สำหรับครู

เอกสารวิชาการ
ใหม่ คู่มือเศรษฐกิจพอเพียง  ดาวน์โหลด
ปพ.5 บกพร่องทางสติปัญญา  ดาวน์โหลด
ปพ.5 บกพร่องทางการได้ยิน  ดาวน์โหลด
บทอาขยาน  ดาวน์โหลด


เผยแพร่เอกสารวิชาการ
- การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรูเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ดาวน์โหลด 
- รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจํานวนนับ 1-10 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับฝึกได้
  ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด 


หลักสูตรสถานศึกษา
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปรับปรุงปี 2559
1. ทักษะวิชาการ
2. ทักษะการเคลื่อนไหว
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะสื่อสาร
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. ทักษะอาชีพ

ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


แผนการจัดการเรียนรู้
1. ทักษะวิชาการ
2. ทักษะการเคลื่อนไหว
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะสื่อสาร
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. ทักษะอาชีพ


แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
1. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. ตัวอย่างแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
วิจัยในชั้นเรียน
1. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน


สื่อการสอน
บกพร่องทางสติปัญญา
1. ทักษะวิชาการ
2. ทักษะการเคลื่อนไหว
3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
4. ทักษะสื่อสาร
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
6. ทักษะอาชีพ

บกพร่องทางการได้ยิน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 


โปรแกรม
1. ZOOM IT ดาวน์โหลด (ใช้ขยายหน้าจอคอมพิวเตอร์)
2. 7ZIP ดาวน์โหลด (ใช้บีบหรือแตกไฟล์ zip,rar)