หน้าแรก

Tip:
 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน, งานแผน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/เอกสาร

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี Download

 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download

 แนวทางการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

  ประกาศแนวปฏิบัติงานการเงินบัญชี เรื่องการส่งเอกสารการเบิก-จ่ายเงินและยืมเงินราชการ Download

 แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรณีใช้เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน/เงินรายได้สถานศึกษา) Download

 แบบฟอร์มลงข้อมูลต้นทุนคงที่ (fixed cost) ไฟล์ Excel Download

 แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Download

 แผนกลยุทธ์ วสส.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559-2563 (For IQA 2558) Download

 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2559-2563  Download

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 Download

 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับเต็ม)  Download
 
  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560) Download

 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 Download

 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 Download

 ศูนย์ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (Data Center SCPHUB) คลิกดู View

 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข Download

 [IQA] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วสส.อุบลราชธานี Download

 [IQA] รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วสส.อุบลราชธานี Download

 [IQA] แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 วสส.อุบลราชธานี Download

 ความหมายของคำต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ Download 

 ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Downlaod

 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก Download

 สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel Download

 เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 Download