บรรณานุกรม วิชา2200 202

บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน.2547.แอนดรูว์ วอล์คเกอร์: เศรษฐกิจพอเพียง ประชาธิปไตยพอเพียง

                  และรัฐธรรมนูญชาวบ้าน.วารสารฟ้าเดียวดัน.กรุงเทพฯ:

การคลัง.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ 2500.
         
กรุงเทพฯ:

เกิด บุญนาค: พระยาสุริยานุวัตร.ทรัพย์สาสตร์ ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โฆษิต.

คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2544.ธรรมคดี.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

จิตร ภูมิศักดิ์.2548. โฉมหน้าศักดินาไทย.พิมพ์ครั้งที่ 9.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนหมู่บ้านไทย.
       
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย, 127-140.

ตีรณ มัชฌิมา.2537. ความเชื่อมั่นและศรัทธา.ยามปลายชีวิตอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์,

            139-148.กรุงเทพฯ: คุ้มคำสำนักพิมพ์

ธีรยุทธ์ บุญมี.2546.ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะตะวันตกเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สายธาร

 

บรรณาธิการ.เมษายน-มิถุนายน.2548. เศรษฐทรรศวิพากษ์พุทธเศรษฐศาสตร์.ฟ้าเดียวกัน.ปีที่ 21ฉบับที่ 2.
      
กรุงเทพฯ:

บริษัทบูรพาจำกัด.2552. คนเกียติรติยศ . ยักษ์ วิวัฒน์ สัลยกำธร.ฅ. คน magazine.ปีที่ 5
           
ฉบับที่ 1(49).กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวันออก

บุญศักดิ์ แสงระวี.ว่าด้วยการปฏิบัติ.บทนิพนธ์เหมาเจ๋อตงว่าด้วยปรัชญาและการใช้ปรัชญา. 

            8-28.กรุงเทพฯ: ชมรม     ศึกษาวิทยาศาสตร์สังคมจัดพิมพ์.

ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์. 2539.เศรษฐศาสตร์สีเขียว เพื่อชีวิต  
       
และธรรมชาติ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์จฬาลงกรณ์  
       
มหาวิทยาลัย

 

ปรีดี พนมยงค์: หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม.เค้าโครงเศรษฐกิจ

ประเวศ วะสี.2526.พุทธธรรมกับสังคม.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มีเดียพริ้นท์.

พุทธทาสภิขุ.เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโต). 2548.เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ.พิมพ์ครั้งที่ ๙ .กรุงเทพฯ:
       
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด.  

มหาตมา คานธี.2552.ชีวประวัติของข้าพเจ้า.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์.

วิจิตรวาทการ.2544.ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธีระการพิมพ.์

วิทยากร เชียงกูล.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ

สมบูรณ์ อิชยาวรกุล.2552.คนไทยหายจน.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก.

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. กรกฎาคม 2537. ลอกคราบวัฒนธรรมไทย.
           
กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม

อภิชัย พันธเสน.พ.ศ. 2551. พุทธเศรษฐศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 3.
       
กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์  อมรินทร์.

 Adam Smith.The Wealth Of Nations.

Charles Carwin.1858.The Origin Of Species.USA:
          Sigmet Classics.

 Jerome D,Belanger, 2009.Self-Sufficient Livimg.USA:
         Penguin Group.

Karl Marx.1995.Capital An abridged edition.UK: OxFord  University  Press.

Schumacher, E.F. SMALL IS BEAUTIFUL A study
         of Economics as if People Mattered.UK:
         Vintage Books.

 

 
Comments