SOČ

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Informácie pre tvorcov prác GVPT v Martine

Školský koordinátor: Jana Beňušková, benuskova.gymmt@gmail.com
Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa organizácie súťaže SOČ a podmienok kladených na žiacke práce.

Súťaž odbornej tvorivosti SOČ organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).
Informácie z predchádzajúcich ročníkov SOČ nájdete tu.

Ako písať SOČ-ku? Stiahnite si podrobnú metodiku i stručnejší postup písania práce. Riaďte sa týmito pokynmi.

Témou SOČ môže byť:
 • riešenie problému alebo úlohy
 • návrh technického riešenia, funkčného modelu
 • návrh učebnej pomôcky a jej didaktické použitie
 • výskum, prieskum, analýza dát

Čo treba urobiť:
 • poradiť sa s vyučujúcim predmetu ohľadom výberu témy,
 • kontaktovať školského koordinátora SOČ (J.Beňušková),
 • napísať prácu podľa pokynov (k stiahnutiu) v rozsahu maximálne 36 strán,
 • prezentovať prácu v školskom kole SOČ (február),
 • ak práca je kolektívnym dielom, postupuje iba 1 riešiteľ,
 • pri postupe práce do okresného kola postupujúci riešiteľ prácu zaregistruje tu, vyplní prihlasovací formulár a nahrá svoju prácu vo formáte PDF,
 • do okresnej prehliadky postupujú maximálne 2 práce z jedného odboru.

Účasť vo vyšších kolách SOČ je podmienená:
 • prihlásením do elektronického systému,
 • riadne vyplnenou prihláškou,
 • priloženým súborom v PDF formáte,
 • 1 výtlačok súťažnej práce. Postupujúce práce nie je možné upravovať, ani zaradiť do iného súťažného odboru.
ĉ
Jana Beňušková,
16. 1. 2017, 1:58
Ċ
Jana Beňušková,
4. 3. 2016, 2:52
Ċ
Jana Beňušková,
4. 3. 2016, 2:52
Comments