Surah al Ahqaf

Home                                                                       Tafsir Ibn Kathir

Tafsir Soorah al Ahqaaf (Ang Liko Likong Daan)

Tafsir Ibn Kathir

 

 [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ ]

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

 

[حـم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الاٌّرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمَـوَتِ ائْتُونِى بِكِتَـبٍ مِّن قَبْلِ هَـذَآ أَوْ أَثَـرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَـمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـفِرِينَ ]

 

 

(1) Ha, Mim. (Mga titik Ha, Ma. Ito ay isa sa mga milgro ng Qur'an at tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan).

 

(2) Ang kapahayagan ng Aklat (ang Qur'an) ay mula kay Allah, ang Sukdol sa Kapangyarihan ang Tigib sa Karunugan.

 

(3) Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan at sa isang natatakdaang panahon, datapuwa't sila na nagtatakwil sa pananampalataya at tumatalikod sa bagay na sila ay binabalaan.

 

(4) Ipagbadya (O Muhammad): "Hindi baga ninyo isinasaalang-alang yaong inyong pinanalanginan maliban pa kay Allah? Ipamalas ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa kalupaan? O sila ba ay may bahagi (sa paglikha) sa kalangitan? Dahlin ninyo sa Akin ang isang Aklat (na ipinahayag) nang una pa rito, o nang anumang latak ng karunungan (na mayroon kayo), kung kayo ay nagpapahayag ng katotohanan!"

(5) At sino baga kaya ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na nananawagan sa iba maliban pa kay Allah, (sa kanila) na hindi  makapagbibigay sa kanya ng kasagutan haggang sa Araw ng Paghuhukom, at hindi (man lamang) nakakaalam sa kanilang mga panawagan (sa kanila)?

(6)  At kung ang sangkatauhan ay tipunin nang sama-sama (sa Araw ng Muling Pagkabuhay), sila (na huwad na diyus-diyosan) at magiging mabagsik sa kanila (bilang kaaway) at itatatwa nila ang pagsamba (ng mga tao) sa kanila.

*********************************************************************

 

Ang Qur’an ay Kapahayagan mula kay Allah at ang Sanlibutan ay tunay na Kanyang Nilikha

 

Si Allah ay nagsabi na pinadala Niya ang Aklat sa Kanyang lingkod at sugo na si Muhammad. Inilarawan ni Allah ang Kanyang sarili na isang nagtataglay ng di-maarok na kaluwalhatian at nagtataglay ng sukdulang talino (Ultimate wisdom) sa Kanyang salita at gawa. Sinabi ni Allah,

 

Hindi Namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito maliban sa katotohanan …”

 

…ibig sabihin ay ito (ang paglikha) ay hindi laro lamang at kasinungalingan.

 

“…at sa isang natatakdang panahon

 

…ibig sabihin ay nakatakda at may tiyak na panahon at wakas na hindi madadadagdagan o mababawasan. Pagpatuloy ni Allah,

 

“…datapuwa’t sila na nagtatakwil sa pananampalataya ay tumatalikod sa bagay na sila ay binabalaan

 

Ibig sabihin, ang mga di nananampalataya ay abala mula sa kung ano ang nilayon para kanila. Katunayan ang Allah ay nagpahayag sa kanila ng isang aklat at nagpadala sa kanila ng Sugo. Subalit sila ay mga sutil na lumalayo mula sa kanila. Nang sa gayon malalaman nila sa pagdating ng panahon ang bunga ng kanilang asal.

 

Pagbatikos sa mga Sumasamba sa diyos diyosan

 

Sinabi ni Allah,

 

Ipagbadya (O Muhammad): ‘Hindi baga ninyo isinasaalang-alang yaong inyong pinanalanginan maliban pa kay Allah? Ipamalas ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa kalupaan?’…”

 

Ibig sabihin, ipakita mo sa akin ang lugar na kanilang nilikha liban sa mundo.

 

O sila ba ay mag bahagi (sa paglikha) sa kalangitan”

 

…ibig sabihin ay sila ay hindi kasama sa pagmamamay-ari ng kung anupaman sa kalangitan o di kaya’y sa lupa. Ni hindi  sila nagmamayari ng kahit na manipis na balat ng datiles. Ang Dominyo at Pamamahala ay tanging pag mamamay-ari  ni Allah subhanahu wa taala. Papaano nangyari na sumasamba ka sa iba liban sa Kanya o nagtatambal ng pagsamba sa Kanya? Sino ang nag-gabay sa iyo nito? Sino ang nag tawag sa iyo papunta doon? Ikaw ba ay inutusan Niya na gawin ito o di kaya’y ito lamang ay iminimungkahi ng sarili ninyo (sarili ninyong haka-haka)?

 

Kaya’t Kanyang sinabi

 

Dalhin ninyo sa Akin ang isang Aklat (na ipinahayag) nang una pa rito”

 

Ibig sabihin, magbigay ka ng Aklat mula sa mga Aklat ni Allah na ipinahayag sa mga propeta, nag nag-uutos sa inyo na sumamba sa mga idolong ito.

 

“o nang anumang latak ng karunungan na mayroon kayo”

 

Ibig sabihin, anupamang maliwanag na patunay na magbibigay katuwiran sa mga pamamaraan ninyo.

 

kung kayo ay nagpapahayag ng katotohanan

 

Ibig sabihin, wala kayong patunay para dito, ni tekstual (mula sa kapahayagan) o mula sa pangangatuwiran. Nang dahil dito ang mga ibang mambabasa[1] ng ganito : (أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ) o "isang bagay na minana mula sa karunungan" na ang ibig sabihin ay tunay na kaalaman na minana ninyo mula pa sa nauna sa inyo. Ito ay kagaya sa sinabi ni Mujahid "O sinuman ang nagmana ng karunungan". Pagkatapos nito sinabi ni Allah.

 

[وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَـمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـفِلُونَ ]

At sino baga kaya nag higit na napapaligaw maliban sa kanya na nananawagan sa iba maliban pa kay Allah, (sa kanila) na hindi  makapagbibigay sa kanya ng kasagutan haggang sa Araw ng Paghuhukom, at hindi (man laman) nakakaalam sa kanilang mga panawagan (sa kanila)?

Ang ibig sabihin ay wala nang mas ligaw pa kaysa sa kanila na tumatawag sa mga diyus diyosan maliban kay Allah, nanghihingi ng mga bagay sa kanila na hindi nila kayang ibigay – hanggang sa Araw ng Paghuhukom. Sila (mga diyus diyosan) ay walang pagmalas sa kanilang mga hinaing, sila ay hindi nakaririnig, nakakakita at makakagawa. Sapagkat sila ay mga di gumagalaw at pawang mga bato na walang pakiramdam. Sinabi ni Allah,

[وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـفِرِينَ ]

At kung ang sangkatauhan ay tipunin nang sama-sama (sa Araw ng MUling PAgkabuhay), sila (na huwad na diyus-diyosan) at magiging mabgsik sa knila (bilang kaaway) at itatawa nila nag pagsamba (ng mga tao) sa kanila.

Ito ay kaparehas sa sinabi ni Allah

 

[وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً ]

[كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً ]

At sila ay tumatangkilik (sa pagsamba) ng ibang mga diyos maliban pa kaw Allah, upang sila ay makapagbigay sa kanila ng karangalan (kapangyarihan at kapurihan at upang makapangalaga rin sa kanila sa kaparusahan). Hindi, ang kanilang (tinatawag na mga diyos) ay magkakaila ng kanilang pagsamba sa kanila, at magiging mga kaaway nila (sa Araw ng Muling Pagkabuhay).

 

Ang ibig sabihin ay sila ay kanilang betray sa sandali na sila ay lubos na nangangailangan sa kanila. Si Propeta Abraham ay nagsabi,

 

[إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَـناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّـصِرِينَ]

At (si Abraham) ay nagbadya: "Inyo lamang tinatangkilik (upang sambahin) bukod pa kay Allah ang mga diyus-diyosan bilang (isang bigkis) na pagkagiliw sa lipon ninyo sa makamundong buhay na ito. Sa gayon, sa Araw ng Muling pagkabuhay, ay itatatwa ninyo ang bawat isa sa inyo at susumpain ninyo an gbawat isa sa inyo, at ang inyong magiging taganan ay Apoy at walang sinuman ang makatutulong sa inyo". (29:25)

 

 

 

[وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا بَيِّنَـتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَـذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِى مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ]

(7) "At kung ang Amin Malilawanag na Talata ay dinadalit sa kanila, ang mga hindi sumasampalatay ay nagsasabi kung ang katotohanan (ang Qur'an) ay sumapit sa kanila: "Ito ay maliwanag na salamangka".

 

(8) O sila ba ay nagsasabi: "Kinatha (hinuwad, kinopya) lamang niya (Muhammad) ito!" Ipagbadya: "Kung kinatha ko lamang ito, magkagayunman, kayo ay hindi makapag-aangkin para sa akin (ng kapangyarihan ng pangangalaga) kay Allah sa anupaman. Lubos Niyang batid kung anoang inyong pinag uusapan tungkol dito (QUr'an). Sapat na Siya bilang isang Saksi sa pagitan ko at ninyo! At Siya ay Lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain."

 

(9) Ipagbadya (O Muhammad): "Ako ay hindi naiiba sa mga Sugo (ni Allah, at ako ay hindi unang Sugo), gayundin ay hindi ko nalalaman kung ano ang magaganap sa akin o sa inyo. SInusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin at ako ay isa lamang lantad na Tagapagbabala.

 

 [1]  May iba't ibang uri ng pagbasa ng Qur'an na tinatawag na Qiraa.