Recente berichten

 • Inspraak voorontwerpbestemmingsplan (BP1134) “Buitengebied herziening 2016” Maasdriel Carillon, 29 maart 2017De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente. De actualisatie van de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk ...
  Geplaatst 29 mrt. 2017 15:59 door Willemien Zwanenberg
 • Het nieuwe omgevingsplan Misschien komt het u bekend voor: u heeft een project voor ogen, maar voordat het project van de grond kan komen moet u eerst verschillende verzoeken indienen en vergunningen aanvragen ...
  Geplaatst 19 dec. 2016 06:07 door Willemien Zwanenberg
 • Bouwen zonder vergunning?! U heeft een (bouw)plan en wilt dit zo snel mogelijk realiseren. Hoe nu verder? Moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd? Past het (bouw)plan binnen het bestemmingsplan en de nationale ...
  Geplaatst 19 dec. 2016 06:08 door Willemien Zwanenberg
 • Brochure vergunningsvrij bouwen Er is een nieuwe brochure over vergunningvrij bouwen gemaakt. Met behulp van tekeningen, animaties en rekenvoorbeelden kunt u in acht stappen nagaan waar en hoeveel u mag bijbouwen zonder een ...
  Geplaatst 16 okt. 2016 02:07 door Willemien Zwanenberg
 • Het beleid voor de ex-agrariër Bent u een voormalig agrariër en heeft uw boerderij zijn agrarische functie verloren? Heeft u leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen en weet u niet wat u hiermee aan moet? Wilt u de ...
  Geplaatst 29 nov. 2017 13:51 door Willemien Zwanenberg
Berichten 1 - 5 van 12 worden weergegeven. Meer bekijken »

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan (BP1134) “Buitengebied herziening 2016” Maasdriel

Geplaatst 29 mrt. 2017 15:59 door Willemien Zwanenberg

Carillon, 29 maart 2017
De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente. 
De actualisatie van de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk om actueel beleid en tussentijdse ontwikkelingen in de plannen te verwerken, te komen tot harmonisatie van de bestemmingsregeling voor het buitengebied binnen de Bommelerwaard en vanwege de wettelijke verplichting daartoe, die voorschrijft dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar (artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening). 

In het kader van de voorgenomen actualisatie komen in de nieuwe bestemmingsregeling onbenutte gebruiks- en bouwmogelijkheden te vervallen. 
Door de toepassing van actueel beleid en actuele weten regelgeving, zoals onder meer voor Natura 2000-gebieden (externe werking hiervan geeft beperkingen voor nieuwe ontwikkelingen), zal de geactualiseerde bestemmingsregeling meer consoliderend van aard zijn en met name uitgaan van de bestaande situatie. 
Het plangebied van de actualisatie omvat het buitengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 Velddriel - Alemse Stoep”. 

Inzien 
Van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” (BP1134) en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. U kunt het bestemmingsplan ook vinden op 
• onze website www.maasdriel.nl; 
• op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1134-VO01 

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1134-/NL.IMRO.0263.BP1134-VO01 

Inspraakbijeenkomsten Op woensdag 12 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in de Hoenzadrielzaal van De Leyenstein, Bernhardstraat 2, 5331 TA Kerkdriel een inloopbijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom is. Op woensdag 19 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in dorpshuis Gelre’s End, Molendijk 1, 5321 GG Hedel eveneens een inloopbijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom is. 

Reageren 
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. 
Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BP1134 aan: Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Meer informatie Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer J. van Kempen en/of de heer N. Aarts. 

Het nieuwe omgevingsplan

Geplaatst 19 dec. 2016 06:05 door Willemien Zwanenberg   [ 19 dec. 2016 06:07 bijgewerkt ]

Misschien komt het u bekend voor: u heeft een project voor ogen, maar voordat het project van de grond kan komen moet u eerst verschillende verzoeken indienen en vergunningen aanvragen. Dit gaat veranderen met de komst van de ‘nieuwe Omgevingswet’ in 2019. Met de Omgevingswet wil de overheid namelijk de regels van ruimtelijke plannen vereenvoudigen. Door minder regels en minder lange planprocedures wil de overheid ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Omgevingsplan

Tot op de dag van vandaag bestaan er talloze bestemmingsplannen, waarin regels staan opgesteld over het ruimtelijk gebied van gemeenten. Met de Omgevingswet wil de gemeente al deze regels bundelen tot één samenhangend geheel, het omgevingsplan. Het omgevingsplan zal de regels beschrijven voor het hele grondgebied.

Meer flexibiliteit en meer ruimte voor initiatieven

Met dank aan het omgevingsplan wordt er in de toekomst meer ruimte gegeven aan burgerinitiatieven. Het open karakter maakt het vooraf makkelijker in te schatten of een initiatief haalbaar is of niet. Door met globale regels te werken ontstaat er meer flexibiliteit naar burgers toe. Hierdoor is afwijking van het omgevingsplan soms zelfs niet nodig. Mocht een afwijking tot nodig zijn, dan wordt het de burger gemakkelijker gemaakt om een vergunning aan te vragen. Het aantal benodigde vergunningen wordt verminderd en de vergunningen kunnen gemakkelijk verkregen worden bij één loket.

Advies

Op het moment zijn gemeenten druk bezig met het experimenteren van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Zorg ervoor dat u zelf ook op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.

Bouwen zonder vergunning?!

Geplaatst 19 dec. 2016 05:56 door Willemien Zwanenberg   [ 19 dec. 2016 06:08 bijgewerkt ]

U heeft een (bouw)plan en wilt dit zo snel mogelijk realiseren. Hoe nu verder? Moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd? Past het (bouw)plan binnen het bestemmingsplan en de nationale en lokale beleidsregels van uw gemeente? Om hierachter te komen kunt u een bestemmingsplan scan laten uitvoeren. Past het niet, dan wordt u uitgelegd welke procedure dient te worden doorlopen.

Vergunningsvrij bouwen?

Voor het (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen en soms ook voor het afwijken van het bestemmingsplan. Of een vergunning nodig is afhankelijk van uw specifieke situatie. Vraag (gratis) een brochure over vergunningsvrij bouwen op. In acht stappen kunt u zelf nagaan waar en hoeveel u mag bijbouwen zonder een vergunning aan te vragen.

De verschillende procedures

Wanneer het (bouw)plan niet direct past binnen het bestemmingsplan kan vaak toch vergunning worden verleend, mits de aanvraag past binnen nationale en lokale beleidsregels. Bijvoorbeeld omdat er in het bestemmingsplan al rekening is gehouden met de mogelijkheid om af te wijken van de bouw- of gebruiksregels, of met de mogelijkheid om de bestemming helemaal te wijzigen.

Is er in het bestemmingsplan niet voorzien in mogelijkheden om uw bouwplan mogelijk te maken? Een herziening van het bestemmingsplan kan dan noodzakelijk zijn. Helaas kost dit veel tijd en geld. In bepaalde gevallen kan echter door middel van een reguliere vergunningprocedure van 8 weken worden afgeweken van het bestemmingsplan (een zogenaamd ‘kruimelgeval’ in het Besluit omgevingsrecht).

Een bestemmingsplan scan kan u helpen bij het vinden van de juiste weg.

Uw plan

Een goede voorbereiding kan een hoop tijd en geld schelen. De bestemmingsplanscan is daarom onmisbaar bij een (bouw)aanvraag.

Brochure vergunningsvrij bouwen

Geplaatst 16 okt. 2016 02:03 door Willemien Zwanenberg   [ 16 okt. 2016 02:07 bijgewerkt ]

Er is een nieuwe brochure over vergunningvrij bouwen gemaakt. Met behulp van tekeningen, animaties en rekenvoorbeelden kunt u in acht stappen nagaan waar en hoeveel u mag bijbouwen zonder een vergunning aan te moeten vragen.

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met andere toestemmingen. Zo heeft u wellicht geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, maar bijvoorbeeld wel een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, het maken van een inrit of moet u een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw.

Zie onderstaande downloadlink voor de brochure.


Het beleid voor de ex-agrariër

Geplaatst 15 sep. 2016 02:08 door Willemien Zwanenberg   [ 29 nov. 2017 13:51 bijgewerkt ]

Bent u een voormalig agrariër en heeft uw boerderij zijn agrarische functie verloren? Heeft u leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen en weet u niet wat u hiermee aan moet? Wilt u de agrarische bestemming wijzigen in een woonbestemming of andere functie? Het Vab-beleid biedt mogelijkheden!

Het Vab-beleid

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland neemt aanzienlijk af. Tegelijkertijd is er meer behoefte aan niet-agrarische activiteiten in het buitengebied. Om het buitengebied leefbaar te houden is het Vab-beleid opgesteld. Middels het Vab-beleid willen gemeenten onder voorwaarden ruimte bieden aan wonen en andere niet-agrarische functies op voormalige boerenerven. Hiermee wordt leegstand in het buitengebied tegengegaan en wordt de voormalig agrariër de mogelijkheid gegeven om de agrarische functie te wijzigen. 

De vuistregel is in principe: nieuwbouw in ruil voor de sloop van de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen.

Gemeenten kunnen medewerking verlenen aan de functieverandering via een bestemmingsplanherziening of omgevingsvergunning. Of de gemeente daadwerkelijk medewerking verleent, is afhankelijk van de aard en de omvang van de activiteit en de specifieke locatiekenmerken. De nieuwe functie mag in ieder geval in geen van de gevallen hinder veroorzaken voor de omgeving en omliggende natuur.


Wat kunt u doen?

Een goed onderbouwd (principe)verzoek kan de kans op medewerking vergroten. Wilt u uw agrarische functie wijzigen en een verzoek indienen bij uw gemeente? Of wilt u slechts advies over uw situatie? Een goede voorbereiding en professionele kennis over het Vab-beleid kan u een hoop tijd en geld besparen (of opleveren).


Plattelandswoningen

Geplaatst 20 mrt. 2016 13:59 door Willemien Zwanenberg   [ 15 sep. 2016 01:51 bijgewerkt ]

Het komt geregeld voor dat stoppende agrariërs hun bedrijf willen verkopen of verpachten en zelf in de voormalige bedrijfswoning willen blijven wonen. Ook zie je regelmatig, dat de woning los van het bedrijf wordt verkocht aan personen die niet meer functioneel aan het bedrijf zijn gebonden. Als de woning wordt bewoond door een ander dan de ondernemer van het verbonden bedrijf, is dat in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente kan dan besluiten het bestemmingsplan 'te handhaven' wat er toe kan leiden dat de bewoners de bedrijfswoning moeten verlaten.

Mestlucht

Niet alleen het bestemmingsplan kan een probleem vormen; ook de milieuregels.

Voor ‘gewone’ burgerwoningen gelden namelijk voor geluidshinder, geurhinder en fijnstof strengere normen dan voor bedrijfswoningen. Als een bedrijfswoning niet aan deze milieuwetgeving voldoet, mag deze niet aan een particulier worden verkocht.

Een agrarisch ondernemer die stopt met zijn bedrijf mag dus eigenlijk ook niet op de boerderij blijven wonen. De woning verkopen lukt vaak ook niet; want wie wil nou een woning kopen waarin je volgens de wet niet mag wonen?

Wet plattelandswoning

Er is sinds 2013 een wet waardoor plattelandswoningen ook door niet-ondernemers bewoond kunnen worden. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om een plattelandswoning te verkopen.

Door de nieuwe regels kunnen gemeenten voormalige (agrarische) bedrijfswoningen aanwijzen als plattelandswoning. Voor de wet blijft het een bedrijfswoning, maar de strengere milieunormen voor gewone woningen gelden niet (allemaal). De boerderij kan daardoor ook door niet-agrarisch ondernemers en particulieren bewoond worden.

De agrarisch ondernemer die zijn bedrijf wil stoppen kan hierdoor gemakkelijker zijn boerderij verkopen als woonhuis. Ook kan hij ervoor kiezen om zelf in de boerderij te blijven wonen.

Moleneind Alem

Plan W stelde voor locatie Moleneind 9 in Alem een bestemmingsplan op waardoor bewoning van één van de bedrijfswonigen door één van de kinderen mogelijk werd gemaakt. Dit plan werd in maart 2016 vastgesteld.Een bezwaarschrift in de brievenbus van de gemeente doen?

Geplaatst 4 jan. 2016 12:26 door Willemien Zwanenberg   [ 15 sep. 2016 01:52 bijgewerkt ]

Wilt u een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen tegen een vergunning of bestemmingsplan? Wees dan slim en verstuur die dan per (bij voorkeur aangetekende) post. Of geef uw brief even af bij de balie van de gemeente of rechtbank en vraag om een bewijs van ontvangst. Zeker wanneer de zienswijze-, bezwaar- of beroepstermijn al bijna is verstreken.

Per post


Een be
zwaar- of beroepschrift is tijdig per post ingediend indien het binnen één of twee werkdagen na het einde van de bezwaar- of beroepstermijn, tenzij de gemeente of rechtbank kan aantonen dat het na die datum is verzonden.

Persoonlijk afleveren


Het
gebeurt vaak dat mensen hun zienswijze of bezwaarschrift persoonlijk in de brievenbus van de gemeente of rechtbank doen. Vervolgens krijgt uw zienswijze, bezwaar- of beroepschrift een stempel van ontvangst. Wanneer hieruit blijkt dat uw brief ná het einde van de zienswijze-, bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen, dan moet u aantonen dat de zienswijze, bezwaar- of beroepschrift echt eerder door de gemeente of rechtbank is ontvangen dan de stempel aangeeft.

Lukt dat niet, dan gaat de rechter er gewoon vanuit dat u te laat bent en dan staat u in de procedure tegen die vergunning of bestemmingsplan met lege handen.

Waar moet ik op letten?

Wanneer u uw brief aangetekend verstuurt of afgeeft aan de balie en een ontvangstbevestiging vraagt, hebt u bewijs van (tijdige) verzending.
Zijn uw rechten goed beschermd?

Geplaatst 15 sep. 2015 13:13 door Willemien Zwanenberg   [ 15 sep. 2016 01:52 bijgewerkt ]

Stel u hebt een
stuk grond of gebouw in gebruik en er wordt een nieuw bestemmingsplan door de gemeente vastgesteld. De bebouwing of het gebruik paste in het oude bestemmingsplan,
maar niet meer in het nieuwe plan. En u heeft geen mogelijkheid meer om een zienswijze of beroep in te dienen tegen het nieuwe bestemmingspl
an. Wat nu?

Weg bestemmen

Uitgangspunt bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is dat bestaande situaties mogelijk moeten blijven.  Dat heet ‘positief’ bestemmen. Alleen als er nieuwe inzichten zijn op grond waarvan die situaties geen “goede ruimtelijke ordening” meer zijn, mag een andere bestemming worden vastgesteld. De bestaande situatie wordt dan ‘weg bestemd’.

‘Weg bestemmen’ mag alleen als op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan al duidelijk is dat de bestaande situatie binnen 10 jaar zal verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat er zal worden aangekocht of onteigend.

Overgangsrecht

Wettelijk is bepaald dat uw bestaande rechten moeten worden beschermd door een bepaling in het bestemmingsplan. Dit heet overgangsrecht.

Overgangsrecht wil zeggen, dat het gebruik van grond en bouwwerken, dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan èn hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Dit geldt alleen wanneer het gebruik legaal tot stand is gekomen.

Verder geldt bij het overgangsrecht, dat als het bestaande gebruik langer dan 1 jaar wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik daarna weer te hervatten. Het overgangsrecht is na die periode van 1 jaar dus ‘uitgewerkt’. Het gebruik mag bovendien alleen wijzigen, als daarmee de afwijking van het bestemmingsplan niet wordt vergroot.

Tweemaal overgangsrecht?

Omdat er zal worden aangekocht of onteigend,  zouden er na 10 jaar eigenlijk geen situaties meer moeten zijn waarop het overgangsrecht van toepassing is. Helaas: de werkelijkheid is vaak anders. Aankoop en onteigening zijn soms uitgebleven. Dit roept de vraag op of in een volgend nieuw bestemmingsplan voor die situatie wel een positieve bestemming moet worden opgenomen. Of mag deze opnieuw onder het overgangsrecht worden gebracht? Dat zou betekenen dat er dan nog langer minder gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden zijn (20 jaar).

De rechter heeft bepaald dat er uit oogpunt van rechtszekerheid in die situaties in eerste instantie een positieve bestemming moet volgen.

Uitsterfregeling en persoonsgebonden overgangsrecht

Als de gemeente bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan niet aannemelijk kan maken dat een bestaand legaal gebruik binnen de planperiode wordt beëindigd, kan gekozen worden voor een zogenaamde ‘uitsterfregeling’ of ´persoonsgebonden overgangsrecht´.

Een uitsterfregeling regelt dat als het (strijdig) gebruik wordt beëindigd het niet meer mag worden hervat. Alleen de andere binnen de bestemming passende gebruiksvormen zijn dan nog toegelaten.

Persoonsgebonden overgangsrecht kan worden toegepast, wanneer het bestaande gebruik al in het oude bestemmingsplan onder het overgan
gsrecht viel en de gemeente het niet wenselijk vindt om nu alsnog een ´positieve bestemming´ op te nemen, maar óók geen aanleiding ziet om zelf actief over te gaan tot beëindiging van het gebruik (door bijvoorbeeld aankoop of onteigening).

Een gemeente mag niet meteen kiezen voor persoonsgebonden overgangsrecht. De volgende stapsgewijze benadering is van belang.

1.      Is legalisatie mogelijk? Bijvoorbeeld vanwege het gemeentelijk en provinciaal beleid of andere wetgeving. Zo ja, dan moet een positieve bestemming worden opgenomen. Zo nee,

2.      Kan het gebruik onder algemeen, voor iedereen geldend overgangsrecht worden gebracht?  Zo ja, dan moet hiervoor worden gekozen. Zo nee,

3.      Kan een uitsterfregeling worden opgenomen? Zo ja, dan moet hiervoor worden gekozen. Zo nee,

4.      Kan het gebruik onder het persoonsgebonden overgangsrecht worden gebracht? Zo nee, dan is sprake van een handhavingskwestie.

Onder overgangsrecht brengen mag dus niet zomaar. Welk overgangsrecht het wordt vraagt om een stapsgewijze afweging. De gekozen regeling moet hoe dan ook heel goed gemotiveerd kunnen worden.

Waar moet ik op letten?

Voor u is het van belang om er goed op te letten dat bestaand legaal gebruik in een nieuw bestemmingsplan niet voor de tweede keer strijdig is met de bouw- en gebruiksregels. U verliest dan namelijk de beschermende werking van het overgangsrecht.


Via een bestemmingsplan-scan kunt u laten nagaan of uw bestaande rechten in een nieuw bestemmingsplan voldoende zijn beschermd.


Recht op een planschadevergoeding?

Geplaatst 7 feb. 2015 15:08 door Willemien Zwanenberg   [ 15 sep. 2016 01:53 bijgewerkt ]

Stel, uw buren hebben plannen. Of de gemeente. En u bent het er niet mee eens. Uw rechten houden niet op bij het indienen van bezwaar of beroep tegen het plan! Afgezien van de uitspraak die daarop volgt, kan het zijn dat uw woning in waarde daalt of u inkomen verliest. U kunt dan recht hebben op een planschadevergoeding.

Gevolgen van ruimtelijke plannen

De ruimtelijke plannen waarbij planschade kan ontstaan, zijn in de wet vastgelegd. Het kan gaan om regels in een  bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Wanneer dit plan bijvoorbeeld de volgende consequenties heeft:

 1. tegenover uw woning was (groen) uitzicht maar door het plan wordt er een (appartementen)complex neergezet;

 2. door het plan neemt het aantal bezoekers per auto toe en ontstaat overlast door verkeer of parkeren, of lichthinder door passerende auto’s;

 3. uw omgeving wordt door een nieuwe functie vele malen intensiever gebruikt waardoor uw eigen woongenot vermindert, bijvoorbeeld omdat u in uw privacy wordt geschonden;

 4. door het plan kunt u een woning of bedrijfspand niet meer bouwen;

 5. er is sprake van een toegenomen geluidsoverlast door aanleg of verbreding van een weg;

Vermogensschade en inkomensschade

Als door één of meerdere van deze consequenties  uw woning of grond meer dan 2% in waarde daalt noemen we dat vermogensschade. Ook kan er sprake zijn van inkomensschade. In beide gevallen kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de planschade.

U kunt uw verzoek tot schadevergoeding indienen bij de gemeente. Een veel gehoorde misvatting is dat u geen recht zou hebben op een vergoeding als u geen zienswijze tegen het plan hebt in

gediend. Het aanvraagformulier staat op de website van uw gemeente. Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het van kracht worden van een planologische wijziging.

Wilt u wilt weten wat de planologische verslechtering is van een plan? Een adviseur kan dit voor u onderzoeken, motiveren en onderbouwen. Neem dan contact op met Willemien Zwanenberg van Plan W.


Heeft een bouwplan of wilt u gronden anders gebruiken?

Geplaatst 7 feb. 2015 15:03 door Willemien Zwanenberg   [ 15 sep. 2016 01:53 bijgewerkt ]

De gemeente stelt voor ieder stukje grond een bestemmingsplan vast. Daarin staat de bestemming, oftewel de functie van de grond. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond wat daarop gebouwd mag worden. Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Bestemmingsplanherziening

Wat te doen als u een (bouw)plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan? Dan kan er misschien meegewerkt worden met een bestemmingsplanherziening dat alleen betrekking heeft op uw (bouw)plan.

Principeverzoek

De gemeente zal u adviseren hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen. Dit wordt ook wel een ‘verzoek vooroverleg’ genoemd. Zo wordt voorkomen dat u op voorhand onnodige kosten maakt wanneer het plan niet haalbaar blijkt. Zo’n principeverzoek dient u, afhankelijk van het soort (bouw)plan, in bij het college of de (gemeente)raad.

Nadat het college of de raad een besluit heeft genomen ontvangt u hierover bericht. Dan wordt u ook verder geïnformeerd over het vervolg van de procedure. Er kan worden geadviseerd om een bestemmingsplan te laten opstellen.

Haalbaar?

Een stap vóór of na het principeverzoek kan een haalbaarheidsonderzoek voor uw plan zijn. Dit kan aan de orde zijn als u, als initiatiefnemer, wilt weten waar u aan toe bent.  Met dit onderzoek wordt gekeken of (en onder welke voorwaarde) er medewerking verleend kan worden en welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Hiermee voorkomt u dat u in een bouwplan investeert, dat niet haalbaar blijkt te zijn; u kunt dan voortijdig de bouwplannen herzien en bijsturen.

Advies

Een planologisch adviesbureau kan u helpen het principeverzoek op te stellen en in te dienen bij uw gemeente. En kan voor u, als de gemeente wil meewerken, een nieuw bestemmingsplan opstellen. Heeft u hierover vragen? Of wilt u laten onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is? Neem dan contact op met Willemien Zwanenberg van Plan W. 1-10 of 12