หน้าแรก


Tip:
 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน, งานแผน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/เอกสาร

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี Download

 แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ  Download

 แนวทางการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

 New_แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

 อัพโหลด (Upload) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Cilck

  ประกาศแนวปฏิบัติงานการเงินบัญชี เรื่องการส่งเอกสารการเบิก-จ่ายเงินและยืมเงินราชการ Download

 แบบฟอร์มลงข้อมูลต้นทุนคงที่ (fixed cost) ไฟล์ Excel Download

 แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Download

 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับเต็ม)  Download
 
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560) Download

 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Download

 ศูนย์ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Data Center SCPHUB) คลิกดู View

 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข Download

 ความหมายของคำต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ Download 

 ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Downlaod

 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก Download

 สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel Download

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแนวทางปฏิบัติการส่งเอกสารการเบิก- จ่ายและยืมเงินราชการ Download

 21-22 ส.ค.60_เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download