รางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและระดับต่างๆ
1. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557
พระเทพฯ

2. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

3. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

4. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารดีเด่น  จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปีการศึกษา 2558  ระดับจังหวัด

5. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนธนาคารดีเด่น จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปีการศึกษา 2558  ระดับกิจการสาขาภาค

6. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยกังนัม ประเทศเกาหลีใต้ ปีพุทธศักราช 2557

7. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบการสอนงานอาชีพแก่คนพิการ จากโรงเรียนอึมเพียงเดยองปะเทศเกาหลีใต้ ปีพุทธศักราช 2557

8. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2555

9. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนธนาคารต้นแบบแห่งแรกตามโครงการโรงเรียนธนาคาร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปีการศึกษา 2552 และ2555

10.  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนธนาคารดีเด่น ตามโครงการโรงเรียนธนาคาร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ปีการศึกษา 2556

11.  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันสี่แยกอินโดจีน โดยศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ประจำปี 2556

12.  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ“โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด” ประจำปี 2556

13. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556

14.  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ”การประกวดสัตว์ปีก ประเภท ไก่เหลืองหางขาว (แม่พันธุ์) งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

15. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลได้รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ”การประกวดสัตว์ปีก ประเภท ไก่เหลืองหางขาว (แม่พันธุ์) งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

16.  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2552 "สถานศึกษาพอเพียง 2552” ของกระทรวงศึกษาธิการ 


รางวัลดีเด่นของผู้บริหาร
1. รางวัลมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ สาขาผู้บริหารการศึกษา


รางวัลดีเด่นของครู
1. รางวัลหนึ่งแสนครูดี