ประเทศต่าง

   

      ระบอบการปกครอง

           
ประเทศ ศาสนา ปัจจุบัน อดีต   ระบบเศรษฐกิจ สงครามครอบครองประเทศอื่น การเคยเป็นเมืองขึ้น   สงครามกลางเมือง  รายได้ประชาชาติ  อันดับคอรับชั่น   
Argentina               ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค  สาธารณรัฐประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข “ประชานิยม”   ไม่มีเมืองขึ้น สเปน ไม่มี 5,482 ดอลลาร์สหรัฐ (2549) 106
Australia ไม่มีศาสนาประจำชาติ ระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบบสหพันธรัฐ  พึ่งพิงภาคบริการเป็นหลัก        36,546 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2550) 8
Bhutan ศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ระบอบการปกครอง ราชาธิปไตย  จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่สุดในโลก         698.8 ดอลล่าร์สหรัฐ 49
Brazil  ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ระบอบประชาธิปไตย ระบอบสาธารณรัฐ         7600 เหรียญสหรัฐ 75
Cambodia พุทธศาสนานิกายเถรวาท   ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศ         ไม่สงครามกลางเมือง 280 ดอลลาร์สหรัฐ -
China ศาสนาพุทธ ประชาธิปไตยและระบอบทุนนิยมเสรี   สังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์           6874 หยวน 79
England(United Kingdom)  ศาสนาคริสต์ ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   ประชาธิปไตย   อินเดีย,มาเลเซีย,อัฟกานิสถาน,      $35,300  17
Ethiopia ศาสนาคริสต์นิกายเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์  สหพันธ์สาธารณรัฐประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ  ระบอบรัฐบาลเผด็จทางทหาร         149 ดอลลาร์สหรัฐ (2549) 120
France ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ประชาธิปไตยสาธารณรัฐเดี่ยวกึ่งประธานาธิบดี       เวียดนาม,กัมพูชา,ลาวอินโดจีน     9423 ดอลลาร์สหรัฐ 24
German ศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พระมหากษัตริย์         31725 ดอลลาร์สหรัฐ 14
India พุทธศาสนา สาธารณะมีประธานาธิบดีเป็นประมุข         อังกฤษ   415 ดอลลาร์สหรัฐ 84
Indonesia ศาสนาอิสลาม  ประชาธิปไตยสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข       เนเธอร์แลนด์     111
Israel  อิสลามหรือศาสนาคริสต์ อิสราเอลมีพรมแดน สาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ระบอบประชาธิปไตย         27700 ดอลลาร์สหรัฐ 32
Japan ศาสนาชินโต และศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ            37655 ดอลลาร์สหรัฐ 17
Laos ศาสนาพุทธ การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์          สงครามเจ้าอนุวงศ์ 350 เหรียญสหรัฐ 158
Malaysia ศาสนาอิสลาม เสรีประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี เป็นประมุข            12,700 ดอลลาร์สหรัฐ  56
Mexico ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ปกครองแบบรัฐสภา มีกษัตริย์ปกครอง           5772 เหรียญสหรัฐฯ 89
Myanmar ้ศาสนาพุทธ ปกครองแบบเผด็จการทหาร            1,800 ดอลลาร์สหรัฐ  178
Nepal ้ศาสนาพุทธ ปกครองแบบสาธารณรัฐ   ระบอบกษัตริย์         294 ดอลลาร์สหรัฐ 143
North Korea ้ศาสนาพุทธ คอมมิวนิสต์ตามแนวทางของอดีตสหภาพโซเวียต              1,700 ดอลลาร์สหรัฐ  -
Philippines ศาสนาคริสต์ ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุข ระบอบกษัตริย์         1,428 ดอลลาร์สหรัฐ (2549) 139
Russia ศาสนาคริสต์ นิกายรัสเซียนออร์ทอดอกซ์  ระบอบการปกครองสังคมนิยม      ลิทัวเนีย     3824 ดอลลาร์สหรัฐ 146
Saudi Arabia ศาสนาอิสลาม  ระบอบการปกครอง ราชาธิปไตย            13800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 63
Singapore ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ  ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข           117083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3
South Africa ศาสนาคริสต์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย           5943 ดอลลาร์สหรัฐ 55
South Korea ไม่มีศาสนาประมาณ 46 %  ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี            24,200 ดอลลาร์สหรัฐ 39
Thailand ศาสนาพุทธ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาควบคู่ไปกับราชาธิปไตย ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์     อังกฤษ    $9,727 84
United Arab Emirates ศาสนาอิสลาม ระบอบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ            22643 ดอลลาร์สหรัฐ 30
USA ไม่มีการกำหนดศาสนา สหพันธรัฐประชาธิปไตย สหพันธรัฐประชาธิปไตยเสรี    เกาะมิดเวย์ตก      $ 47,440 19
Vietnam ศาสนาพุทธ ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบสังคมนิยม     ฝรั่งเศส,จีนสมัยโบราณ   835 ดอลลาร์สหรัฐ 120
$ 47,44024,200 ดอลลาร์สหรัฐ
ċ
เศรษฐกิจส...xls
(29k)
พรใจฟ้า ถานะ,
11 ก.พ. 2553 21:58
Comments