สำหรับครู

เอกสารวิชาการ
ใหม่! หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง  ดาวน์โหลด
ปพ.5 บกพร่องทางสติปัญญา  ดาวน์โหลด
ปพ.5 บกพร่องทางการได้ยิน  ดาวน์โหลด


เผยแพร่เอกสารวิชาการ
- ใหม่! รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาการ (คณิตศาสตร์) เรื่อง จานวนนับ 1-10 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึกได้ ชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยนางประภาศิริ บัวชุม ดาวน์โหลด 
- การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรูเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้
1. ทักษะวิชาการ
2. ทักษะการเคลื่อนไหว
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะสื่อสาร
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. ทักษะอาชีพ


แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
1. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. ตัวอย่างแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
วิจัยในชั้นเรียน
1. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน


สื่อการสอน
บกพร่องทางสติปัญญา
1. ทักษะวิชาการ
2. ทักษะการเคลื่อนไหว
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะสื่อสาร
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. ทักษะอาชีพ


โปรแกรม
1. ZOOM IT ดาวน์โหลด (ใช้ขยายหน้าจอคอมพิวเตอร์)
2. 7ZIP ดาวน์โหลด (ใช้บีบหรือแตกไฟล์ zip,rar)