ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม 

ประกาศค่าเป้าหมาย
บกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
บกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
บกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
บกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
บกพร่องทางสติปัญญา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
บกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี (SAR)
ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 8 รายกา
เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 5 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหล
เล่มที่ 6 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 7 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
เล่มที่ 8 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด