หน้าแรก

http://www.secondary29.go.th/download/SPT.pdf

ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ของ สพม.29 รายงานแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2560 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็คทรอนิกส์ (e-MES)  http://eme3.obec.go.th/~eme53/  ตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ง 
และวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2560 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ สพม.29 จะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจน 
ติดต่อสอบถาม บุญมี พลพิทักษ์ กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวการศึกษา