdy w przedszkolu pozostają nadal wolne miejsca przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

14. Postępowanie uzupełniające powinno  się rozpocząć od 1 lipca do 29 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny , na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

15. Procedura odwoławcza:

a ) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych czyli od 2 czerwca, rodzice mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie to sporządza przewodniczący Komisji.

b) Uzasadnienie takie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem , o którym mowa w ust.1 § 3.

c) Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

d) Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

e) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

f) Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego

16.  Kandydaci zamieszkali poza obrębem gminy Zamość mogą być przyjęci do przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym tych kandydatów rozpatruje się najpierw kryteria ustawowe a następnie w drugim etapie kryteria ustanowione przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

17.  Ochrona danych osobowych

a) dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta  z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku , chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Rozdział 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 54

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 55

Zmiany do statutu sporządza się na wniosek organów działających w placówce.

§ 56

Zmiany w "Statucie Przedszkola" uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 57

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.

§ 58

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu uchyla się statut obowiązujący dotychczas.