๑๓‎ > ‎

รับสมัครกองหนุนเข้าเป็นนายสิบ ( ส.อ. ) พล.ร.9 ประจำปี 2553

พล.ร.9 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ นายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ประจำปี 2553 ( รับสมัคร 9 - 11 พ.ย.2552 ) 
กองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 46 อัตรา อะไหล่ 72 อัตรา
รายละเอียดมีดังนี้
1. ตำแหน่ง พลขับรถ      รับจำนวน  18   อัตรา  อะไหล่  72  อัตรา
2. ตำแหน่ง  เสมียร        รับจำนวน  11   อัตรา  อะไหล่  44  อัตรา
3. ตำแหน่งช่างยานยนต์ ( คุณวุฒิ ปวช. ) รับจำนวน    3   อัตรา   อะไหล่  12  อัตรา
4. ตำแหน่งช่างวิทยุ  ( คุณวุฒิ ปวช. )     รับจำนวน    3   อัตรา   อะไหล่  12  อัตรา
5. ตำแหน่งอื่น ๆ  ( พลสูทกรรม , พนักงานวิทยุโทรเลข , พลวิทยุโทรศัพท์ , พลสลับสาย , หัวหน้าพลทางสาย , และรอง ผบ.หมู่ลาดตระเวร ฯ )            รับจำนวน   11  อัตรา    อะไหล่  44  อัตรา
วันที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  9  ถึง  11  พ.ย. 2552 เวลา  0900  ถึง  1500 น.
รายงานตัวเข้าสอบ วันที่ 25 พ.ย.52 เวลา 0800 น. 
สอบข้อเขียน   วันที่ วันที่ 25 พ.ย.52  เวลา 1030 น. - 1200 น. 
ทดสอบร่ายกาย  วันที่ 25 พ.ย.52 เวลา 1330 น. - 1700 น.
สอบสัมภาษณ์  วันที่ 26 พ.ย.52 เวลา 0900 น.
สอบขับรถ ( เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบรถ ) วันที่ 3 - 4 ธ.ค.52
สถานที่รับสมัคร  อาคาร ร้อย บก.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2. มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกเหมาะสมในการรับราชการทหาร
     3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระหมากษัตริย์เป็นประมุข
     4. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาขอวศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดประมาท หรืลหุโทษ ฯ
     5. ต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารประจำการ ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
     6. อายุผู้สมัครในตำแหน่งต่าง ๆ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์   ( เว้น ตำแหน่งพลขับ รับอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
คุณวุฒิ
     1. ตำแหน่งพลขับ , เสมียร อื่น ๆ คุณวุฒิ สำเร็จการศึษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
     2. ตำแหน่งช่างยนต์ คุณวุฒิ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์เน้น ( ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า สามารถสมัครได้ แต่ต้องมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์
     3. ตำแหน่งช่างวิทยุ ประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากำลัง , และอิเลคทรอนิกส์ ( ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า สามารถสมัครได้ แต่ต้องประกาศนียบัติวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากำลัง , และอิเลคทรอนิกส์  )
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรับสมัคร
     1. สำเนาประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( มีชื่อผู้สมัคร , บิดา , มารดา )
     3. รูปถ่ายขนาด  4 -/- 6 ซม. หน้าตรง , ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 6 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
     4. สำเนา ( สด.8 )   จำนวน ๑ ฉบับ ( นำฉบับจริงมาด้วย )
     5. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป ( ฉบับจริง ) จำนวน ๑ ฉบับ , หนังสือรับรองสำเร็จวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 5 จากศูนย์ฝึก ( ฉบับจริง ) จำนวน ๑ ฉบับ , สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจาก หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง จำนวน ๑ ฉบับ
     6. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( ทบ.466-620 ) ผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทายต่อเชื้อโรคเอดส์ พร้อมใบตรวจทางห้องปฎิบัติการ  และผลการตรวจสารเสพย์ติดในปัสสาวะ ( ฉบับจริง ) ไปตรวจโรคที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
     7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล , ใบมรณะบัตรของบอดา มารดา ( ถ้าถึงแก่กรรม ) และใบหย่าของบิดามารดา จำนวน 1 ฉบับ ( ถ้ามี ) 
     8. กรณีผู้สมัครเป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเน็จบำนาจ , พิการทุพพลภาพจนถูกปลดออกจากราชการจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมดังนี้
     8.1 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. โดยระบุว่า ได้ปฎิบัติหน่าที่ในกรณีดังกล่างในหนังสือรับรองด้วย ทั้งนี้ให้ ผบ.หน่วยระดับผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
     8.2 หนังสือรับรองการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองของผู้สมัครซึ่งรับรอง ผบ.หน่วยระดับ ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป
     8.3 ใบมรณะบัตร ( กรณีเสียชีวิต )
     8.4 คำสั่งปลดพิการทุพพลถาพ หากพิการทุพพลภาพจนกระทั้งถูกปลดออกจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ
วิชาที่สอบ
     1. ทุกตำแหน่งจะต้องทำการสอบวิชาต่อไปนี้ 
        1.1 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร โดยใช้ตำราของ นักศึกษาวิชาทหาร
        1.2 วิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ความรู้รอบตัวในเรื่อง การเมือง เศรษกิจ สังคม และการทหาร รวมทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยยุคก่อนสุโขทัย จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ , ประวัติ พล.ร.9 และประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ
     2. สอบสัมภาษณ์
     3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
     4. ตำแหน่งเสมียร และอื่น ๆ สอบวิชา ภาษาไทย ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     5. ตำแหน่งพลขัขรถ สอบวิชา ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎจราจร และจะต้องสอบขับรถ โดยคณะกรรมการจาก กรมการขนส่งทางบก ( เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ )
     6. ตำแหน่ง ช่างยนต์ สอบวิชา ช่างยนต์ โดยใช้ตำราช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
     7. ตำแน่ง ช่างวิทยุ สอบ วิชา ช่างไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ตำราช่างไฟฟ้าและช่างอิเลคทรอนิกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
ประกาศผลสอบ ณ อาคารชนะศึก กองพลทหารราบที่ 9 โดยบุคคลที่ผ่านการสอบได้ รายงานตัวในวันเดียวกัน ( หาผู้คำประกันมาด้วย ต้องเป็นข้าราชการ รายละเอียดสอบถาม พล.ร.9 )
ประกาศผลสอบครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธ.ค.52 ทุกตำแหน่ง ( ตำแหน่งพลขับรถ ประกาศเฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบขับรถ )
ประกาศผลสอบครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธ.ค.52 ตำแหน่งพลขับรถ
หมายเหตุ ควรทำการตรวจโรคที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ก่อนวันที่รับสมัคร จะได้สะดวกและรวดเร็วในการสมัครเนื่องจากในวันรับสมัครจะมีคนมาสมัครจำนวนมาก

หากสงสัยประการใดกรุณาสอบถาม ฝ่ายกำลังพล พล.ร.9 โทร 034 - 589233 ต่อ 51401

..............รับเฉพาะกองหนุนจ้า...............

Comments