SOČ

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Informácie pre tvorcov prác GVPT v Martine

Školský koordinátor: Jana Beňušková, komunikácia prostredníctvom EduPage.
Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa organizácie súťaže SOČ a podmienok kladených na žiacke práce.

Súťaž odbornej tvorivosti SOČ organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).
Informácie z predchádzajúcich ročníkov SOČ nájdete tu.

Ako písať SOČ-ku? Stiahnite si podrobnú metodiku i stručnejší postup písania práce. Riaďte sa týmito pokynmi.

Témou SOČ môže byť:
 • riešenie problému alebo úlohy
 • návrh technického riešenia, funkčného modelu
 • návrh učebnej pomôcky a jej didaktické použitie
 • výskum, prieskum, analýza dát

Čo treba urobiť:
 • poradiť sa s vyučujúcim predmetu ohľadom výberu témy,
 • kontaktovať školského koordinátora SOČ (J.Beňušková),
 • napísať prácu podľa pokynov v rozsahu maximálne 36 strán. Pri písaní postupujte podľa pokynov - k stiahnutiu podrobná príručka s názvom Obal a metodika SOČ alebo stručnejšia verzia Postup práce SOČ,
 • podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita. Súťažiaci vloží do práce čestné vyhlásenie, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Znenie prehlásenia si stiahnite z tejto stránky (súbor Formulácia čestného prehlásenia...),
 • prezentovať prácu v školskom kole SOČ (február),
 • ak práca je kolektívnym dielom, obhajovať môže len žiak, ktorý je uvedený ako prvý v poradí v prihlášk, do vyššieho kola postupuje iba 1. riešiteľ,
 • práca musí byť zaregistrovaná najneskôr v deň konania školského kola. Riešiteľ prácu zaregistruje tu, vyplní prihlasovací formulár a nahrá svoju prácu vo formáte PDF,
 • do okresnej prehliadky postupujú maximálne 2 práce z jedného odboru.

Účasť vo vyšších kolách SOČ je podmienená:
 • zaregistrovať sa na www9.siov.sk klikni sem - získať heslo. V prípade problémov kontaktovať školského koordinátora SOČ.
 • vyplniť elektronickú prihlášku a nahrať prácu v PDF formáte,
 • 1 výtlačok súťažnej práce. Postupujúce práce nie je možné upravovať, ani zaradiť do iného súťažného odboru.
 • pokyny k prihlasovaniu do systému k stiahnutiu,
 • podmienkou účasti vo vyššom kole (už aj v okresnom kole) je vytlačená prihláška zo systému a podpísaná autorom,
 • oboznámenie sa s Poučením BOZ pre účastníka súťaže SOČ (nižšie medzi súbormi) alebo na nástenke pred areálom fyziky
Ċ
Jana Beňušková,
13. 9. 2018, 1:59
ĉ
Jana Beňušková,
16. 1. 2017, 1:58
Ċ
Jana Beňušková,
9. 3. 2020, 0:38
Ċ
Jana Beňušková,
4. 3. 2016, 2:52
ĉ
Jana Beňušková,
13. 2. 2018, 1:49
Comments