นายสุภชัย  ฐิติภัค
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

     นายไพศาล  คชเพชร
      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 
  
   นายวชิรวิชญ์  มั่งมูล
   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
      นายจงรักษ์  เงินพุ่ม
      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
     นายวีรชัย  โกศล
   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 
 นางสาวจุฑารัตน์  อ่วมอุไร
        หัวหน้าระดับชั้น ม.1
 

     นายอิทธิพัทธ์
  โป๊ะเงิน
       หัวหน้าระดับชั้น ม.2
      นางสาวสุจิตรา  สุขชู
        หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
    หัวหน้าระดับชั้น ม.4

 

      นายเฉลิมพล  ดีสวัสดิ์
         หัวหน้าระดับชั้น ม.5
     นายสมศักดิ์  เพิ่มเติม
      หัวหน้าระดับชั้น ม.6

  
     นายปฏิภาณ  ใจเพ็ชร

          หัวหน้าผู้กำกับ
       นักศึกษาวิชาทหาร
 
  
    นายจิรพงศ์  กรมน้อย

  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 

  นายประชานาถ  พรมลี
  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

 
      
นายจงรักษ์  เงินพุ่ม
  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
 นายอิศรินทร์  พลีเพื่อชาติ
   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 
    นายเฉลิมพล  ดีสวัสดิ์

  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
นางดุษฏี  ยี่ตัน
หัวหน้างาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายณัฐพล  อำนวย

หัวหน้างาน
คุณธรรมจริยธรรม
นาเสาวนีย์  สงวนทรัพย์
     หัวหน้างานสำนักงาน