หน้าแรก

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (SCQA)ประจำปี 2558
 1. รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน
2.  โครงร่างองค์กร
3. โครงสร้างองค์กร 
4. หมวดที่ 1 การนำองค์กร (Leadership)
5. หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
6. หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Studentand Stakeholders)
 7. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 8. หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce)
 9. หมวด 6 ระบบการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีการศึกษา 2561
 เดือ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
 เดือนมีนาคม 61 160,399.17   
 เดือนเมษายน 61 78,043.77 20,913.26 1661.71 20002.58
 เดือนพฤษภาคม 61 252,477.76 16,914.03 1,873.57 11,444.72
 เดือนมิถุนายน 61
 353,415.74 20,835.15 1,923.33 20,002.58
 เดือนกรกฎาคม 61 304,971.64 19,101.11 2,213.83 14,331.58
 เดือนสิงหาคม 61 329,724.03 28,411.82  
เดือนกันยายน 6120,475.84


ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ตัวอย่าง การเขียน แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)
เรียนเชิญครูและบุคลากรทุกท่านร่วมกันประเมินเพื่อพัฒนางาน (ดาวน์โหลด)
2. แบบบันทึกข้อความ การรายงานแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) (ดาวน์โหลด)
3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี (2559-2561) (ดาวน์โหลด)
4. แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด)

ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทุกท่านตอบแบบประเมิน
1. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่น (เอกลักษณ์) ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ตอบแบบประเมิน)
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริหารงบประมาณ(ตอบแบบประเมิน)

ข่าวการศึกษา


ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง


PLCวันที่ & เวลากลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 โครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program  
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ
 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โครงการสถานศึกษาสีขาวต้านภัยยาเสพติด 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 งานสนับสนุนกลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
 โครงการระดมทรัพยากร
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
 โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและ  สิ่งแวดล้อม
 งานสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป
งานประจำ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระและงาน
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มงานแผนงาน
 แบบฟอร์มเขียนโครงการ
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แบบฟอร์มการประเมินกิจกรรม
 แบบฟอร์มการประเมินโครงการ CIPP MODEL