คู่มือการใช้วิทยุมือถือ SPENDER PILOT 144 H

คู่มือการใช้ SPENDER  PILOT 144 H

 

การตั้ง STEP

       1.กดปุ่ม V/M

       2 กดปุ่ม F  พร้อม STEP จอแสดง  SE. 5-10-12.5-25

3. กดปุ่ม UP  ( ลูกศรขึ้น ) เลือก step ตามต้องการ

       4. กด  PTT  เพื่อยืนยัน

การปรับกำลังส่ง

       1. กด  H / L กำลังส่งต่ำ จอแสดงอักษร LO

       2. กด  H / L กำลังส่งสูง จอไม่แสดงอักษรอะไรเลย

การปิดปิดช่องสัญญาณฉุกเฉิน

1. กดปุ่มสีส้มค้าง 2 วินาที

       2. หมุนปุ่ม Power เร่ง / ลด เสียง

       3. ต้องการยกเลิก ทำซ้ำ ข้อ 1.

การประหยัดพลังงาน

       1. กดปุ่ม  F  แล้วตามด้วยปุ่ม 2 ( SAVE ) จอจะแสดงตัวอักษร ( S )

       2. กด PTT เพื่อยืนยัน

3. ยกเลิก ทำซ้ำตาม ข้อ 1. และ 2.

การตั้งค่าสเคลวซ์

       1. กดปุ่ม  F  แล้วตามด้วยปุ่ม 1  ( SQL ) จอแสดงตัวอักษร SqL

          2. กดปุ่ม UP  ลูกศรขึ้น ) DOWN ( ลูกศรลง ) เลือกระดับสเคลวซ์   ตามต้องการ  0  -  9

        3. กด PTT เพื่อยืนยัน                    

ตั้งปิดเครื่องอัตโนมัติ

       เมื่อไม่มีสัญญาณหรือกดปุ่มใด ๆ ภายใน 120 นาที จะปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

       1. กดปุ่ม  F  แล้วตามด้วยปุ่ม 3 ( APO ) จอแสดงอักษร ( APO )

       2. ยกเลิกทำซ้ำตามข้อ 1

การปิด / เปิด เสียง บี๊บ ( BEEP )

       1. กดปุ่ม  F  แล้วตามด้วยปุ่ม 4 ( BEEP ) จอแสดงอักษร ( bp….. )

       2. กดปุ่ม UP  ลูกศรขึ้น ) DOWN ( ลูกศรลง )      เลือก   ( bp.ON )

       3. กดปุ่ม UP  ลูกศรขึ้น ) DOWN ( ลูกศรลง )      เลือก   ( bp.OFF )

       4. กด PTT เพื่อยืนยัน                 

 

การตั้งความถี่

        1. ปิดเครื่อง

         2. กดปุ่ม ( MONT ) พร้อมกับปุ่ม  UP   ( ลูกศรขึ้น ) ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จอแสดงอักษร ( SELF )

              (ปุ่ม MONT อยู่ด้านข้างบริเวณปุ่ม PTT ( คีย์ส่งออกอากาศ ) ตำแหน่งปุ่มที่ 3 )

       3. กดปุ่ม H / L จอแสดงอักษร ( CH – 100      01 )

       4.  กดปุ่ม UP ( ลูกศรขึ้น ) DOWN ( ลูกศรลง ) เลือกลำดับช่องที่ต้องการตั้ง เช่นตั้งช่อง 1 ( CH – 001    01 )  

       5.  กด PTT จอแสดงอักษร  ( .................02 )

       6. กดปุ่ม H / L ตัวเลขความถี่ ( 136.000      02 )

       7. กดปุ่มตัวเลขความถี่ที่ต้องการตั้งเช่น 145.000 ( 145.000       02 )

       8. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       03 ) ( ตั้งความถี่โทนรับ ) ไม่ต้องตั้ง

       9. กด PTT จอแสดงอักษร  ( ..............04 ) ตั้งความถี่ตามข้อ 7 คือ (145.000      04 )

      10. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       05 ) ไม่ต้องตั้ง

      11. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       06 ) ( ตั้งความถี่โทนส่ง ) ไม่ต้องตั้ง

      12. กด PTT จอแสดงอักษร  ( Add        07 ) ( ตั้งค่าสแกน ) ไม่ต้องตั้ง

      13. กด PTT จอแสดงอักษร  ( HI          08 ) กด UP /  DOWN เลือกกำลังส่ง  H / L

      14. กด PTT จอแสดงอักษร  ( End        09 ) เข้าสู่การตั้งช่องต่อไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 14

      15. ปิดเครื่องเพื่อออกจากขั้นตอนการบันทึกช่อง

การตั้งรีพีทเตอร์ รับ ส่ง ต่างความถี่ ( Dulex )

        1. ปิดเครื่อง

         2. กดปุ่ม ( MONT ) พร้อมกับปุ่ม ปุ่ม UP   ( ลูกศรขึ้น ) ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จอแสดงอักษร ( SELF )

              (ปุ่ม MONT อยู่ด้านข้างบริเวณปุ่ม PTT ( คีย์ส่งออกอากาศ ) ตำแหน่งปุ่มที่ 3 )

       3. กดปุ่ม H / L จอแสดงอักษร ( CH – 100      01 )

       4.  กดปุ่ม UP ( ลูกศรขึ้น ) DOWN ( ลูกศรลง ) เลือกลำดับช่องที่ต้องการตั้ง เช่นตั้งช่อง 1 ( CH – 001    01 )  

       5.  กด PTT จอแสดงอักษร  ( .................02 )

       6. กดปุ่ม H / L ตัวเลขความถี่ ( 136.000      02 )

       7. กดปุ่มตัวเลขความถี่ที่ต้องการตั้งเช่น 145.000 ( 145.000       02 ) ความถี่รับ

       8. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       03 ) ( ตั้งความถี่โทนรับ ) ไม่ต้องตั้ง

       9. กด PTT จอแสดงอักษร  ( ..............04 ) ตั้งความถี่ตามข้อ 7 คือ (150.000      04 ) ความถี่ส่ง

      10. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       05 ) ไม่ต้องตั้ง

      11. กด PTT จอแสดงอักษร  ( OFF       06 ) ( ตั้งความถี่โทนส่ง ) ไม่ต้องตั้ง

      12. กด PTT จอแสดงอักษร  ( Add        07 ) ( ตั้งค่าสแกน ) ไม่ต้องตั้ง

      13. กด PTT จอแสดงอักษร  ( HI          08 ) กด UP /  DOWN เลือกกำลังส่ง  H / L

      14. กด PTT จอแสดงอักษร  ( End         09 ) เข้าสู่การตั้งช่องต่อไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 14

      15. ปิดเครื่องเพื่อออกจากขั้นตอนการบันทึกช่อง

หมายเหตุ

              1. ตั้งความถี่รับ ในข้อที่ 7

              2.  ความถี่ส่ง    ในข้อที่ 9

              3.  Step  Frey………… ในการตั้งช่องบันทึกความจำจะมีเพียง 2  Step คือ 5 KHz และ 6.25 KHz  กดปุ่ม   ( Step ) เมื่อต้องการ

จบ. Pirom2503

ċ
คู่มือKENWOODTK.doc
(32k)
Pirom Insawang,
30 ก.ค. 2552 05:22
ĉ
Pirom Insawang,
30 ก.ค. 2552 05:23
Comments