บุคลากรในฝ่าย
นางอิสรีย์  ศักดาประเสริฐ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวพรนภา   จันทร์คงวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
Comments