https://sites.google.com/site/plpanyaschool/sersthkic-phx-pheiyng/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8Cresize.jpg

หลักสูตร
 - หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด
 - หลักสูตรงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด


แผนการจัดการเรียนรู้
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ วิชาการ ดาวน์โหลด
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ ภาษาและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ เคลื่อนไหว ดาวน์โหลด
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ การช่วยเหลือตนเอง ดาวน์โหลด
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ สังคมและการดำรงชีวิต ดาวน์โหลด
 - แผนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ อาชีพ ดาวน์โหลด


สื่อการสอน
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ วิชาการ ดาวน์โหลด
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ ภาษาและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ เคลื่อนไหว ดาวน์โหลด
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ การช่วยเหลือตนเอง ดาวน์โหลด
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ สังคมและการดำรงชีวิต ดาวน์โหลด
 -  สื่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทักษะ อาชีพ ดาวน์โหลด