วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทาง หางดง – สะเมิง เป็นที่รู้จักและเป็นเส้นทางหลักในการท่องเที่ยว

2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตอำเภอหางดง – สะเมิง

4. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 1269 หางดง – สะเมิง ให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

 

เป้าหมาย

1. เป็นแกนกลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับของทุกภาคส่วน 
   (หน่วยงานราชการในพื้นที่, อำเภอ, เทศบาล,หน่วยงานภายในชุมชน,ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว)

2. เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง 1269 และที่เกี่ยวเนื่อง 

3. ช่วยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหางดงและสะเมิงสู่การแข่งขันของตลาดการท่องเที่ยว

4. การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 1269 และเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องขึ้นอีก 10% จากปีที่ผ่านมา

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สนับสนุนด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการ (แผ่นพับ, เว็บไซต์, ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ)

2. การให้มีการจัดสัมมนาด้านการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างจุดเด่นด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

3. การสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสะเมิงอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

4. การพบปะผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ (มัคคุเทศก์, สื่อมวลชน)

5. การจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว (ปั่นจักรยาน,วิ่งมารธอน) โดยสร้างกิจกรรม 3 เดือนครั้ง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดแผนงาน/โครงการร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง

2. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

3. เกิดการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

4. ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการบริการ และเพิ่มพูนศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เท่าเทียมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในประเภทเดียวกัน

5. เปิดช่องทางการตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการสู่สาธารณชน

6. ช่วยขับเคลื่อนกระแสการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการให้มีความต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระดับท้องถิ่นและช่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. เกิดรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 1269 และเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องขึ้นอีก 10% จากปีที่ผ่านมา