ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

โพสต์17 ก.พ. 2562 17:27โดยKruhand Matong   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2562 17:32 ]


ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยไม่ผูกพันงบประมาณ 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 พ.ย. 2561 06:33โดยKruhand Matong


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๕๒๗, ปรับปรุงพัฒนา ถนน ค.ส.ล. ปรับปรุงพัฒนา รางระบบน้ำ ค.ส.ล. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
**ดาวน์โหลดเอกสาร หน้า1    หน้า2

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โพสต์6 พ.ย. 2560 23:02โดยKruhand Matong   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2560 23:03 ]

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ คลิก!!

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ คลิก!!

- ประกาศ สพฐ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:04โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2560 20:10 ]

    ด้วยโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,374,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึงวันที่12 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.plpanya.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-299260 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี้

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์5 ก.ค. 2560 19:39โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 19:41 ]

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้ ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 พ.ย. 2559 20:13โดยKruhand Matong   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2559 20:28 โดย PLP_School Phitsanukol Panyanukul School ]

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จำนวน 1 หลัง ,เปลี่ยนหลังคาพร้อมงานตาข่ายกันนกอาคารเรียน 213 พ จำนวน 2 หลัง ,ปรับปรุงทาสีหอนอนมาตรฐาน 38 จำนวน 1 หลัง , หลังคากันฝนหอนอน มาตรฐาน 26 จำนวน 2 หลัง , ปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(โดม)

โพสต์18 ส.ค. 2559 19:02โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2559 19:06 ]

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) จำนวน 1 งาน (โดยไม่ผูกผันงบประมาณ)รับสมัครนักเรียนใหม่

โพสต์15 มี.ค. 2559 19:14โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2559 01:38 ]

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลจังหวัดพิษณุโลก


      ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้โรงโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ       รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

                   โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๑.๑  เป็นเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

                   ๑.๒  ระดับชั้นอนุบาล อายุ ๕-๖ ปี

                   ๑.๓  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุ ๗ ปี

                   ๑.๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อายุไม่เกิน ๑๓ ปี

                   ๑.๕  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ อายุไม่เกิน ๑๖ ปี

                   ๑.๖  จดทะเบียนคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการ ที่ออกโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ

                   ๑.๗  มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง

๒. หลักฐานการรับสมัคร

                    ๒.๑  สำเนาสูติบัตร  จำนวน ๓ ฉบับ

                        ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/เอกสารรับรองความพิการ ที่ออกโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน ๓ ฉบับ

๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครอง และเด็ก  จำนวน ๓ ฉบับ 

                     ๒.๔  รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป

                     ๒.๕  เอกสารรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ในกรณีที่ย้ายสถานศึกษา)

๓. กำหนดวันและเวลา

                    ๓.๑ รับสมัคร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และต้องนำตัวนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนมาในวันสมัครด้วย

                    ๓.๒ คัดกรองและประเมินนักเรียนเข้าเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. โดยผู้ปกครองนำนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนไปให้คณะกรรมการคัดกรองและประเมินผลทำการคัดกรอง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

                       ๓.๓ ประกาศผลการคัดกรองและประเมินผล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

                      ๓.๔ รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.

                                                          ประกาศ    วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด

กำหนดการ เปิด - ปิด ภาคเรียน

โพสต์12 มี.ค. 2559 22:39โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2559 23:22 ]

ตราครุฑ

เนื่องด้วยโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคา 2559 เมื่อนักเรียนทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับเยี่ยมภูมิลำเนาได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปและโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารายงานตัว ในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารอำนวยการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์: 055-299-260

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 65 ระดับชาติ

โพสต์12 มี.ค. 2559 20:36โดยPLP_School Phitsanukol Panyanukul School   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2559 19:05 โดย Kruhand Matong ]

รูปตราครุฑ

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ โดยผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 65 ระดับชาติ มีดังนี้

1-10 of 11