กลุ่มนโยบายและแผน เจียงฮาย เขต 4
(มุ่งมั่นนโยบาย มากหลายข้อมูลครบ งบประมาณคุ้มค่า ก้าวหน้าการติดตาม)

องค์ความรู้

06.นโยบาย+จุดเน้น+QW สพฐ ปี2567.pdf

นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน