หน้าแรกภาพแห่งความประทับใจ ของ ชาว พว. 
        ขอแสดง ความยินดีกับ นายเจตรินทร์ เจิงกลิ่นจันทน์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2555


พ.ว.รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด
        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดย นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการประเมินฯ จาก สพม.36 เพื่อการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(8 องค์ประกอบ) และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

พ.ว.รับการนิเทศก์จากผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.36
          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้รับการนิเทศก์ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดพะเยาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2558 จาก สพม.36 นำโดย นายสุรัตน์ กุลศรี นิเทศก์ติดตามคุณภาพการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, นายวิเชียร ทาทอง ระบบคุณภาพภายใน,นายบรรจง วงศ์ราษฎ งานตามนโยบายและโครงการยกผลสัมฤทธิ์,นายวุฒิกร คุณภาพการสอนกลุ่มสาระสังคม,นางสาวสมพร ฉันทะ คุณภาพการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,นางสาวสุมิตรา สุขิโมก คุณภาพการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,นางพวงทอง คุณภาพการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
อบมรมปฏิบัติการ Google Apps For Education
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการประยุกต์ใช้งาน Google  For Education เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงานบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบหนังสือราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยมีนางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00 น. มีบุคลกรในโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 34 คน
ดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูไปศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและทีมงานให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
          เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้รับการประเมินและตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินความคงสภาพของโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ นำโดย นายแสวง จันทร์ถนอม หัวหน้าคณะผู้ประเมิน โดยมีการประเมินตรวจเยี่ยมห้องเรียน นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การแสดงต่างๆของนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผลการประเมิน ผ่านในระดับดีเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียน โดย นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน ได้มอบผลผลิตจากการทำสวนผักปลอดสารพิษ ตามโครงการ โรงเรียนทำมาหากิน แด่คณะผู้ประเมินเพื่อเป็นที่ระลึก
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการชุดตรวจสอบภายใน
        เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการชุดตรวจสอบภายใน ( แผนปฏิบัติการ / การเงิน / พัสดุ ) ซึ่งประกอบด้วย ๑. นายอุทร นัดดากุล ๒. นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ๓. นายพิชัย มั่งคั่ง ๔. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์  ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ในเรื่อง แผนปฏิบัติการ การเงินและพัสดุ ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมทุกอย่างถูกต้องและเรียบร้อยดี


สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นำโดย นางสาวประไพพร อุทธิยา รองผู้อำนวยการ สพม.36 นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 โดยมีนาย พีระพันธ์ จอมมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบาย ในโอกาสนี้นางสาวประไพพร อุทธิยา ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียน และตอบคำถามของคณะครูเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่างๆของทางราชการ
การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

        ในวันที่ 30 มกราคม 2556 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน จำนวน 3 คน คือ นายประชุม เกิดคำ นายบุญอยู่ เงาโสภา และนาย สุชาติ ขุนหนังสือ

Comments