PORTAFOLIS DIGITAL 2015: Inici

Coordinació: Joan Marc Ramos, Ramon Esquirol, Mavi Salas,
Margalida Capellà i Rafel Seguí
Descripció del Projecte:

Nivell: 4t ESO


Objectiu central d’aprenentatge


Els alumnes hauran de ser capaços de crear i mantenir una eina digital en la qual es recullin les seves principals produccions acadèmiques de les àrees implicades, bàsicament textos orals, escrits, audiovisuals, multimèdia...

Així mateix, mantindran alguns instruments de reflexió i autoaprenentatge.

Justificació

Cada cop més, els alumnes aprenen amb les eines digitals a banda de tota la feina que es fa a classe. Actualment s’està intentant incorporar el PLE (Personal Learning Environement) o EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge) com a suport bàsic per al desenvolupament formatiu dels estudiants en molts àmbits. Sense arribar a aquest nivell de complexitat, creiem que és molt interessant aprenguin a fer servir les noves tecnologies amb una intenció formativa i, a la vegada, divulgativa de les seves produccions.


Descripció de la proposta

El treball serà individual, ja que cada alumne/a es farà responsable de les seves produccions i del seu espai. En el cas que hi hagi treballs compartits, es podran publicar en el portafolis de cada un dels alumnes.

1. Cada alumne crearà el seu espai en el Google Sites, li posarà el nom que millor el representi i enviarà l'enllaç al professorat per tal que el pugui enllaçar.

2. L'estructura de l'espai serà la següent:

a. Una pàgina d'inici de presentació, en la qual es presenti la persona i, de manera general, la feina que hi ha al portafolis. S'utlitzarà el Thinglink com a eina de presentació personal i el text escrit per fer una valoració del treball.
En aquesta primera pàgina, s'haurà d'enllaçar la pàgina "Portafolis Digital" per tal de poder consultar

b. Una pàgina de presentació per a cada una de les matèries implicades: llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, llatí, ciències socials...
En aquesta pàgina s'aniran introduint breument els treballs que es vagin aportant, que s'enllaçaran pertinentment.

c. Una subpàgina per a cada treball (que se situarà dins de l'assignatura corresponent). Es recomana que els treballs vagin numerats per tal de facilitar-ne el seguiment. Cada treball tindrà una breu presentació de la feina feta (procediment, instrucció, motivació...), la data i el propi treball. Aquesta presentació és de gran importància de cara als visitants de l'espai.

d. Hi haurà les pàgines necessàries per als instruments de reflexió lingüística que es treballin a classe. Rumia l'error-bloc de reflexió.

3. Els alumnes hauran de vetllar per la facilitat de navegació dels visitants, això implica:
a. Creació i selecció dels navegadors lateral o superior.
b. La mida dels textos i la seva distribució en l'espai.
c. La il·lustració dels textos adequada.

4. Per tal de facilitar el seguiment dels treballs, els alumnes enviaran un correu electrònic als professors responsables cada cop que hagin actualitzat significativament l'espai, tot facilitant-los l'enllaç corresponent.

5. El Portafolis podrà ser complementat amb tots aquells elements que cada alumne consideri oportuns, sempre que es mantingui l'orientació acadèmica del recurs.
PORTAFOLIS ALUMNAT

GRUP BGRUP C


GRUP A

LINGUA LATINA L

Subpàgines (3): anglès Castellano Català