เป้าประสงค์

๑.  ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  โรงเรียนมีระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔.  ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ความเป็นไทย  มีมารยาทในสังคม สืบสานงานฝีมือไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ

Comments