หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพงานศิลปประดิษฐ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ของชำร่วยและของที่ระลึก ตุ๊กตาและเครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน การบริหารงานคหกรรม งานดูแลเด็กและผู้สูงอายุ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับงานคหกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด – ใบตอง – แกะสลัก ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้ ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา ผู้ช่วยช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยแม่บ้าน พี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รับราชการ บริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ – แกะสลัก / แม่บ้าน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง งานอื่น ๆ ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)
  • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้