กลุ่มนโยบายและแผน
เจียงฮาย เขต 4

องค์ความรู้

นายมรกต อนุเคราะห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน