อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่านายหน้า

1. อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ (SET)

อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

1. ลูกค้ารายย่อย

ขั้นที่
มูลค่าการซื้อขาย (X) ต่อวัน
(หน่วย : บาท)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ยังไม่รวม VAT)
ผ่านอินเทอร์เน็ต (ยังไม่รวม VAT)
บัญชีเงินสด
บัญชี Cash Balance หรือ
Credit Balance
1.
X <= 5 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.250%
0.200%
0.150%
SET Trading Fee

0.0050%

0.0050%

0.0050%

TSD Clearing Fee

0.0010%

0.0010%

0.0010%

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

0.0018%

0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

0.2578%

0.2078%

0.1578%

2.
5 < ล้านบาท <= 10 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.220%
0.180%
0.130%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.2278%
0.1878%
0.1378%
3.
10 ล้านบาท < X <= 20 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.180%
0.150%
0.110%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.1878%
0.1578%
0.1178%
4.
X > 20 ล้านบาท
อัตราค่านายหน้า
0.150%
0.120%
0.100%
SET Trading Fee
0.005%
0.005%
0.005%
TSD Clearing Fee
0.001%
0.001%
0.001%
ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล
0.0018%
0.0018%
0.0018%
รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า
0.1578%
0.1278%
0.1078%
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
50 บาท ต่อวัน*

* เฉพาะประเภทบัญชีเงินสด ทั้งช่องทางเจ้าหน้าที่การตลาดและอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน

** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทุกประเภทบัญชีและทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน

2. ลูกค้าสถาบัน:

บริษัทจะเรียกเก็บในอัตรา 0.20% กรณีส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และในอัตรา 0.12% กรณีส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมกองทุน ETF และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนจาก 0.10% เป็นไปตามประกาศอัตราขั้นบันไดเสมือนหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ กองทุน

THAIDEX SET50 ETF (TDEX)

THAIDEX FTSE SET LARGE CAP ETF (TFTSE)

MTRACK ENERGY ETF (ENGY)

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND)

2. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตัวอย่าง การคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายแบบคิดตั้งแต่สัญญาแรก

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อย ที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 5

450 บาท ต่อสัญญา

6 - 20

350 บาท ต่อสัญญา

21 - 100
250 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป

200 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 5

410 บาท ต่อสัญญา

6 - 20

320 บาท ต่อสัญญา

21 - 100
230 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป

185 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

200 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ENERG Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

95 บาท ต่อสัญญา

26 - 100
75 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
55 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

45 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 25

86 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

68 บาท ต่อสัญญา

101 - 500

50 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

41 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

45 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BANK Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 10

190 บาท ต่อสัญญา

11 - 40
150 บาท ต่อสัญญา
41 - 200
110 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป

90 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 10

172 บาท ต่อสัญญา

11 - 40

136 บาท ต่อสัญญา

41 - 200

100 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป

82 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

90 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICT Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 50

47.50 บาท ต่อสัญญา

51 - 200

37.50 บาท ต่อสัญญา

201 – 1,000

27.50 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

22.50 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 50

43 บาท ต่อสัญญา

51 - 200

34 บาท ต่อสัญญา

201 – 1,000

25 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

20.50 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

22.50 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า COMM Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

95 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

75 บาท ต่อสัญญา

101 - 500

55 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

45 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 25

86 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

68 บาท ต่อสัญญา

101 - 500

50 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

41 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

45 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FOOD Index Futures
(
คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 50

47.50 บาท ต่อสัญญา

51 - 200

37.50 บาท ต่อสัญญา

201 – 1,000

27.50 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

22.50 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 50

43 บาท ต่อสัญญา

51 - 200

34 บาท ต่อสัญญา

201 – 1,000

25 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

20.50 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

22.50 บาท ต่อสัญญา


อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

ตั้งแต่สัญญาแรก

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
1-2,000 สัญญา

11 บาท ต่อสัญญา

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป
8 บาท ต่อสัญญา
1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
1-2,000 สัญญา
12 บาท ต่อสัญญา

1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป

9 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
1-2,000 สัญญา

10 บาท ต่อสัญญา

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป

7.3 บาท ต่อสัญญา

1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
1-2,000 สัญญา

11 บาท ต่อสัญญา

1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป

8.3 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่สัญญาแรก

8 บาท ต่อสัญญา

1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่สัญญาแรก

9 บาท ต่อสัญญา

4. ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

5 มิ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2555
ตั้งแต่สัญญาแรก

8 บาท ต่อสัญญา

1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
ตั้งแต่สัญญาแรก

9 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 5

500 บาท ต่อสัญญา

6 - 20

400 บาท ต่อสัญญา

21 - 50
300 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป

250 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

1 - 5

455 บาท ต่อสัญญา

6 - 20

365 บาท ต่อสัญญา

21 - 50
275 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป

230 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

250 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

100 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

80 บาท ต่อสัญญา

101 - 250
60 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

50 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
91 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
73 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
55 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

46 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

50 บาท ต่อสัญญา


อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SILVER Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

95 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

75 บาท ต่อสัญญา

101 - 250
55 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

45 บาท ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
86 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
68 บาท ต่อสัญญา
101 - 250
50 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

41 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

45 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Oil Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

108 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

88 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป

68 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25

99 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

81 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 101 สัญญาเป็นต้นไป

63 บาท ต่อสัญญา

3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

68 บาท ต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

ค่าธรรมเนียมนายหน้า + ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
(ยังไม่รวม VAT 7%)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา (0.1% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH Fee)
ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมนายหน้า + ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH
(ยังไม่รวม VAT 7%)
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

(0.09% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH Fee)


กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วสูงกว่า > 100.00 บาท

ช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554

5.00 บาท


กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ <= 100.00 บาท

ช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554

0.50 บาท

ตัวอย่าง: ณ วันที่ 7 ม.ค. 2554 Short BANPU Futures ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดที่ราคา BANPU Futures 600 บาท คิดค่าธรรมเนียม BANPU Futures (รวม VAT) = { (0.1%* 600 * 1,000) + 5.0 } * 1.07 = 647.35 บาท ถ้าเป็นการซื้อขายหุ้น สมมติ หุ้น BANPU ราคา 600 บาทและต้องการซื้อจำนวน 1,000 หุ้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น (รวม VAT) = 0.25% ของมูลค่าหุ้น = (0.25%*600*1000)*1.07 = 1,605 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเทรด Single Stock Futures นั่นเป็นการประหยัดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) *

จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

1 - 25

85 บาท ต่อสัญญา

26 - 100

65 บาท ต่อสัญญา

101 - 500
45 บาท ต่อสัญญา

ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

35 บาท ต่อสัญญา

2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
1 - 25
77 บาท ต่อสัญญา
26 - 100
59 บาท ต่อสัญญา
101 - 500
41 บาท ต่อสัญญา
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
32 บาท ต่อสัญญา
3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

ตั้งแต่สัญญาแรก

45 บาท ต่อสัญญา

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมของตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีแล้ว

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures
TGB5 Futures (5 Year Government Bond Futures)

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และ ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ตั้งแต่สัญญาแรก
50 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตั้งแต่สัญญาแรก

45 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา

โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH

1 พ.ค. 2554 ถึง 31 ต.ค. 2555

5.00 บาท

1 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป

10.00 บาท

TBF6 Futures (6 Month Thai Baht Fixed Futures)

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และ ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

ตั้งแต่สัญญาแรก
100 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตั้งแต่สัญญาแรก

90 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา

โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH

1 มิ.ย. 2554 ถึง 30 พ.ย. 2555

10.00 บาท

1 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป

20.00 บาท

BB3 Futures (3M BIBOR Futures)

ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT 7%)

1. ประเภทลูกค้ารายย่อย และ ประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ตั้งแต่สัญญาแรก
100 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา
2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตั้งแต่สัญญาแรก

90 บาท + (TFEX & TCH Fee) ต่อสัญญา

โดยตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละระยะเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา

ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH

1 มิ.ย. 2554 ถึง 30 พ.ย. 2555

10.00 บาท

1 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป

20.00 บาท


ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนับรวมทุกสินค้าจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำ 50 บาทต่อรอบการชำระราคา ทั้งนี้ รอบการชำระราคาหมายรวมถึง การซื้อขายภาคค่ำของวันที่ T-1 รวมกับ การซื้อขายของภาคเช้าของวันที่ T และภาคบ่ายของวันที่ T โดยที่ค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำที่คิดคำนวณ จะไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ทางการ เช่น ตลาดอนุพันธ์ฯ และสำนักหักบัญชีฯ เรียกเก็บ

3. การวางหลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ของลูกค้ารายย่อย

การวางหลักประกัน (Margin Requirement) ของ SET50 Index , Gold และ SILVER Futures

สินค้า

Outright
Spread

IM
(บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

IM
บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

SET50 Index Futures

38,000

26,600

11,400

9,500

6,650

2,850

ENERG Futures

9,500

6,650

2,850

2,375

1,662.50

712.50

BANK Futures

25,650

17,955

7,695

6,412.50

4,488.75

1,923.75

ICT Futures

12,350

8,645

3,705

3,087.50

2,161.25

926.25

COMM Futures

12,350

8,645

3,705

3,087.50

2,161.25

926.25

FOOD Futures

4,750

3,325

1,425

1,187.50

831.25

356.25

USD Futures

532

372.40

159.60

133

93.10

39.90

50 Baht Gold Futures

60,800

42,560

18,240

15,200

10,640

4,560

10 Baht Gold Futures

12,160

8,512

3,648

3,040

2,128

912

SILVER Futures

7,980

5,586

2,394

1,995

1,396.5

598.5

OIL Futures

18,430

12,901

5,529

4,607.5

3,225.25

1,382.25

หมายเหตุ: กรณีลูกค้ามีฐานะ SET50 Index Options อยู่จะมีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio โดยหากในกลุ่มของ SET50 Index มีแต่ฐานะ Long Options มูลค่าหลักประกันจะเท่ากับ 0 บาท

การวางหลักประกันของ Single Stock Futures

Single Stock Futures

Outright
Spread

IM
(บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

IM
(บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

หมวดธนาคาร

BAY Futures

3,420

2,394

1,026

855

598.50

256.50

BBL Futures

11,400

7,980

3,420

2,850

1,995

855

KBANK Futures

11,780

8,246

3,534

2,945

2,061.50

883.50

KTBX Futures (Z12X, H13X และ M13X)

1,413.60

989.52

424.08

353.40

247.38

106.02

KTB Futures (U13 เป็นต้นไป)

1,330

931

399

332.50

232.75

99.75

SCB Futures

9,310

6,517

2,793

2,327.50

1,629.25

698.25

TCAP Futures

2,660

1,862

798

665

465.50

199.50

TMB Futures

98.80

69.16

29.64

24.70

17.29

7.41

หมวดพลังงาน

BANPU Futures
( Z12X)

48,693.20

34,085.24

14,607.96

12,173.30

8,521.31

3,651.99

BANPU Futures (H13 เป็นต้นไป)

48,450

33,915

14,535

12,112.50

8,478.75

3,633.75

PTT Futures

20,900

14,630

6,270

5,225

3,657.50

1,567.50

PTTEP Futures

9,500

6,650

2,850

2,375

1,662.50

712.50

IRPC Futures

380

266

114

95

66.50

28.50

TOP Futures

5,700

3,990

1,710

1,425

997.50

427.50

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ADVANC Futures

14,440

10,108

4,332

3,610

2,527

1,083

DTAC Futures
( Z12X)

7,945.80

5,562.06

2,383.74

1,987.40

1,391.18

596.22

DTAC Futures (H13 เป็นต้นไป)

6,460

4,522

1,938

1,615

1,130.50

484.50

TRUE Futures

570

399

171

142.50

99.75

42.75

หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

LH Futures

570

399

171

142.50

99.75

42.75

ITD Futures

266

186.20

79.80

66.50

46.55

19.95

QH Futures ( Z12X , H13X)

165.30

115.71

49.59

41.80

29.26

12.54

QH Futures (M13 เป็นต้นไป)

152

106.40

45.60

38

26.60

11.40

PS Futures

2,660

1,862

798

665

465.50

199.50

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์

TTA Futures

1,406

984.20

421.80

351.50

246.05

105.45

BTS Futures ( Z12X, H13X และ M13X),

91.20

63.84

27.36

22.80

15.96

6.84

BTS Futures (U13 เป็นต้นไป)

570

399

171

142.50

99.75

42.75

THAI Futures

2,850

1,995

855

712.50

498.75

213.75

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม

CPF Futures

2,850

1,995

855

712.50

498.75

213.75

TUF Futures ( Z12X ,H13X)

7,066.10

4,946.27

2,119.83

1,765.10

1,235.57

529.53

TUF Futures (M13 เป็นต้นไป)

6,650

4,655

1,995

1,662.50

1,163.75

498.75

MINT Futures ( Z12X , H13X)

1,901.90

1,331.33

570.57

476.90

333.83

143.07

MINT Futures (M13 เป็นต้นไป)

1,729

1,210.30

518.70

433.20

303.24

129.96

หมวดพาณิชย์

CPALL Futures (Z12X และ H13X)

4,940

3,458

1,482

1,235

864.50

370.50

CPALL Futures (M13 เป็นต้นไป)

2,470

1,729

741

617.50

432.25

185.25

HMPRO Futures

950

665

285

237.50

166.25

71.25

หมวดอื่นๆ

IVL Futures

3,040

2,128

912

760

532

228

SCC Futures

26,600

18,620

7,980

6,650

4,655

1,995

STA Futures

1,330

931

399

332.50

232.75

99.75

การวางหลักประกันของ Interest Rate Futures

สินค้า

Outright
Spread

IM
(บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

IM
(บาท)

MM
(บาท)

FC
(บาท)

TGB5 Futures (5 Year Government Bond Futures)

8,930

6,251

2,679

2,232.50

1,562.75

669.75

TBF6 Futures (6 Month Thai Baht Fixed Futures)

5,700

3,990

1,710

N/A

N/A

N/A

BB3 Futures (3M BIBOR Futures)

494

345.80

148.20

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ
IM (Initial Margin) = หลักประกันขั้นต้น
MM (Maintenance Margin) = หลักประกันรักษาสภาพ
FC (Force Close Level) = ระดับถูกบังคับปิดสถานะ
*หลักประกันของ 1 คู่ Spread (ถ้ามี) จะเท่ากับ 25% ของ Outright 1 สัญญา ยกเว้น Single Stock Futures ที่มี Corporate Action(s)

4. การคิดวงเงินของตราสารอนุพันธ์ (TFEX)

การคิดวงเงิน SET50 Index , Gold SILVER Futures และ OIL Futures

การคิดวงเงิน Credit Line

วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread
ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE
วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread
ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

SET50 Index Futures

50,000

38,000

USD Futures

500

532

ENERG Futures

10,000

9,500

BANK Futures

30,000

25,650

ICT Futures

10,000

12,350

COMM Futures

10,000

12,350

FOOD Futures

5,000

4,750

50 Baht Gold Futures

60,000

60,800

10 Baht Gold Futures

12,000

12,160

SILVER Futures

8,000

7,980

OIL Futures

20,000

18,430

หมายเหตุ: กรณีลูกค้ามีฐานะ Long SET50 Index Options อยู่ไม่มีการคิดวงเงิน แต่หากมีฐานะ Short SET50 Index Options จะมีการคิดวงเงินในอัตรา 10,000 บาทต่อสัญญา ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE และ 7,600 บาทต่อสัญญา ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

การคิดวงเงิน Single Stock Futures

Single Stock Futures

วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

BAY Futures

3,000

3,420

BBL Futures

11,000

11,400

KBANK Futures

12,000

11,780

KTBX Futures

1,000

1,413.6

KTB Futures

1,000

1,330

SCB Futures

9,000

9,310

TCAP Futures

3,000

2,660

TMB Futures

1,000

98.8

BANPUX Futures

49,000

48,693.2

BANPU Futures

49,000

48,450

PTT Futures

21,000

20,900

PTTEP Futures

10,000

9,500

IRPC Futures

1,000

380

TOP Futures

6,000

5,700

ADVANC Futures

14,000

14,440

DTACX Futures

8,000

7,945.80

DTAC Futures

8,000

6,460

TRUE Futures

1,000

570

LH Futures

1,000

570

ITD Futures

1,000

266

QHX Futures

1,000

165.3

QH Futures

1,000

152

PS Futures

3,000

2,660

TTA Futures

1,000

1,406

BTSX Futures

1,000

91.2

BTS Futures

1,000

570

THAI Futures

3,000

2,850

CPF Futures

3,000

2,850

TUFX Futures

7,000

7,066.10

TUF Futures

7,000

6,650

MINTX Futures

2,000

1,901.9

MINT Futures

2,000

1,729

CPALLX Futures

5,000

4,940

CPALL Futures

5,000

2,470

HMPRO Futures

1,000

950

IVL Futures

3,000

3,040

SCC Futures

27,000

26,600

STA Futures

1,000

1,330

การคิดวงเงิน Interest Rate Futures

Interest Rate Futures

วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

วงเงินที่ใช้ไปต่อ 1 สัญญา Outright หรือ ต่อ 1 คู่ Spread (เฉพาะ TGB5) ในกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ SETTRADE

TGB5 Futures (5 Year Government Bond

9,000

8,930

TBF6 Futures (6M THBFIX Futures)

6,000

5,700

BB3 Futures (3M BIBOR Futures)

1,000

494

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments