Fundacja Piotra Mikołaja — dla wszechstronnego rozwoju Narodu Sarmackiego!

Statut Fundacji Piotra Mikołaja

§ 1.

 1. Książę Piotr Mikołaj ustanawia fundację o nazwie Fundacja Piotra Mikołaja, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Książęce Miasto Grodzisk.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju Narodu Sarmackiego. Fundacja realizuje swój cel statutowy w szczególności wspierając finansowo działalność z zakresu:
  1. pomocy społecznej,
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania sarmackości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
  5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  8. krajoznawstwa,
  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  11. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  13. promocji Księstwa Sarmacji.
 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich obowiązków.

§ 4.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 7639,47 libertów.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5.

 1. Organem Fundacji jest Prezes.
 2. Prezesem Fundacji jest Książę Piotr Mikołaj.
 3. Prezes kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Prezes może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 6.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Prezes.
 2. Prezes podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Prezesa, organizacjom działającym na terytorium Księstwa Sarmacji, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.