รายงานการฝึกงาน

กิตติกรรมประกาศ

 

                ในการฝึกงานในครั้งนี้ เป็นการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด

18/9 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โดยเริ่มการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ผลจากการฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆในการทำงาน และได้มีการเรียนรู้แก้ไขข้อบกพร่องของตัวข้าพเจ้าเป็นอันมาก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่านที่ช่วยให้การฝึกงานของข้าพเจ้าได้สำเร็จ ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

                ขอขอบพระคุณ คุณนิวัช ตันติวัฒนไพศาล ผู้จัดการบริษัท ธุลีฟ้า จำกัด ที่กรุณาให้ข้าพเจ้าได้ฝึกการเรียนรู้ในครั้งนี้

                ขอขอบพระคุณ คุณวันทนีย์ ตันตัวัฒนไพศาล แผนกดีไซน์เนอร์ เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหาร   ขอขอบพระคุณ จินตนา ปัตตะ หัวหน้าฝ่ายการตลาด เป็นผู้ดู ควบคุมในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และให้คำปรึกษา

                ขอขอบพระคุณ นางสาวสุกัญญา ตาแหวน หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน

และขอขอบพระคุณ บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด ที่ให้ความกรุณาให้สถานที่ในการฝึกประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ และให้การดูแลเป็นอย่างดี ผลจากการฝึกงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงานมาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพ

 

                                                                                                                                               

พิมพ์ใจฟ้า ถานะ

 บทคัดย่อ

 

                การฝึกประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิชา สหวิทยาการด้านการศึกษาชุมชน 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงการประกอบอาชีพที่คาดหวังไว้ในอนาคต
2) เพื่อให้ศึกษาการเรียนรู้การทำงานอย่างแท้จริง

3) เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและด้านเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ของข้าพเจ้า ได้แก่ บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 18/9 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 เปิดกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2535 เปิดระยะเวลา 21 ปี เป็นสถานประกอบการประเภทผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีแบรด์ FEERIQUE&LAFEE จัดจำหน่ายที่ห้างโรบันสันและห้างอื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท ธุลีฟ้า จำกัด เป็นบริษัทที่มีสำนักงานและโรงงานผลิตเสื้อผ้าอยู่ตึกเดียวกัน ตึกมีสองหลังแต่เปิดทำการหลังเดียว อีกหลังหนึ่งใช้เป็น สต๊อกเก็บอุปกรณ์ เช่น เก็บกล่องส่งสินค้า กล่องห่อพัสดุ เก็บเฟอร์นิเจอร์ เก็บไม้แขวน และเก็บสต็อกผ้าเพื่อที่จะรอออกแบบชุดที่จะส่งตัด ตึกหลังที่สองใช้เป็นสำนักงาน มีออฟฟิคและโรงงานกัฐผ้าอยู่ตึกเดียวกัน ในส่วนของออฟฟิคสำนักงานจะทำงานอยู่ตึกชั้นหนึ่ง เช่น  ออกแบบ การตลาด บัญชี/การเงิน แพทเทิ้น ในส่วนของโรงงาน เช่น แผนกตรวจสอบจะอยู่ตึกชั้นหนึ่งข้างๆออฟฟิค แผนกตัดผ้าจะอยู่ชั้นสองอยู่รวมกันกับห้องเก็บสต๊อกผ้า และแผนกผลิต จะอยู่ตึกชั้นที่สาม บริษัทธุลีฟ้า เป็นการผลิตและจัดจำหน่ายชุดสตรีที่มีหลายรูปแบบ เช่น ชุดคุณนาย ชุดสูท ชุดลำลอง เสื้อเชิ้ต เสื้อชีฟอง กางเกงสปอรท์

ในส่วนของข้าพเจ้าได้ฝึกงานในตำแหน่งการตลาดและอื่นๆซึ่งทำหน้าที่

1) ลงรายงานการขายในแต่ละสัปดาห์/เดือน

2) รับโทรศัพท์ (รับเรื่อง) โทรศัพท์ยืมสินค้า

3) ทำงานห้อง QC เช็คของคืน จัดโปรโมชั่น

ผลจากการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ดังนี้

1) ได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการของบริษัท และเรียนรู้การแก้ปัญหา

2) การพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและมั่นคง

3) ได้เรียนรู้การตลาด การส่งเสริมการขาย

 

บทนำ
บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายชุดสตรีที่มีชื่อเสียงระดับกลางๆ โดยมีการเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นระยะเวลากว่า 21 ปี ต้นทุนในการจดทะเบียน 20,000 บาทสถานที่ตั้ง 159(194/45) ซอยเจริญนคร 60 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2800-6768-9 ปัจจุบันยายมาที่สำนักงานมาที่ เลขที่ 18/9 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ยายมาได้ 3 ปี บริษัทตั้งอยู่กลางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ตรงข้ามกับแท้งน้ำ-ปั้มน้ำ ด้านหลังบริษัทจะเป็นเทาว์เฮ้าบ้านจัดสรร มีถนนผ่านหนึ่งเลน ปัจจุบันกำลังตัดถนนสองเลน
(1) อาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด

ผู้ประกอบกิจการ คุณ นิวัช ตันติวัฒนไพศาล

                ลักษณะกิจการ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีและเครื่องประดับสำเร็จรูป แบรด์ FEERIQUE&LAFEE ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อม มีจำนวนลูกจ้างประมาณ 78 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น

ฝ่ายผลิต 46 คน ฝ่ายขายในเคาน์เตอร์ 32 คน

                สถานที่ตั้ง เลขที่ 18/9 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

1) ลงรายงานการขายในแต่ละสัปดาห์/เดือน

2) รับโทรศัพท์ (รับเรื่อง) โทรศัพท์ยืมสินค้า

3) ทำงานห้อง QC

4) เช็คของคืน จัดโปรโมชั่น

5) ห่อพัสดุ

6) การจัดของส่งห้าง                ผู้ดูแลรับผิดชอบ มี 3 คน

 1.คุณจินตนา ปัตตะ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลควบคุมในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และให้คำปรึกษา

2.คุณสุกัญญา ตาแหวน หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน ผู้ดูแลในการทำงาน

3.พี่พิศ ผู้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่พัก

 

                ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเริ่มการฝึกงานที่บริษัท ธุลีฟ้า จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ซึ่งใช้เวลาในการฝึกงาน 4 เดือน รวมทั้งหมด 78 วัน เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารจัดการเรื่องการตลาด

          2. เพื่อเสริมทักษะด้านความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนและงาน

          3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานมีใช้ในการดำรงชีวิต

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      สามารถเข้าใจการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้

2.      สามารถเรียนรู้การประสานงานอย่างเป็นระบบของบริษัทที่ไปฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ได้

3.      สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับสถานที่ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ได้


การพัฒนาตน/งาน

 

1.การเข้ากับคนในสังคมการทำงานได้ในระดับหนึ่ง 

2.มีความรับผิดชอบในการทำงานมากขึ้น 

3.มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน 

4.มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

5.รู้จักขั้นตอนการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับในการฝึกปนะสบการณ์การเรียนรู้

1. เรียนรู้ทักษะในการทำงานให้มีความแม้นยำและมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

2. ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม  วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหา

3. ได้รู้จักสังคมการทำงานของบริษัทประสบการณ์การทำงานอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาตนให้เข้ากับสถานที่ที่เราจะไปทำงานในอนาคต

 

ć
พรใจฟ้า ถานะ,
11 มี.ค. 2554 20:57
Comments