การกำหนดนโยบายการลงทุน

 การกำหนดนโยบายการลงทุน
 
 
 
 

Image

 

Image

การกำหนดนโยบายการลงทุน เริ่มต้นจากการกำหนด

 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจน เช่น
 • ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้จ่ายหลังการเกษียณ
Image
 • ลงทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกจำนวน 3,000,000 บาท
Image
 • ลงทุนเพื่อต้องการให้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นเดือนละ 5,000 บาท
Image

เมื่อเรามีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถ

 • กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจาก
  การลงทุน
  ได้ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจาก
  การลงทุนจะทำให้เราเลือกสินทรัพย์หรือจัดสรร
  การลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายการลงทุนจะต้องครอบคลุม

- เป้าหมายและวัตถุประสงค์การลงทุน
- อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน
- ระยะเวลาการลงทุน
- ประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน
- การจัดสรรเงินลงทุน

เช่น ถ้ามีเงินลงทุนจำนวน 100,000 บาท ต้องการ
ผลตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ 5%
เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments