:: หน้าแรก ยินดีต้อนรับค่ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


https://sites.google.com/site/plansesa20/home/IMG_4452%282%29.jpg?attredirects=0
นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง
 รอง ผอ.สพม.20
https://sites.google.com/site/plansesa20/home/IMG_5242.jpg?attredirects=0
https://drive.google.com/file/d/1PRjYJKJClSJVxGfshDQZFcRLvZNZavAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDDuaUgaplDxDwf5cFOHt8Yg0CFkbD79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnSbZhH5ISIbJCXixy19d_2irzjxuFA9/view?usp=sharing

นางพรพิมล  ชินภักดี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.20


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
free counterhttps://drive.google.com/drive/folders/1gQCVs6dQ5H4wsBQCORQpOOXP7p8rF5zi?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ElK0fX5idA1GzaoAf30ovSUHprjTR_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1-NGtr0yLDoyzQLnM93TM0_pErTNyg7/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/10pRuNnhTSgZCg_egC-NGAT0uh4BYvcJw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16qVuXxkwFpksn4C_3_EIme6zZcE8syd4?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gIOCFMIu7rYfdPN4Wo3UaXuCmqlJ6HwqKSy05FQmotQ
https://drive.google.com/drive/folders/1R7kSMkxRkymJnfrmKw4dM6meeGoXdQpH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16_whMedEp7ovurdRvFsTXv26jA2eFqqx?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDjM2mwFd7s2aX9knci2Xbklm8nK_IQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1T4IShHozfzbo3toy4ihxZ8DDs_vJ5IyJ
:: เมนูหลัก ::
https://sites.google.com/site/plansesa20/slid
https://sites.google.com/site/plansesa20/khaw-prachasamphanth
https://sites.google.com/site/plansesa20/kickrrm-klum
https://sites.google.com/site/plansesa20/dawnhold-xeksar
https://sites.google.com/site/plansesa20/khxmul-sarsnthes
https://sites.google.com/site/plansesa20/tidtx-rea
https://sites.google.com/site/plansesa20/naenum
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 26/06/2561
12/06/2561
| แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 https://docs.google.com/document/d/1ShR4FlGyFArEIfb3rTKmfJ-JjpM_GgeUAAbaO72mh5I/edit?usp=sharing
| แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน  
11/06/2561 | อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน โครงการห้องเรียนกีฬา  https://drive.google.com/file/d/1OcKT8dIITTv2aYovOD4W9Vsl6NH6Sl-_/view?usp=sharing
07/06/2561 | เชิญประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  https://drive.google.com/file/d/1TKY_X5O_49hPnWqizy0yYMSuZhLkYGDE/view?usp=sharing
 01/06/2561 | สำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ  https://drive.google.com/file/d/1kOgduUvD5PAavivx8cXGlDvAv8lS1xIU/view?usp=sharing
01/06/2561 | อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง https://drive.google.com/open?id=1Xza3f46S-7RdJFoeVThiQLVbvcs9p_Ja
4| | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด | |3:: กิจกรรมกลุ่ม ::