มาตราตัวสะกด

 ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว
 
มาตราแม่ กก

        แม่กก คือ คำที่มี  ก  ข  ค  ฆ  เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น

นก อ่านว่า นก                สมัคร  อ่านว่า  สะ - หมัก
เมฆ อ่านว่า เมก              ความสุข  อ่านว่า  ความ - สุก
 
เชื้อโรค  อ่านว่า  เชื้อ - โรค          วรรค  อ่านว่า วัก 

 มาตราแม่ กน

        แม่กน คือ คำที่มี  น  ญ  ณ  ล  ร  ฬ  เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น

การงาน  อ่านว่า  กาน - งาน                บริเวณ อ่านว่า บอ - ริ - เวน
 
ปัญญา   อ่านว่า  ปัน - ยา                   จราจร  อ่านว่า จะ - รา - จอน
 
ตำบล อ่านว่า  ตำ- บน                       อาสาฬหบูชา อ่านว่า อา - สาน - หะ - บู - ชา
 
มาตราแม่ กบ
 
แม่กบ คือ คำที่มี  บ  ป  พ  ฟ  ภ  เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น

ธูป  อ่านว่า  ทูบ                          รูปภาพ  อ่านว่า  รูบ - พาบ

ยีราฟ  อ่านว่า  ยี - ร๊าบ                 เคารพ  อ่านว่า  เคา - รบ

ลาภ อ่านว่า ลาบ                         อาภัพ  อ่านว่า อา – พับ 
 
มาตราแม่ กด

        แม่กด คือ คำที่มี  จ  ด  ต  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ช  ซ  ถ  ท  ธ  ส  ศ  ษ  เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น

เสร็จ  อ่านว่า  เส็ด                   เพชร  อ่านว่า  เพ็ด
 
ก๊าซ  อ่านว่า  ก๊าด                   ปรากฏ อ่านว่า ปรา - กด
 
ประเสริฐ อ่านว่า ประ - เสิด        มารยาท อ่านว่า มา - ระ - ยาด 

มีต่อ...... 

    
Comments