งานบริการออนไลน์

บริการรับเรื่องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยอาคาร ผู้ใช้สามารถขอรับบริการได้ ดังนี้
1.การขอใช้รถยนต์
 • ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ผ่านเว็บไซต์
  • ระบบนี้เป็นการจองทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนให้เรียบร้อย
  • (1) ตรวจสอบการใช้รถยนต์
  • (2) จองรถยนต์ผ่านระบบ
  • (3) ทำเอกสารขอใช้รถยนต์ (ส่งที่หน่วยอาคาร)


2.การขอใช้ห้องประชุม
 • ห้องประชุมที่เปิดให้บริการ
        1.ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 8 อาคาร 44 
        2.ห้องประชุม เล็ก ชั้น 8 อาคาร 44
        3.ห้องประชุม 216-217 อาคาร 52
        4.ห้องประชุม 208 อาคาร 52
 • ขั้นตอนการขอใช้ผ่านเว็บไซต์
  • ระบบนี้เป็นการจองทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนให้เรียบร้อย
  • (1) ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม
  • (2) จองห้องประชุมผ่านระบบ
  • (3) ทำเอกสารของใช้ห้องประชุม 
 • หมายเหตุ
  • การขอใช้ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคาร 44 
   • ต้องติดต่อ/สอบถาม เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารเท่านั้น
   • งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ (ยกเว้นกิจกรรมของคณะ)
   • เมื่อได้วันเวลาแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความถึงคณบดี เพื่อขออนุมัติการใช้ห้อง
  • การขอใช้ ห้องประชุม 216-217 อาคาร 52
   • เมื่อได้วันเวลาแล้วให้ ทำบันทึกข้อความถึงคณบดี เพื่อขออนุมัติการใช้ห้อง
   • ห้องประชุม 216-217 (ต้องมีผู้เข้าร่วม 40 คนขึ้นไป)
  • การขอใช้ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 อาคาร 44 และ ห้องประชุม 208 อาคาร 52
   • ใช้แบบฟอร์มของหน่วยอาคาร เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานอนุมัติการใช้ห้อง3.การขอรับบริการ/แจ้งซ่อม
 • หน่วยอาคาร ดำเนินงานตามเรื่องที่แจ้งภายใน 3 วัน