โครงสร้างการบริหารงาน

    โครงสร้างการบริหารโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 5 ฝ่าย 1 สำนักงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนพิการ และสำนักอำนวยการ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่กำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานและ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานในปีการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้
https://sites.google.com/site/plpanyaschool/khorngsrang-kar-brihar/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg


*ปรับปรุงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559