รวมวิธีเล่นหุ้นเบื้องต้น

รวมวิธีเล่นหุ้นเบื้องต้น
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมวิธีเล่นหุ้นเบื้องต้นมาจากหลากหลายเว็บไซต์เพื่อนำมาศึกษาและนำไปใช้ในการเล่นหุ้น...ผู้จัดมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาตนเอง จากการค้นคว้า นำมาเผยแพร่สาธารณะชนและแบ่งปันประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมบทความการเล่นหุ้น โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

 

 

 • รวมบทความการเล่นหุ้น โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  งานวิจัยเกี่ยวกับหุ้น
   
  ข้อมูลสถิติประจำเดือน ( Monthly Review)
   
   
   
   
  วารสารตลาดหลักทรัพย์
   
   
   
   
  พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร / ณัฐกร เลาหสงคราม.
   
   
   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ทัชชาพร จำนงค์วงษ์.
   
   
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุปราณี ศิริเกียรติโยธิน.
   
   
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน / วสวินท์ ตันตะสิ.
   
   
   
   
  การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วาริธร ร่วมรักษ์.
   
   
   
   
   
  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุภาวดี พุ่มเรือง.
   
   
   
   ทัศนะของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารทุน / อรุณรัศมี ทิพย์เจริญ.
   
   
   
   
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชุตินิจ สร้อยจำปา.
   
   
   
   
   
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง / ปัทมา แจ้งจรัส.
   
   
   
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสิินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร / ชุรีพร สีสนิท.
   
   
   
   
  ผลของความหนาแน่นสถานะที่มีต่อพีคโคเฮียเรนซ์ของตัวนำยวดยิ่งแบบไม่ดั้งเดิม / จิรัฐติกานต์ หวังหุ้นกลาง.
   
   
   
  การกำหนดจังหวะการลงทุนในหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค = Determining stock investiment timing using the technical analysis / ประเสริฐ พรศิริชัยวัฒนา / 2549
   
   
   
  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย = A Test of the relationship between the stock exchange of Thailand index and foreign reserve of Thailand / จินตนันท์ ขันไชย / 2550
   
   
   
  การทดสอบประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์จากผลกระทบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of market efficiency the warrant issue on the stock price change in the Stock Exchange of Thailand ศราวุฒ / ศราวุฒิ วิทยารัก / 2552
   
   
   
  การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนตามสภาวะตลาดโดยใช้แบบจำลองของ Treynor และ Mazuy = Performance evaluation of long term equity funds regarding market timimg by applying Treynor and Mazuy Model แชลชัย / ชลชัย สุนทรกุล / 2552
   
   
   
  การพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพานิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Security-return forecasting of Large and Medium Sized commercial banks in the Stock Exchang of Thailand / นุชจรินทร์ วงศ์รจิต / 2549
   
   
   
  การพยากรณ์ราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้แผนผังจัดระเบียบเองได้ = Short term stock price prediction using self-organizing map / พร้อมพงศ์ สุกัณศีล / 2552
   
   
   
  การพัฒนาโปรแกรมจำลองตลาดหลักทรัพย์เพื่อเรียนรู้การลงทุนในหุ้นสามัญ = Development of educational simulation software of the security market towards common stock investment / สุทัศน์ กันธง / 2551
   
   
   
  การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7 = Volatility analysis of the Stock Market Indices in th G7 countries / วิษณุเดช นันไชยแก้ว / 2552
   
   
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis volatility of relationship between rate of returns in energy sector and transportation sector index in the Stock E / ประไพศรี ทิพย์แก้ว / 2552
   
   
   
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย = An analysis of the volatility relationship of the stock's rate of retums between the stock exchange / ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก / 2552
   
   
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศและดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย = An Analysis of the relationship between net foreign investment and set index in stock exchange of Thailand / ชวพงษ์ สุขสมัย / 2552
   
   
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาด หลักทรัพย์ที่สำคัญกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิเกรชั่น = An Analysis of the relationship between World's Crude Oil Price and Major Stock Price Indexes Using Cointegration Method ประกายแก้ว / ประกายแก้ว รุ่งเรืองศรี / 2553
   
   
   
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธี ควอนไทล์ รีเกรสชัน = Risk and return analysis of stocks in the energy sector using quantile regression method / จิราธิป ชนะชัย / 2553
   
   
   
  การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า = Return analysis of common stocks in the stock exchange of Thailand using value investing method / อัมพวา ยาวิลาศ / 2552
   
   
   
  การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของมูลค่าและหุ้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Comparative study of returns from value stock and growth stock in the Stock Exchange of Thailand / สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ / 2552
   
   
   
   การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Fututes และการลงทุนในกลุ่มลงทุนประสิทธิภาพของมาร์โควิทซ์ = A Comparative study of risk and return from investment in SET50 Index Fututes and in Makowitz Efficient P / วราพงษ์ สุดวง / 2552
   
   
  ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก = The relationship between the stock exchange of Thailand index and the major indexes of the world ;The relationship betw / ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ / 2550
   
   
  ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศโดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้ รีเกรสชั่น = The Relationship between the Stock Exchange of Thailand Index and Net value of investment from the for / พิกุล พนาบุญเจริญ / 2552
   
   
   
  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between dividend policy and stock price of company on the stock exchange of Thailand ; The relationship between div / ศาสฏย์ บุญเฉลียว / 2550
   
   
  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between key financial rations and stock prices in the banking sector, The Stock Exchange of Thailand / ธัชวิน โอจรัสพร / 2551
   
   
  แบบจำลองความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธี อารีมาการ์ช อีการ์ช และทีการ์ช = Volatility modelling of returns on stocks of large size commercial Bands in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA / เอกชัย ตันติพันธุ์พิพัฒน์ / 2551
   
   
   
  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหุ้นสามัญ ที่เสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน = Factors affecting the capital gain of common stocks at the initial public offerings / ณัฐพิมล สุทธกูล / 2553  
   
   
   
   ผลกระทบของการแตกหุ้นต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Effect of stock split towards the selling price of listed company's stocks on the stock exchange of Thailand / สุทธนุช พันธ์บรูณานนท์ / 2550
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   วิธีเล่นหุ้นเริ่มต้นของเว็บ TSI
   
   
   
   
   
   
   วิธีการเล่นหุ้น โดย อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์