หลักการและเหตุผล   
         โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องด้านสติปัญญา โรงเรียนกำหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียนว่า “นักเรียนพิการที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะอาชีพ ตามศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแนวคิดของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คิดคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการตามความสนใจ อย่างเต็มศักยภาพก่อให้เกิดแนวคิด และทักษะกระบวนการ ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดงานอาชีพให้นักเรียนได้เลือกเรียนจำนวน 33 งานอาชีพ

***ตัวอย่างหลักสูตรงานอาชีพ ดาวน์โหลด