ข้อมูลการติดต่อ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เลขที่ 252 ถ.เจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Phone: 02-262-423-32 ต่อ 902
Fax: 02-212-1607