ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:04โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 20:10 ]
    ด้วยโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,374,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่12 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plpanya.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-299260 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี้
Comments