หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการ
  ศึกษา
- การบริหารความเสี่ยงและ
  การควบคุมภายใน
- วาระการประชุม
- โครงการ/กิจกรรมหน่วย
  ประกันคุณภาพ 
                               Story board
                 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

                                                        


  Link ประกันคุณภาพ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser