Uw plan‎ > ‎

Bestemmingsplan scan

Een bestemmingsplan scan kunt u laten uitvoeren om exact te weten of uw (bouw)plan past binnen het geldende plan, en zo niet, welke procedure dient te worden doorlopen.
Ook kunt u laten onderzoeken welke ontwikkelingsruimte u heeft op uw perceel, of bijvoorbeeld uw buren hebben.

Het volgende stappenplan wordt gevolgd bij de bestemmingsplan scan:

  1. Uw (bouw)plan past binnen het geldende bestemmingsplan. U kunt uw bouwaanvraag met de benodigde onderzoeken en tekeningen indienen. In een aantal gevallen is uw bouwplan vergunningsvrij.
  2. Uw (bouw)plan past niet (direct) binnen het geldende bestemmingsplan. Maar in het bestemmingsplan zijn regels gegeven voor afwijking conform 2.12, lid 1, sub a, onder 1 van de Wabo. Een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. De reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo kan worden gevolgd (reguliere beslistermijn 8 weken). Uw gemeente kán een goede ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking verlangen. 
  3. Uw (bouw)plan past niet (direct) binnen het geldende bestemmingsplan. Maar in het bestemmingsplan zijn regels gegeven voor het wijzigen van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.6, lid 1, sub a. Een wijzigingsplan dient te worden opgesteld.
  4. Uw (bouw)plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Maar uw initiatief vormt een zgn. 'kruimelgeval' (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van de Wabo) waardoor ontheffing van het bestemmingsplan kan worden verleend. Een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. Er geldt een relatief eenvoudige procedure (reguliere beslistermijn 8 weken). Uw gemeente kán een goede ruimtelijke onderbouwing voor de afwijking verlangen. 
  5. Uw (bouw)plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn evenmin regels van toepassing waarmee u uw plannen kunt realiseren. Maar deze strijd kan worden opgeheven indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing (artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wabo). Een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd, waarbij de ruimtelijke onderbouwing wordt toegevoegd. De uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning dient doorlopen te worden (26 weken). De gemeente geeft aan of een ruimtelijke onderbouwing kan worden opgesteld of dat zij een bestemmingsplan (zie onder 6) meer geschikt achten voor uw specifieke geval.
  6. Uw (bouw)plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn evenmin regels van toepassing waarmee u uw plannen kunt realiseren. De gemeente kan u verzoeken een bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan) in te dienen, vergezeld van de benodigde onderzoeken en tekeningen. Om onnodige kosten te voorkomen wordt door de gemeente vaak aangeraden eerst een principeverzoek in te dienen. Hieraan zijn geen, of beperkte legeskosten verbonden. U krijgt dan een uitspraak of de gemeente voornemens is om medewerking te verlenen aan uw verzoek.
    De gemeente geeft aan of met een ruimtelijke onderbouwing kan worden volstaan (zie onder 5) of dat zij een bestemmingsplan meer geschikt achten voor uw specifieke geval.