โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง


ฟาร์มตัวอย่างในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดำเนินงานในลักษณะของศูนย์สาธิต และส่งเสริมในด้านการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ เป็ด ไก่ นกกระทา ปลา กบ ผึ้ง ตลอดจนการปลูกไม้ใช้สอยสำหรับราษฎร โดยให้จัดจ้างแรงงานจากราษฎรยากจนภายในหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ราษฎรบ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำลำธารของหมู่บ้านเอาไว้ได้