ภารกิจกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารกิจการนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ
  3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการพัฒนางานตามปฏิทินปฏิบัติงานทุกครั้ง
  4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของกลุ่มฯด้านต่างๆ
  5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานหัวหน้าระดับชั้น

   1. ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   2. 
เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
   3. 
ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียน  ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้
   4. ดำเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้
   5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
   6. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ  และระเบียบวินัยของนักเรียน  หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน
   7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
   8. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ  เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น
   9. จัดประชุม  อบรมนักเรียนในระดับชั้นประจำสัปดาห์
   10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ
   11. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
   12. ให้การบริการด้านการให้คำปรึกษา  และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หรือด้านอื่น ๆตามความเหมาะสม
   13. บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
   14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
   2. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   3. ให้การบริการ  ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษา  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หรือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
   4. ดำเนินการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
   5. ติดต่อ  ประสานงานกับผู้ปกครอง  หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานคณะสี

   1. ประสานงานระหว่างกลุ่มฯ กับครูในคณะสี
   2. ส่งเสริม  และกระตุ้นเตือนให้นักเรียนในคณะสีรู้จักการปกครองตนเองแบบพี่ปกครองน้องเพื่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  ความผูกพันในสถาบัน  
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนในคณะสีมีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อโรงเรียน  และสังคม
   4. จัดครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในจุดต่างๆ ตามที่กลุ่มฯ กำหนด
   5. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแก้ไขปัญหาสารเสพติด

   1. ตรวจ วิเคราะห์ หาเสพติดประเภทต่าง ๆ จากนักเรียนและรายงานผลการตรวจ
   2. ดูแล  ระวังป้องกัน  และควบคุมไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดทุกประเภทรณรงค์  นิเทศ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยจากสารเสพติดและโรคเอดส์แก่นักเรียน
   3. บันทึกข้อมูล สถิติ การใช้สารเสพติดของนักเรียนเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความปลอดภัย

   1. ดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในสถานศึกษา
   2. คุ้มครอง ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนโดยทั่วไป
   3. แก้ไขปัญหา  และควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุร้ายภายใน  และภายนอกบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย