>> ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการนักเรียน <<

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 3
- กำหนดการสอบภาคทฤษฎี (สอบแก้ตัว) นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2561
ให้ นศท. ชั้นปีที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบผลการทดสอบของตัวเอง ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 และ พิมพ์ผลการทดสอบมาส่งที่ ผกท. จิรพงศ์  กรมน้อย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 (พิมพ์ทั้งผู้สอบผ่านและสอกตกทุกกรณีเป็นรายบุคคล)
ตรวจสอบรายชื่อได้เว็บไซต์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (www.ruksadindan.com) หรือเว็บไซต์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (www.tdc.mi.th)
วันสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ดำเนินการให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้คะแนนสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 (น้อยกว่า 100 คะแนน) โดย ศศท. จะประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก่อนวันสอบแก้ตัว อย่างน้อย 3 วัน โดยมีกำหนดวันสอบแก้ตัวในห้วง วันที่ 18-21 ธันวาคม  2561 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
นศท.ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีหรือสอบเก็บตก จะไม่มีสิทธิเข้าทดสอบซ่อมโดยเด็ดขาด โดยจะมีผลการเรียนเป็น “ตก” ซ้ำชั้น และไม่มีรายชื่อไปฝึกภาคสนาม

- กำหนดการฝึกภาคสนามประจำปี 2561 นศท. ชั้นปีที่ 3
     *** วันที่ 21-25 มกราคม 2562***

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 2
  - กำหนดการฝึกภาคสนามประจำปี 2561 ชั้นปีที่ 2
     *** วันที่ 23-25 มกราคม 2562***

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 1
      เข้ารับการฝึกอบรม “กิจกรรมสร้างการรับรู้มุ่งสู่ประชาธิปไตย” โดยมีกำหนดเข้ารับการฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 โดยจัดนักศึกษาวิชาทหารเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  o   กลุ่มที่ 1 รอบที่ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น. จำนวน 200 นาย (ลำดับที่ 001-200)
  o   กลุ่มที่ 2 รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 135 นาย (ลำดับที่ 201-335)

ข่าว รด. ชั้นปีที่ 1 - 3 
Download  <DOC><PDF<< ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว ต้านภัยยาเสพติด *New >> ข่าวเกี่ยวกับ กิจกรรม รด. <<

Download  <DOC><PDF<< ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว ต้านภัยยาเสพติด *New 
Click Link  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 2 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 3 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download <<  ตารางการฝึกวิชาทหารประจำปี 2561 

>> ภาพกิจกรรมความประทับใจ ในค่ายปรับพื้นฐาน ม.4 ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 28-30 เมษายน 2561 <<>> ภาพกิจกรรมความประทับใจ ในค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 28-30 เมษายน 2561 <<