บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

  


     ชื่อ : นางวิภาดา ทองแสนคำ
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  • ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผ


    ชื่อ :  นางกวี  ดีเจริญ
    ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  •   งานวิเคราะห์งบประมาณ


   ชื่อ :  นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม
   ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  •  งานข้อมูลสารสนเทศ 


 

   ชื่อ  :  นางจิราพร  ศรสุรินทร์
   ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • งานนโยบายและแผน
 


   ชื่อ  :  นางศิริพัชร  เข็มสันเทียะ
   ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  • งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
    

 

     ชื่อ  :  นางภัทรินภร  การะเกษ
     ตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • งานวิเคราะห์งบประมาณ       
 

   ชื่อ  :  
    ตำแหน่ง  :  เจ้าพนักงานธุรการ
  • งานธุรการ


 Comments