กรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) 2553

รายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    1. ผศ.ดร. อภิเดช       แสงดี               ภาควิชาชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร์    

    2. ผศ.ดร.ไพโรจน์      ประมวล            ภาควิชาชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร์

    3. ผศ.ดร.สุนันท์        สายกระสุน         ภาควิชาเคมี          คณะวิทยาศาสตร์

    4. อ.ดร.ปิยะเนตร      จันทร์ถิระติกุล     ภาควิชาเคมี           คณะวิทยาศาสตร์

    5. ผศ.ไพรัตน์           ธรรมแสง           ภาควิชาฟิสิกส์        คณะวิทยาศาสตร์

    6. ผศ.ดร.อรวรรณ     ฤทธิเดช             ภาควิชาฟิสิกส์       คณะวิทยาศาสตร์

    7. อ.ดร.อุษา            กลิ่นหอม           ภาควิชาชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร์

 กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    1. ผศ.ทวีชัย             สิทธิสอน          ภาควิชาคณิตศาสตร์           คณะวิทยาศาสตร์

    2. อ.ดร.มนตรี           ทองมูล           ภาควิชาคณิตศาสตร์           คณะวิทยาศาสตร์

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    1. รศ.ดร.จารุวรรณ      ธรรมวัตร           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. ผศ.วีณา                วีสเพ็ญ              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    3. อ.ดร.โสภี             อุ่นทะยา            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    4. อ.สมัย                 วรรณอุดร          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    5. อ.ฉันทนา             การสะอาด        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    6. อ.ดร.อุษา            กลิ่นหอม           ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

    1. ศ.(เกียรติคุณ) ดร. อรรถ นันทจักษ์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. อ.ดร.สาวิตรี          รตโนภาส           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    3.อาจารย์เชิงชาญ      จงสมชัย            วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

    4. ผศ.ดร.ชวลิต         ชูกำแพง            คณะศึกษาศาสตร์

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์)

    1. ดร.อินธิสาร              ไชยสุข                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. ผศ.ดร.อุดร                หวานอารมณ์                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์          คำคง                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    4. อ.ดร.กันตภณ           สำแดงเดช                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    5. ผศ.ดร.พชรนนท์     สายัณห์เกณะ                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    6. อ.ดร.ตวงทิพย์          กลิ่นบุปผา                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    7. อ.ดร.พิลานุช            ภูษาวิโศธน์                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    8.อ.ดร.พิมพ์ยุพา          วัดเข้าหลาม                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    9. อ.ดร.ประภารัตน์     พรหมปภากร                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    10. รศ.ดร.วยุพา           ทศศะ                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    11. ผศ.ดร.สมเกียรติ    ภู่พัฒนวิบูลย์                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    12. อ.อำนวย                 สมตัว                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    13. อ.ธีระ                      รุ่งธีระ                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    14. อ.มะลิวัลย์              เสนาวงษ์                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    15. Dr.Jean-Louis Chopin                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    16. อ.จารุวรรณ            ชาป็องทิเย่                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)

วิชาภาษาจีน

    1.อ.ดร.ธนานันท์         ตรงดี                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. อ.อุไรวรรณ              แซ่หว่อง                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    3. อ.ฉินตง ตง

วิชาภาษาญี่ปุ่น

    1. อ.ดร.วรจินดา           โยชิดะ                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    2. อ.จรัลญา                   ศรีรักษา                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์

    1. รศ.ดร.ธูปทอง          กว้างสวาสดิ์                  คณะศึกษาศาสตร์

 กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    1. รศ.บุญทัน                 เชษฐสุราษฎร์              คณะศิลปกรรมศาสตร์

    2. อ.ปัทมาวดี                ชาญสุวรรณ                  คณะศิลปกรรมศาสตร์

    3. อ.ดร.ธัชชัย               จิตรนันท์                       คณะศึกษาศาสตร์

    4. อาจารย์                      ชุมเดช  เดชภิมล          วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

    5. อาจารย์ธีรวัฒน์        คะนะมะ                       อาจารย์พิเศษ

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    1. รศ.ดร.วิมลรัตน์        สุนทรโรจน์                   คณะศึกษาศาสตร์

    2. อาจารย์เทิดศักดิ์   พรหมอารักษ์                     คณะสาธารณสุขศาสตร์

    3.รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ                       คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

    4. อาจารย์สุวิช        ถิระโคตร                            สำนักคอมพิวเตอร์

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

    1.  อ.ดร.ชัยรัตน์           ชูสกุล                             คณะศึกษาศาสตร์

    2อาจารย์เทิดศักดิ์   พรหมอารักษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

กรรมการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    1. อ.ดร.อารยา      ปิยะกุล                   ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์