Inspraakreactie/ zienswijze

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten elke 10 jaar een bestemmingsplan opnieuw vast te stellen of een nieuw bestemmingsplan te maken. Bovendien dienen bestemmingsplannen die met inwerkingtreding van de Wro 5 jaar oud of ouder waren in 2013 herzien of opnieuw vastgesteld te worden. Plan W adviseert u daarbij altijd na te gaan of er situaties worden gelegaliseerd of in uw voordeel gewijzigd of juist dienen te worden gehandhaafd.

Het is vaak verstandig om specialistische ondersteuning te zoeken bij problemen met nieuwe bestemmingsplannen, ook vanwege de vele procedurele en formele aspecten rondom het vaststellen en afwijken van een bestemmingsplan.

Plan W kan u adviseren omtrent de consequenties voor u, als gevolg van een (nieuw) bestemmingsplan en kan voor u een gedegen inspraakreactie of zienswijze indienen. Desgewenst kan Plan W u bijstaan bij de behandeling van een bestemmingsplan in de commissie Ruimte van uw gemeente.

Belangrijk is dat u de ter inzage termijn goed in de gaten houdt, in de lokale krant of op de website van uw gemeente. Alle nieuwe plannen worden bovendien gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om behalve bestemmingsplannen ook informatie over gebouwen en percelen te kunnen raadplegen, kunt u naar www.planviewer.nl
Een inspraakreactie of zienswijze die ontvangen is buiten de formele ter inzage legging, wordt niet ontvankelijk verklaard (en zal in de meeste gevallen dan ook niet in behandeling worden genomen).