>> รูปแบบการฝึกวิชาทหาร

การฝึกภาคปกติ 

1 ให้หน่วยฝึกวิชาทหาร ดำเนินการฝึกให้เป็นไปตามขั้นตอนของหลักสูตรการฝึก โดยจัดอัตราครูฝึกต่อ นศท. ดังนี้.                             

      1.1 การสอน (สช., สด.) จัดครูนายทหาร 1 นาย และครูนายสิบ 1 นาย ต่อ นศท. 60 - 120 นาย                                 

      1.2 การฝึก (ป.) จัดครูนายทหาร 1 นาย, และครูนายสิบ 4 นาย ต่อ นศท. 100 นาย

2 ให้จัด นศท. เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย เพื่อสะดวกในการปกครองบังคับบัญชา และทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ ผกท.พ. และ ผกท. ของสถานศึกษาวิชาทหารทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา นศท. ในลักษณะเช่นเดียวกับทหาร

3 การจัดการฝึกภาคปกติให้ยึดถือแบบการฝึก 4 แบบ ดังนี้            

      3.1 การฝึกแบบที่ 1 : ทำการฝึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 4 ชม. จำนวน 20 สัปดาห์ ใช้สำหรับสถานศึกษาวิชาทหารที่มีระยะทางไกลจากที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.มทบ. และ นฝ.นศท.จทบ.) ไม่เกิน 25 กม.

      3.2 การฝึกแบบที่ 2 : ทำการฝึกสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) วันละ 4 ชม. (เช้าหรือบ่าย) จำนวน 4 สัปดาห์ ใช้สำหรับสถานศึกษาวิชาทหารที่มีระยะทางไกลจากที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร ให้หน่วยจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องช่วยฝึกเทียบเท่ากับการจัดการฝึกในหน่วยไปทำการฝึกสอน     

      3.3 การฝึกแบบที่ 3 : ทำการฝึกติดต่อกันทุกวัน ๆ ละ 8 ชม. จำนวน 10 วัน ใช้สำหรับการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 4 – 5 เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึก และมิให้มีผลกระทบ           ต่อการศึกษาหรือการทำงาน ให้ นศท. เข้ารับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร หรือจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปทำการฝึกสอนในห้วงปิดภาคเรียนหรือห้วงเวลาที่เหมาะสม

      3.4 การฝึกแบบที่ 4 : ทำการฝึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 8 ชม. จำนวน 10 สัปดาห์ โดยฝึกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรือฝึกทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน ใช้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่มีระยะทางไกลจากที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.มทบ. และ นฝ.นศท.จทบ.) เกินกว่า 25 กม. เพื่อส่งเสริมการฝึกทั้งวันให้ได้สัมผัสครูฝึกและหน่วยทหารให้มาก

4 โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้ทุกหน่วยได้ปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการพัฒนาการฝึก นศท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ นรด. กำหนด และ นรด. จะส่งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานตามโครงการฯ เพื่อวัดผลของหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือน ส.ค. – ต.ค.

5 การจัดการฝึกภาคปกติ ตามข้อ 3 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย.

6 การจัดการฝึกที่มิได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้หน่วยฝึกวิชาทหารขออนุมัติจาก นรด.เป็นกรณีพิเศษ

7 การฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ห้ามมิให้ทำการฝึกแบบ 3 เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด และต้องได้รับอนุมัติจาก ทบ. (นรด.) ก่อน  จึงทำการฝึกได้


การฝึกวิชาทหารชดเชย

1. ให้ นรด.(ศสร.), มทบ. และ จทบ. พิจารณาการฝึกวิชาทหารชดเชยให้กับ นศท. ในกรณี นศท. ลากิจ, ลาป่วย โดยถูกต้องตามระเบียบ และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ นศท. โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.-        

     1.1 โครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดย หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ

     1.2 โครงการของสถาบันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมอบรมหรือการแข่งขันวิชาการระหว่างประเทศ ได้แก่

           1.2.1 โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

           1.2.2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

     1.3 โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ หรือการสอบตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

           1.4 โครงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กร ต่าง ๆ                           

     1.5 การเป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการระหว่างประเทศ ได้แก่

           1.5.1 โครงการของมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

           1.5.2 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - นานาชาติ        

     1.6  การเป็นผู้แทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รวมถึงการเก็บตัวเตรียมทีมในนามทีมชาติไทย

2 การเข้าร่วมโครงการของ นศท. ตามข้อ 1.1 - 1.6 จะต้องมีหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรจากหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ในดุลพินิจของ   ผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหาร

3 เมื่อ นศท. เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการตามข้อ 1.1 - 1.6 ให้หน่วยฝึกวิชาทหาร ทำการฝึกชดเชยให้กับ นศท. ตามจำนวนครั้งที่ขาดการฝึกวิชาทหาร