ผู้บริหาร
นายศักดา  เรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวีระดี  กองแก้ว
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพรรณี  เทพอินทร์
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
   
นางชัญญาภัค  บุญฤทธิ์
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

ข้าราชการครู
ครูนุสรา  ทองนาค
ครู คศ.3  
ครูปาริชาต  นาคน้อย
ครู คศ.3   
ครูจุฑารัฐ  เจริญสมบัติ
ครู คศ.3    
ครู
แสงระวี  ละมูนกิจ
 ครู คศ.3     
 ครูวิภาวดี  เรืองเดช
ครู คศ.3
ครูเพียงใจ  พึ่งเพ็ชร
ครู คศ.2   
ครูเสริมทรัพย์  เพ็ชร์ทูลย์
ครู คศ.2   

ครูสิรภพ  ไสไหม
ครู คศ.2
ครูสายพิน  โคกทอง
ครู คศ.2
ครูประยูร  บัวดี
ครู คศ.2 

ครูกฤตติกา  มาทอง
ครู คศ.2
ครูรัตนาภรณ์  บุญเลิศ
ครู คศ.2 
 ครูมงคล  กัยวิกัยโกศล
ครู คศ.2 
ครูสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
 ครู คศ.2    
 
ครูธีรพงษ์  มาทอง
ครู คศ.2   
ครูอดิศักดิ์  บัวดี
 ครู คศ.2     
ครูประภาศิริ  บัวชุุม
 ครู คศ.2
ครู
วิภารัตน์  จันต๊ะ
  ครู คศ.1

ครูอรวรรณ  แสงพันธ์
ครู คศ.1
นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
ครูผู้ช่วย